Vogelhochzeitspaar (Quelle: WITAJ-Zentrum)

- Nachrichten und Veranstaltungstipps / nowosći a pórucenja

Hier veröffentlichen wir zum Nachlesen aktuelle Meldungen und Kulturtipps für Wochenenden oder Feiertage.
How za Was wózjawijomy aktualne nowosći a kulturne pórucenja.

Seite 1 von 2

Aktualne informacije (26.06.2017)

Cora w Chrosćicach jo se zakóńcył z wjelikeju galu 12. mjazynarodny folklorny festiwal "Łužyca". Tak wjele kupkow jo se na tom wustupiło, ako hyšći žednje dotogo. 29 ansamblow z Łužycy, z drugich stronow Nimskeje a z wukraja jo wustupiło. Lětosne programy jo sebje woglědało něźi 20 tysac luźi. W Dolnej Łužycy jo se prezentěrowała folklora z cełego swěta pětk. Na styri jawišćach nagromadu jo pokazało 19 kupkow swóje zamóžnosći. Mjazy drugim wuměłce z USA, Egiptojskeje, Pólskeje, Grichiskeje a Norwegskeje su pódla byli. Aktualny pśinosk k festiwaloju sćo słyšali w našom wusćełanju, ale teke w młoźinskem magacinje Bubak buźomy wó zarědowanju rozpšawiś a pón teke w telewizijnem magacinje "Łužyca" 15. julija.
+++
Serbski muzej w Budyšynje jo prědne originalne eksponaty wósebneje wustajeńce "Pěś stolěśow - Serby a reformacija" slědk dał. Tak su byli cora slědny raz wiźeś Jakubicowy rukopisny dolnoserbski pśełožk Nowego testamenta z lěta 1548 a prědne śišćane serbske knigły Albina Mollerusa. Wšykne eksponaty něnto z replikami zaměniju, Jakobicowy Nowy testament z rukopisneju kopiju ze 1990-tych lět. Albinus Mollerus, kenž jo se w Tšupcu naroźił a na kótaregož 400. smjertny źeń znowa spominamy, stoj teke w srjejźišću lětosnego Serbskego ewangelskego cerkwinskego dnja ten tyźeń sobotu a njeźelu w dolnołužyskem Tšupcu.
+++
Wokrejs Sprjewja-Nysa co swóje muzeje mócnjej pódpěrowaś. Za to jo se kulturny wuběrk gano wugronił a jo wótpówědnu pśedłogu k wobzamknjenju za wokrejsny sejm pśigótował. Spěchowanje dej stupaś wó 100.000 wót něnta 120.000 na 220.000 euro. Gaž wokrejsny sejm w juliju tomu pśigłosujo, dostanjo kuždy muzeum we wokrejsu zakładnu sumu wót 5.000 euro a k tomu projektowe pśidanki pó stajanju póžedanja. K tym muzejam we wokrejsu słuša mjazy drugim domowniski muzeum w Dešnje, wejsny muzej w Błobošojcach, Serbsko-nimski muzej w Janšojcach, domowniska śpa w Bórkowach, Serbska tkajarska śpa w Drjowku a towaristwo hollandskego młyna w Turnowje.
+++
Jogo mě jo njeźělobnje zwězane z dujarskeju muziku: muzikaŕ Karl Esbach. Cora wótpołdnja jo wón swóju muzikowu karjeru we wósebnem koncerśe w chóśebuskem zwěrjeńcu zakóńcył. Karl Esbach jo był solowy posaunist na chóśebuskem statnem źiwadle a skóro 60 lět šef "Originalnych błośańskich muzikantow". Toś ta dujarska kapała jo na wjele swěźenjach we Łužycy a zwenka njeje swěźenje muzikaliski wobrubiła, teke serbske. Někotare raze jo Karl Esbach na njeźelskich koncertach serbskeje muziki Bramborskego serbskego radija wót rbb grała a smy z nim a jogo kapału młoge štucki za rozgłos producěrowali. Lětosa w měrcu jo swěśił swój 80. narodny źeń.
+++
Bórkojski amt swěśi lětosa swój 25. jubilej wobstaśa. Pśi tej góźbje buźo źinsa w brjazyńskem gósćeńcu swěźeńske pósejźenje amskego wuběrka. Oficialnje płaśi 16. julij 1992 ako załožeński źeń amta. Šołty z Bórkow, Brjazyny, Dešna, Gór, Myšyna. Prjawoza, Smogorjowa, Strjažowa a Wjerbna su pak južo 9. junija pśed 25 lětami zjawno-pšawniske wopismo za załoženje amta pódpisali.
+++
Chóśebuz za wšyknych - jo moto demonstracije, kótaraž dej byś witśe wjacor w Chóśebuzu. Z demonstraciju kśě organizatory jasne znamje stajiś pśeśiwo ekstremnje pšawicarskim tendencam pśiwisnikow sakskeje Pegida a gibanja "pśichod domownja". Demonstracija zachopijo se wjacor w 19.00 g. na Bramborskem naměstnje w Chóśebuzu.
+++
Pó 25 lětach buźo se w Chóśebuzu zasej piwo wariś. Źinsa wócakujo piwarnja z mjenim "labieratorium" kótły za warjenje, baski za štosowanje, rory, wentile, pumpy a drugi rěd. K tomu wócakujo šef piwarnje Olaf Wirths 4 wjelike kontainarje. W pśiducych tśich tyźenjach budu inženjery załožki instalěrowaś. Chóśebuski labieratorium ma swóje rumnosći na Karl-Liebknechtowej droze.
+++
Termin za ludowe póžedanje pśeśiwo wokrejsnej reformje w Bramborskej dej byś 29. awgust. Datum jo krajny wjednik wuzwólowanja Küpper w Pódstupimje znaty cynił. Iniciatiwa za stop wokrejsneje reformy jo se optimistiski wugroniła, až móžo w běgu połlěta wěcej ako 80000 pódpismow w radnicach a gmejnskich amtach zběraś. Rownocasnje jo iniciatiwa krajne kněžarstwo kritizěrowała, dokulaž co kněžarstwo južo w decembrje pó nic razka styrich mjasecach wó kaznjach za wokrejsnu reformu diskutěrowaś. Až do togo njelaže licby ludowego póžedanja. Cil iniciatiwy wóstanjo weto dalej, znowa w měrcu abo aprylu ludowy referendum dojśpiś.
+++
Dolnoserbske balokopańske towaristwo "serbske koparje" ma wót oficialne pśedsedarstwo. Na njedawnem zgromaźinje rozšyrjonego pśedsedarstwa su Horsta Adama z Chóśebuza wuzwólili za pśedsedarja, Norberta Siega z Chóśebuza za zastupnego pśedsedarstwa a Wylija Pašku z Depska za zagronitego za finance. Dotychměst ma nowe towaristwo južo pśisamem 40 cłonkow, mjazy nimi su w radnej licbje sportarje z młogich jsow, kótarež w serbskem mustwje sobugraju. Zaběrało jo se pśedsedarstwo teke z pśigótami na graśe dolnoserbskich koparjow pśeśiwo serbskej wubrance z Górneje Łužyce 9. julija w Dešnje. Za srjodu (28. junija) jo planowane testowe graśe pśeśiwo domacnemu mustwoju Dešno/Brjazyna. Zašwicanje buźo wjacor zeger šesćich (18:99) na dešańskem grajnišću.
+++
Wuslěźenje serbskich stawiznow mjazy weimarskeju republiku a nacionalsocializmom jo nowy projekt Serbskego instituta. K tomu kśě serbske historikarje za dokumentami slěźiś w archiwach pó cełej Nimskej a te digitalizěrowaś. Z pomocu spěchowanja wót 170.000 euro su za to w Serbskem instituśe dwě pśidatnej projektowej městnje zarědowali. Až do kóńca zapśiducego lěta dej nastaś onlinowa datowa banka. Někotare z nejwažnjejšych dokumentow deje se pśez portal teke zjawnosći prezentěrowaś. Projekt rozsuźecy nawjedujo historikaŕ w Serbskem instituśe w Chóśebuzu, Pětš Šurman.
+++
Serbske lěśojske młoźinske lěgwo lětosa wupadnjo, dokulaž jo se pśizjawiło za to pśemało luźi. Tśi młode zajmce, kótarež su se pśizjawili, mógu se wobźěliś na Witaj-campje, źož by dało teke pśidatny program za młodych luźi, integrěrowany pak do Witaj-campa. Za ten jo se pśizjawiło 10 źiśi. Camp se pśewjeźo wót 6. až do 11. awgusta w Jarješku. Pśizjawjenja su móžne hyšći až do 16. julija.
+++
Dalšna powěsć z rěcnego centruma Witaj: Pód www.witaj-sprachzentrum.de namakajo wužywaŕ modernizěrowanu głownu stronu RWC a pód www.sorbischlernen.de nowo zarědowany wobłuk za górnoserbske wuknjeńske materialje. Dolnoserbski późěl hyšći slědujo. Z tym bokom zachopijo se natwaŕ cełego portala ze wšakimi stronami k nawuknjenju serbšćiny, kótarež su serbske institucije južo wuwijali a w pśichoźe hyšći k tomu pśidu.
+++
Wjednica Domowniskego muzeja w Dešnje pójźo wót 1. awgusta  na "sabatowe lěto". To groni, až w tom lěśe buźo w pódlejšonem dowolu, informěrujo źinsajšne wudaśe serbskego tyźenika Nowy Casnik. Zastupiś buźo ju Carola Fürll, ako tuchylu źěła w bórkojskej turistiskej informacji "Dom gósća". Wót awgusta 2018 buźo Babette Zenkerowa dalej źěłaś w dešańskem muzeju.
+++
Nowy familijowy pas za Bramborsku jo se wózjawił. Planowaŕ lichego casa a wulětow pórucyjo na 380 bokach wušej 500 pórucenjow za familijowe dožywjenja w Bramborskej a Barlinju, a pśi tom dajo nanejmjenjej 20 procentow rabata a pó źělach samo lichy zastup za źiśi. Pas płaśi wót 1. julija 2017 až do 30. junija 2018. W interneśe móžośo sebje ten skazaś. Pase su k dostaśeju mjazy drugim teke w měsćańskej hali w Chóśebuzu, w źiśowni "Mato Rizo" w Žylowje, w chóśebuskej měsćańskej knigłowni a w planetariumje.
+++
Europejske bergarje mógu teke online europejsku iniciatiwu za mjeńšyny a kulturelnu a rěcnu wjelebocnosć w Europje pódpěrowaś. Iniciatiwa "Minority SafePack" wót federalistiskeje unije europskich narodnych mjeńšynow (FUEN) jo pśigótowała toś tu webstronu, źož kuždy móžo pódpisaś. Gaž w jadnom lěśe wušej milion pódpismow gromadu pśiźo, musy se Europska unija zaběraś z mjeńšynowymi pšawami. Cil iniciatiwy jo, až Europska unija se mócnjej ako až doněnta z mjeńšynowymi temami zaběra.