Vogelhochzeitspaar (Quelle: WITAJ-Zentrum)

- Nachrichten und Veranstaltungstipps / nowosći a pórucenja

Hier veröffentlichen wir zum Nachlesen aktuelle Meldungen und Kulturtipps für Wochenenden oder Feiertage.
How za Was wózjawijomy aktualne nowosći a kulturne pórucenja.

Seite 1 von 2

Aktualne informacije

Chóśebuski běrow Załožby za serbski lud informěrujo, až wobstoj hyšći až do 31. awgusta za lětosa pšosby wó spěchowanje małych regionalnych projektow w Dolnej Łužycy pśi załožbje zapódaś. Spěchowańsku směrnicu, w kótarejž stoj, co móžo se spěchowaś a ten formular za pšosbu namakaśo w interneśe pód www.stiftung.sorben.com/Förderung/Projektförderung. Za wšykne projekty, kótarež deje se w prědnem połlěśe 2018 pśewjasć, deje se pšosby až do kóńca oktobra zapódaś.
+++
Bluń w gmejnje Halštrowa góla jo měła woglěd. Wokrejsna komisija za 10. sakske krajne wuběźowanje "Naša wjas ma pśichod" jo nimsko-serbsku wjas pśepytała. Tśi góźiny su se cłonki jury tam rozglědowali a se z wejsanarjami wó aktiwitach rozgranjali. Teke w Rownem su rozchojźenje jsy južo planowali. Tam pśiźo jury 22. septembra a wzejo wšykno pód lupu.
+++
Do wuzwólowanja wopšawnjone wobydlarje Lubina mógu wólbne łopjeno za wólby do zwězkowego sejma něnto teke online skazaś. Wó tom jo měsćańske zastojnstwo informěrowało. To jo móžno pón, gaž maju wólbnu pówěźenku. Rowno tak pak jo móžno, za wólbne łopjeno wosobinski pšosbu stajiś w běrgarskem běrowje.
+++
Twarjenje šulskego horta zakładneje šule we Wětošowje dostanjo tuchylu nowe kšywo. Ako jo twarski amt města informěrował, jo měło kšywo južo prědne škódy. Něnto w casu prozninow budu kšywo reparěrowaś a pśi tom dostanjo ned modernu izolaciju za zachowanje śopłoty. Z tym kśě we Wětošowje w pśichoźe energiju zežariś.
+++
Muzeum pód gółym njebjom na Lědach buźo 60 lět. K tomu wugótuju ten kóńc tyźenja jubilejny swěźeń. Zachopk buźo cełodnjowny sympozium z pśednoskami wó błośańskej architekturje, historiji a kulturje. Nowa jo galerija pód gółym njebjom, tak mjenowana "open-air-galerija". Na 25 toflach su stawizny lěźańskego muzeuma dokumentěrowane. Kužde lěto pśiźo něźi 100.000 woglědarjow do muzeja a jo wokoło 30 do 40 wěrowanjow, což jo wót 2010 móžno. Ze swójimi historiskimi domami jo muzej na Lědach nejstaršy muzej pód gołym njebjom w Bramborskej.
+++
Bórkojski amt wóswěśijo kóńc awgusta dwójny jubilej. Tak jo se pśed 25 lětami amt załožył ze 9 samostatnych gmejnow ako su to Brjazyna, Bórkowy same, Myšyn, Dešno, Strjažow Góry, Smogorjow, Prjawoz a Wjerbno. Załoženje amta su pśed 25 lětami z prědnym domowniskim a drastwowym swěźenjom wóswěśili. Wó młogich wjeraškach w swěźeńskem tyźenju jo bórkojski amt stwórtk žurnalistow informěrował. Prědny raz buźo festiwal z titelom "twarog a lany wólej - žywjenje a wóchłoźenje w Błotach" w kurowem a powěsćowem parku. Tam prezentěruju se błośańske firmy, gósćeńce a manufaktury, w kótarychž producěruju jěze a piśa. Swěźeński tyźeń w Bórkowach zachopijo se pak z jubilejnym swěźenjom w Rubynje. Toś ten wejsny źěl Wjerbna buźo 700 lět stary.
+++
Pód motom "DSG - Dłujka Serbska Gromadnosć" móžośo dožywiś wjeliki swěźeń w Dolnoserbskem gymnaziumje teke w septembrje, pón šula wóswěśijo 65. jubilej wobstaśa. Na šulskem dwórje budu wuknice a wukniki kafej a tykańc póbitowaś, šulske wjeźenja se teke wugótuju. Wušej togo se pokažotej fotowy material ze zachadnych lět a wideo a teke serbske nałogi budu se tam prezentěrowaś. Samski źeń, 9. septembra, pśepšosyju teke na lětosnu schadowanku. Kórtki za nju móžośo kupiś w serbskej kulturnej informacji LODKA w Chóśebuzu, na Awgust-Bebelowej droze 82.
+++
Pśigótowańske źěła za 14. bramborski wejsny a žnjowny swěźeń w septembrje w Radušu derje běže, programowy wótběg na wšyknych tśich jawišćach za 9. a 10. september jo wěsty. Mjazy drugim buźotej wuběźowanje wó nejrědnjejšu žnjownu kronu a wuzwólowanje bramborskeje žnjowneje kralowki. Pokazaś kśě woglědarjam, kak se typiski błośański stog natwarijo a prezentěrowaś kśě teke typiske serbske nałogi. Jaden programowy dypk buźo wustup Serbskego ludowego ansambla z Budyšyna. Njeźelu wugótujotej domowinska župa Dolna Łužyca a Bramborske serbske radijo rbb serbski program na jawišću wósrjejź jsy.
Gósći a woglědarje bramborskego wejsnego a žnjownego swěźenja w septembrje w Radušu mógu se derje orientěrowaś. Radušański wejsanaŕ Detlef Krüger jo dele pśirězał, je wobmólował a pópisał. Dogromady 23 takich toflow jo hobbyjowy mólaŕ na ten part dogótował. Wóni su myslone za markěrowanje wótworjonych dwórow za wejsny a žnjowny swěźeń w Radušu.
+++
"Filmowe derbstwo zachowaś - njewidobne stawizny Serbow" - sympozij pód tym motom dej se wugótowaś w běgu lětosnego 27. festiwala pódzajtšnoeuropskego filma w Chóśebuzu, jo k wěsći dała kuratorka sekcije domownja Grit Lemke. Zaběraś kśě se tam z pšašanjami registrěrowanja a zwěsćenja, z tym kak towarišnosć wobchada z filmiskim derbstwom mjeńšyny a kake wupominanja a šance su z tym zwězane. Zajmce maju móznosć se wuměnjaś ze zastupnikami Serbow a drugich narodnych mjenšynow, z politikarjami, filmarjami a drugimi ekspertami.
+++
Dorostowe studijo pśi Serbskem ludowem ansamblu zarědujo 14. apryla 2018 w Chóśebuzu w rumnosćach "Academy of music" wuběźowanje młodych serbskich muzikowych talentow.
21. apryla buźo wuběźowanje w Górnej Łužycy w Budyšynje. Mjaztym wugótujo se take k 11. razoju. Wuběźowańske wuměnjenja su dostaś w informaciskem centrumje ansambla w Dolnej Łužycy na Awgust-Bebelowej droze w měsće abo how ako download:
wupisanje dolnoserbski
Ausschreibung deutsch

+++