Sorbischunterricht in Briesen (Quelle: rbb)
Sorbischunterricht in Briesen | Bild: rbb

Korona a serbska wucba - Themenblock: Corona und Sorbischunterricht

Nach den Einschränkungen im Zuge der Corona-Pandemie dürfen Schüler stufen- und tageweise wieder in die Schule. Wie sieht es mit dem Sorbischunterricht aus? Heftige Kritik gab es diesbezüglich vonseiten des Sorbenrates. Wir besuchten Schulen und befragten Lehrer, Eltern und Schüler zu diesem Thema der Woche.

Pó mocnych wobranicowanjach Korona-krize dla směju wukniki zasej temporarnje do šule. Wót bramborskeje Serbskeje rady smy słyšali kritiku, až se w zakładnych šulach njeglěda na serbsku wucbu, gaž druge pśedmjaty zasej wuwucuju. Serbske ceptarje dostanu druge nadawki. Comy do serbskich šulow glědaś a tam wuzgóniś, kaka jo tam situacija serbskeje wucby we tom wósebnem Korona casu? Kak wuglěda něnto ze serbskeju wucbu? Naša tema tyźenja. How móžośo naše pśinoski k tomu słyšaś.

Sorbenrat: Probleme mit dem Sorbischunterricht

Auf der Sitzung des Landesparlaments am 13. Mai verwies der Rat für Angelegenheiten der Sorben/Wenden auf Probleme beim Sorbischunterricht. Die Ratsvorsitzende Kathrin Schwella sprach dazu im Landtag, kritisierte, dass Sorbischunterricht oft ausfällt. (Box "Nachhören").

Na pósejźenju krajnego parlamenta 13. maja w Pódstupimje jo Rada za nastupnosći Serbow w Bramborskej na problemy zwězane ze serbskeju wucbu pokazała. Pśedsedaŕka rady Katrin Šwjelina jo k tomu w krajnem sejmje powědała. Jo se mocnje kritizěrowało, až wucba serbskeje rěcy bóžko cesto wupadnjo abo se tuchylu njewjeźo.
 

Sorbische Journalistin Stefanie Krautz

Wir befragten die Redakteurin der niedersorbischen Wochenzeitung Nowy Casnik zum Thema "Sorbischunterricht in Zeiten der Corona-Krise". Ihre Tochter besucht die Astrid-Lindgren-Grunschule in Cottbus. Wie erlebt sie die aktuelle Situation?

Źowka serbskeje žurnalistki a redaktorki Nowego Casnika Stefanie Krawcojc źo do prědneje rědownje na Astrid-Lindgren-šuli w Chóśebuzu. My smy z njeju powědali wó aktualnej situaciji, což serbsku wucbu na zakładnych šulach nastupa, a kněni Krawcojc žycy se we casu Korona-krize wěcej pódpěry wót serbskego rěcnego centruma Witaj.

Besuch in der Schule Jänschwalde

Mehr als 10 Jahre trägt die Grundschule in Jänschwalde den Namen einer sorbischen Sagenfigur: "Krabat-Grundschule Jänschwalde/Krabatowa zakładna šula Janšojce". Die Schule identifiziert sich schon lange mit der niedersorbisch-wendischen Sprache und Kultur. Seit 2016 ist sie eine anerkannte sorbische Schule. Sie war die erste Schule, die beim Schulamt einen Antrag auf diesen Zusatztitel stellte.

Wie sieht es heute in der Schule aus? Konnte die Krabat-Grundschule ihrem besonderen Status als rein sorbische Schule gerecht werden oder qualitativ sogar erhöhen? Und wie wirkt sich die Corona-Krise auf das Niveau aus? Wir sprachen mit der Schulleiterin und der Witaj-Lehrerin.
 

na woglěźe w janšojskej šuli

Wušej 10 lět nosy zakładna šula Janšojce mě serbskeje powěsćoweje figury "Krabat". Na šulskem domje stoj napisane Krabatowa zakładna šula Janšojce. Pótakem se južo dlejšy cas ze serbskeju rěcu a kulturu tam identificěruju. Wót lěta 2016 su w Janšojcach pšawa serbska šula. Procowali ga su se wó pśidatny titel a za to pšosbu stajili na šulski amt. Z tym su byli prědna zakładna šula w Bramborskej, kótaraž jo to gótowała. Tencas smy wó tom rozpšawili. Cil akcije jo był: serbskosć zmócniś z wótpowědnym kwalitiatiwnym standartom. Kótare wuměnjenja trjeba šula za taki wósebny serbski status, to stoj w bramborskem šulskem póstajenju za Serbow. A tam we tej šulskej kazni jo napisane, až mógu se šule pótom serbske šule pómjeniś, gaž na wósebny part serbsku rěc a kulturu pódpěruju a pósrědnjaju.

Kak to źinsa we tej šuli wuglěda? Smy we janšojskej zakładnej šuli byli z mikrofonom a powědali z Witaj-ceptaŕku Katju Genzeroweju a z wjednicu šule. Smy mjazy drugim kśěli wěźeś, kak to wuglěda z tym kwalitatiwnym standartom serbskego statusa na tej šuli? Su mógali jen wutwariś? Kak jo se ten wuwijał w tych lětach, ako něnto su pšawa serbska šula z pśidatnym titelom. Kak se wustatkujo korona-kriza na niwow serbskeje wucby?

Domowina-Vorsitzender David Statnik zum Thema

Im Fokus unserer Themenwoche steht der Sorbischunterricht in Zeiten der Corona-Krise. In Beiträgen und Gesprächen wurde immer wieder von größeren Schwierigkeiten berichtet, dass der Sorbischunterricht entweder gar nicht oder nur unregelmäßig stattfindet. Grundfächer wie Mathematik, Lesen und Schreiben sind sogenannte Präsenzfächer - welchen Stand hat das Sorbische überhaupt? Und wer kann helfen? Wir befragten den Vorsitzenden der Domowina - Bund Lausitzer Sorben - David Statnik.

 

pśedsedaŕ Domowiny, Dawid Statnik, k temje

Južo někotary cas - štaflone pó lětnikach - chojźe źiśi w Bramborskej něnto zasej do šulow, wót togo tyźenja te dolnego schójźeńka. Smy w slědnem casu w pśinoskach a rozgronach wó tom rozpšawili a słyšali, až dajo tam, źož pódawaju serbsku wucbu, wětše śěžkosći. Serbska wucba se jano mało how a tam pódawa abo tuchylu zewšym nic. Se wě, su matematika, cytanje a pisanje wažne, su zakładne pśedmjaty a pómjeniju se ako "prezencna wucba". W młogich šulach jo teke zasej rejowańska wucba dowolona... Kaki staw ma to serbske popšawem? Chto móžo pomagaś? Smy k tomu powědali z Dawidom Statnikom, pśedsedarjom Domowiny.

Sprachzentrum WITAJ während der Corona-Krise

Zum diesem Thema befragte unsere Redakteurin Katarzyna Fidek den komissarischen Leiter des WITAJ Zentrums, Bernd Melcher. Zu Beginn wollten wir jedoch wissen, woran das Sprachzentrum in Cottbus aktuell arbeitet. 

w rěcnem centrumje Witaj w Chóśebuzu

Ku temje "serbska wucba w casu korona-krize" smy byli teke w rozgronje z komisariskim wjednikom rěcnego centruma Witaj w Chóśebuzu, z Berndom Melcherom. Na zachopjeńku jo kśěła naša redaktorka Katarzyna Fidekowa pak wěźeś, na com aktualnje w rěcnem centrumje źěłaju.

Sorbischunterricht und Corona - eine Zusammenfassung

In unserem Themenblock haben wir uns ausführlich mit der Situation des Sorbischunterrichts in Niederlausitzer Grundschulen während der Corona-Pandemie beschäftigt, in Gesprächen, Interviews, Reportagen. Unsere Redakteurin Katarzyna Fidek fasst die Problematik zusammen. Wir hoffen, dass nach den Sommerferien alle Sorbischschüler die Möglichkeit bekommen, wieder am sorbischen Präsenzunterricht teilzunehmen, und werden darüber berichten.

serbska wucba w zakładnach šulach - zespominanje

W slědnem casu smy se wobšyrnje ze situaciju serbskeje wucby w kubłanišćach w casu korona-pandemije zaběrali. Smy wusćełali rěd pśinoskow, smy telefoniske rozgrona wjadli a z mikrofonom ducy byli. Naša redaktorka Katarzyna Fidekowa jo pśigótowała krotke zespominanje.
Se naźejamy, až pó ferijach wót 10. awgusta dostanu pón wšykne wuknice a wukniki móžnosć se na prezencnej serbskej wucbje wobźěliś.