Vogelhochzeitspaar (Quelle: WITAJ-Zentrum)

- Nachrichten und Veranstaltungstipps / nowosći a pórucenja

Hier veröffentlichen wir zum Nachlesen aktuelle Meldungen und Kulturtipps für Wochenenden oder Feiertage.
How za Was wózjawijomy aktualne nowosći a kulturne pórucenja.

Seite 1 von 2

Aktualne informacije

Woblubowany kalendaŕ "Mója Łužyca 2018" jo w ludowem nakładnistwje Domowina wujšeł. Wón gótujo narske na łužyske krajiny, jich wobydlarjow a architekturu. Rědne pisane bildki cakaju na was, fota pśepšosuju na jańske rejtowanje do Kózlego, na gózdźański rozglědowy torm abo do gołkojskeje cerkwje. Teke za lubowarjow pśirody ma kalendaŕ to jadno abo druge póbitowaś, błośańske idylki, lubinski grod a gižkojske kubło. Nowy kalendaŕ jo ako mały drogowański pśewódnik, kótaryž naraźijo wam wulěty w lichem casu abo dowolu. Jen dostanjośo wótněnta mjazy drugim w Serbskej kulturnej informaciji LODKA w Chóśebuzu.
+++
Wěcej ako 10 mustwow jo se wobźěliło na njedawnem volleyballowem turněrje serbskeje młoźiny w Janšojcach. Mjazy drugim młode luźe z Picnja, Dešna, Mósta, Janšojc a Žylowa su sobu grali. Młoźinski koordinator Domowiny Helmut Matik jo wjelgin spokojom, dokulaž tak wjele grajarjow ako lětosa njejo hyšći dotychměst dało. Nagromadu wokoło 100 jo jich było na grajnišću. Turněr jo dobyło picańske mustwo "twardnica". Teke 2. městno su dojśpili picańske grajarje, cłonki domowinskeje młoźinskeje kupki. A na 3. městnje su se placěrowali gósćinarje - janšojska młoźina. Wěcej wó turněrje zgónijośo w našom młoźinskem wusćełanju Bubak 01. junija.
+++
18 studentow instituta za sorabistiku lipšćańskeje uniwersity jo było na woglěźe pla Kašubow w Pólskej. Pódla stej byłej teke wědomnostna sobuźěłaśerka instituta Ielyzaveta Waltherowa a profesor Edward Wornaŕ. Cile jězby su byli mjazy drugim zmakanje z kašubskorěcnymi aktiwistami a spisowaśelami, pśirownowanje źinsajšneje rěcneje a socialneje situacije kašubskeje mjeńšyny ze situaciju Serbow a nawězanje kontaktow z kašubskeju młoźinu. 15. junija w seriji našogo młoźinskego magacina pód motom "póstrow z Lipska" zgónijomy wó zajmnem zejźenju wěcej.
+++
Něźi až do 80 wobswětowych aktiwistow łužyskego klimowego a energijowego campa co pokazaś na niceńske slědy wudobywanja brunice a co pódpěrowaś luźi pśi woboranju pśeśiwo nastanju nowych wuglowych jamow. Na zachopjeńku planuju turu do Wjelceje a Prožyma. Zajtša jo dało južo protestnu akciju pśed głownym twarjenim energijowego koncerna LEAG w Chóśebuzu. Klimowy a energijowy camp se wugótujo až do 28. maja.
+++
Wukniki 7. a 8. rědownje, ze zakładneje a wušeje šule "Mina Witkojc" w Bórkowach su napowědali za kólasowańsku turu "na slědach błośańskego powěsćowego swěta" teksty w dolnoserbskej a nimskej rěcy. Pśez smartphon mógu dowolarje a druge zajmce pśichodnje kólasowańsku turu teke akustiski póžywaś. Projekt jo koordiněrowała Domowina, pódpěrowałej stej pśedewześe dolnoserbske kulturne towaristwo "studnja z.t." a Rěcny centrum WITAJ.
+++
Chóśebuz jo kóńcny špurt za wuběźowanje "Naša wjas ma pśichod" zazwónił. Na tom wuběźowanju wó nejrědnjejše jsy pó cełej Nimskej mógu se teke města wobźěliś, źož maju wejsański pregowane zagmejnowane měsćańske źěle. W Chóśebuzu su to mjazy drugim Zaspy, Žylowk, Rogozno, Šlichow, Depsk, Škódow a hyšći druge. Žylow njesmějo se wobźěliś, dokulaž ma něgajšna wjas něnto wěcej ako 3.000 wobydlarjow. Hyšći až do 2. junija mógu se toś te měsćańske źěle w měsće pśizjawiś. Pón deje se nejpjerwjej raz mjazy sobu wuběźowaś. Cil wuběźowanja jo skšuśenje wejsnego zgromaźeństwa. Mimo togo dostanu prědne tśi nejlěpše pjenjezne myta we wusokosći 10.000, 5.000 a 3.000 euro.
+++

Ausschnitt eines Werbeplakats für das zweisprachige Bildungsprojekt WITAJ (Quelle: rbb/K. Schirmer, R. Herkner)

Serbska wucba w Bramborskej wobgrozona

Peticijowy wuběrk krajnego sejma w Bramborskej jo dostał peticiju wót Domowiny. Zwězk łužyskich Serbow se wugronijo pśeśiwo planam bramborskego kubłańskego ministeriuma za wucbu dolnoserbšćiny. Jo dało wjele protestow wót serbskego boka. Ministerium jo plany, až deje we wucbje minimalnje 12 wuknikow byś, na to slědk wzeł. Ale Domowina, ako jo pśedsedaŕ Dawid Statnik gronił, co z teju něntejsneju oficialneju peticiju politiski signal daś. Zakład peticije jo lisćina z wěcej ako 2.200 pódpismow. K tomu pśiźo hyšći online-peticija starjejšejskeje iniciatiwy z wěcej ako 20.000 pódpismami. Wěcej informacijow namakaśo how: change.org/WITAJ
Mjaz tym jo pśišeł bramborski kubłański ministaŕ Günther Baaske ako pśilubjone do Łužyce. Wón jo sebje situaciju serbskeje wucby na bórkojskej Witkojc-šuli woglědał.