Vogelhochzeitspaar (Quelle: WITAJ-Zentrum)

- Nachrichten und Veranstaltungstipps / nowosći a pórucenja

Hier veröffentlichen wir zum Nachlesen aktuelle Meldungen und Kulturtipps für Wochenenden oder Feiertage.
How za Was wózjawijomy aktualne nowosći a kulturne pórucenja.

Seite 1 von 2


Aktualne informacije

Z gwězdowym maršom w Chóśebuzu jo demonstrěrowało 15. februara wěcej sta luźi pśeśiwo winikojstwoju napśeśiwo cuzym. Pśi akcji jo se wobźělił teke bramborski ministarski prezident Dietmar Woidke. Wón jo powědał wó dobrem signalu, pó kótaremž by dejali statki slědowaś. Biskup ewangelskeje cerkwje Barliń-Bramborska-Šlazyńska Górna Łužyca, Markus Dröge, jo warnował pśed tym, tšacha dla se napśeśiwo drugim wótwrośiś. Spěchowańske towaristwo "Cottbuser Aufbruch" jo demonstraciju zarědowało teke glědajucy na namóc mjazy domacnymi a wuběgańcami w slědnem casu. Z gwězdowym maršom su luźe spominali teke na bombarděrowanje města 15. februara pśed 73 lětami.
+++
W serbskej kulturnej informaciji LODKA jo na pśedań notowy zešywk "Gaž flejta zazněwa - zgrějo mě se wutšoba" ze 40 serbskimi spiwami za blokowu flejtu a klawěrny pśewód we tśigłosnem wobźěłanju. Myslony jo pśedewšym za zachopjeńkarjow a małe źiśi. Z pódpěru Załožby za serbski lud jo serbski komponist a spiwaŕ Měrćin Weclich w swójom muzikowem nakładnistwje notowy zešywk wudał. Wobźěłał jo spiwy za blokowu flejtu drježdźański muzikowy docent Malte Rogacki. Někotare teksty su w dolnoserbskej rěcy.
+++
Wustajeńca wó archeologiji na słowjańskem groźišću w Radušu dej wětša wordowaś. Wóna se rozšyrijo z namakankami z wuglowych jamow a dej w pśichoźe pokazaś 135000 lět stawiznow. W pśiducem lěśe dostanu z krajnego amta za woplěwanje pomnikow a archeologiskego krajnego muzeuma prědne eksponaty. Do togo pak ma se stawna ekspozicija pśetwórjowaś a trjebaju klimatizěrowane witriny. K dispoziciji stoj jaden milion euro ze spěchowańskego gjarnca Leader.
+++
Lubin a pólske město Wolsztyn móžotej lětosa slědk glědaś na 25-lětne partnerstwo. To dej se wóswěśiś wót 25. do 27. maja w błośańskem měsće ze zastupnikami z pólskego Wolsztyna, z francojskego města Monte la Ville a z Neunkirchena w Pósaarskej. Zgromadne swěźenje a zmakanja su planowane, wulět do Barlinja a grilowańske wuběźowanje. Měsćańske partnerstwo Lubin-Wolsztyn pódpěrujo mjazy drugim źiśecy dom w pólskem partnerskem měsće. Kužde lěto k jatšam jězdźi kupka Lubinarjow do togo doma a pśepódajo źiśam pakśiki.
+++
Sekretariat awtochtonych narodnych mjeńšynow a ludowych kupkow jo wudał informaciske łopjeno w dańskej, dolnonimskej, sater- a pódpołnocnofriziskej, górnoserbskej a dolnoserbskej rěcy. Nimska a engelska werzija pśedlažyjotej južo wót zachopjeńka 2016. Złožone łopjeno informěrujo wó źěłowych śežyšćach a kontaktach mjeńšynowego sekretariata. Na póstowej kortce su sedleńske rumy narodnych mjeńšynow w Nimskej pśedstajone a jich pómjenowanje we tej danej rěcy. How namakaśo flyer w dolnoserbskej rěcy
+++
W Strjažowje buźo 3. měrca zapust, młode swěśe gromaźe ze staršymi. Buźo to ten 135. zapust. Za ten jubilej jo se tradiciskemu towaristwoju raźiło 5 nowych lapow zwězaś daś wót šlodarki Johanny Sapiatzeroweje z Rubyna. Wóna jo teke gromaźe ze šlodarku Doris Heinzoweju w Žylowje 6 nowych šorcow za źiśi šyła. Za to jo dostało strjažojske towaristwo pjenjeze wót załožby za serbski lud. Chtož co w Strjažowje zapust sobu gótowaś, móžo se hyšći pśizjawiś.
+++
Česke kněžarstwo pśewóstajijo zajmowanym Serbam cełkownje 5 stipendiumow za wobźělenje na intensiwnem rěcnem kursu češćiny w Praze wót 27. julija do 24. awgusta abo w Českich Budějovicach wót 20. awgusta do 7. septembra. Pósrědnjenje stipendijow ma na starosći Rěcny centrum Witaj w Budyšynje. Zajmce by dejali wótedaś swóje pódłožki až do 15. měrca. Dokradnjejše informacije a pśizjawjeński formular namakajośo na internetowem boce www.witaj-sprachzentrum.de.