Vogelhochzeitspaar (Quelle: WITAJ-Zentrum)

- Nachrichten und Veranstaltungstipps / nowosći a pórucenja

Hier veröffentlichen wir zum Nachlesen aktuelle Meldungen und Kulturtipps für Wochenenden oder Feiertage.
How za Was wózjawijomy aktualne nowosći a kulturne pórucenja.

Seite 1 von 2

Aktualne informacije

Teke lětosa wobraźiju nam spiwarje, muzikarje a rejowarje Serbskego ludowego ansambla zapustowy program. Jo to lětosa rozdrosćece drogowanje do pśichoda. Do kótarego casa, kótaru rolu grajo pśi tom ansambel sam - to a wěcej dožywijośo pětk wjacor zeger napoł wósymich (19.30 g.) w Chóśebuzu w komornem jawišcu, źož buźo premjera. Sobotu wjacor zeger šesćich (18 g.) jo ansambel z programom w Hochozy, njeźelu wótpołdnja zeger styrich (16 g.) w Nowej Niwje. Pśinosk wó lětosnem wjacornem programje k ptaškowej swajźbje słyšyśo pónjeźele w našom aktualnem magacinje.
+++
Łužyske chłošćonki póbituju na Zelenem tyźenju w Barlinju. Kisałe górki z Błotow, lany wólej z Chóśebuza a piwo z Grabina, to su jano pśikłady. Wót 18. až do 27. januara móžośo w barlińskich wikowych halach pód wusćełańskim tormom wšo koštowaś, wopytowaś, proběrowaś, na tych nejwětšych wikach pó cełem swěśe za rolnikarstwo, zagrodnistwo a zežywjenje. Kraj Bramborska ma zasej swójsku halu, to jo hala 21 A. A njeźelu buźo wósebny źeń, błośański źeń, źož se tam na jawišću mjazy drugim drastwowa kupka Tšupc prezentěrujo, ako teke źiśeca rejowańska kupka z Tšupca, mimo togo pśedstajijo lubinski šołta Lars Kolan plany za wjeliki drastwowy swěźeń 2019. Gerce z Turnowa graju, picański amt, gmejna Gatojce a druge se prezentěruju, pśedewześa z našogo regiona, firmy a towaristwa. Dogromady se na Zelenem tyźenju w Barlinju lětosa 1700 wustajarjow z 65 krajow wobźělijo.
+++
W Chóśebuzu buźo ten tyźeń w hali "Lausitz-Arena" 26. balokopański festiwal. Organizator togo turněra jo zasej sportowe zjadnośeństwo Frischauf Brjazyna. Turněr se zachopijo pětk a trajo až do njeźele. We tom casu budu 4 wětše wuběźowanja a dalšne krotše turněry za źiśi a młodostnych, wósebnje z mustwami ze serbskich jsow ako z Brjazyny, Žylowa, Wjerbna, Kśišowa a drugich jsow. Nejwažnjejšy turněr buźo wuběźowanje wó 11. Łužyski brunicowy Cup. Na tom wuběźowanju wobźělijo se 10 mustwow, kótarež graju w krajnej lize a w krajnej klasy z Bramborskeje a ze Sakskeje. To wuběźowanje buźo sobótu wót zeger dweju (14 g.) w dwěma štafloma. Teke tam budu mustwa z našych jsow pódla, mjazy drugim z Kosobuza, Picnja, Gołkojc, Strobic abo teke z Běłeje Wódy, a tam buźo teke našo dolnoserbske mustwo pódla, naše serbske koparje (wendische Auswahl). Wóni budu tenraz drugi raz pśi tom turněrje w hali. Pódla budu grajarje z Brjazyny, Dešna, Drjenowa a Depska. Mjazy nimi buźo teke naš serbski "Ronaldo" Christian Rinza, kenž jo kral stśělonych wrotow we wokrejsnej lize. Kuždy, ako ma lušt a zajm, našych balokoparjow tam pógóniś a pódpěrowaś, jo lubje witany.
+++
Serbski muzeum wu nas w Chóśebuzu se tuchylu modernizěrujo, dostanjo ceło nowe woblico. Toś ten muzeum jo w serbskem sedleńskem rumje. Ale Słowjany - prědowniki Serbow - ga su teke w drugich stronach Bramborskeje žywe byli. Jaden centrum jo był město Bramborska nad Habolu, źož dajo teke muzeum, kótaryž se ze słowjańskimi stawiznami zaběra. Ale toś ten muzeum jo něnto wobgrozony. Město pśemyslujo wó wótryśu - powědaju wó wellness-hotelu. Z tym by se centralne městno serbsko-słowjańskeje historije w Bramborskej na pśecej zgubiło. K tomu smy kśěli teke z tamnym wušym šołtu powědaś, ale wón njejo reagěrował. Bramborske serbske radijo buźo dalej wó tom rozpšawiś. A gaž sćo něnto narske, w januarskem wudaśu telewizijnego magacina "Łužyca" jo wšykno to tema.
+++
Sobotu pśed 100 lětami su žeńske w Nimskej prědny raz wólit šli, su měli pšawo to gótowaś, se aktiwnje a pasiwnje na wólbach wobźěliś. 19. januara pśed 100 lětami jo se narodna zgromaźina wuzwóliła, kótaraž jo dejała nimskemu ludoju swóju wustawu daś. Kandiděrowało jo 300 žeńskich, wuzwólowało jo se 37 wót nich. Wóbźělenje na tych wólbach jo pla žeńskich pla wušej 80 procentow lažało. We politice angazěrujo se momentanje mało žeńskich. Ale we bórkojskem amśe kśě to změniś. Tam dajo tuchylu rěd zarědowanjow z titelom "Mädelsabend - źowcyny wjacor". Ako pśigótowanje na se bliźece komunalne wólby kśě se tam rozgranjaś a wósebnje žeńskim wujasniś, chto smějo zewšym kandiděrowaś, co mě pótom w gmejnskej raźe wótcakujo? W Bórkowach a na Górach su taki wjacor južo pśedwjadli, pśiducy buźo srjodu, 23. januara, napoł sedymich (18.30 g.) we Strjažowje we wejsnem gmejnskem domje a dalšny stwórtk, 24. januara,  napoł sedymich (18.30 g.) we wjerbańskem kněžkojskem domje Seydlitz.
+++
9. měrca buźo tradicionelnje w zalu Serbskego muzeuma w Budyšynje głowna zgromaźina Maśice Serbskeje. To jo wałtoru wobzamknuło pśedsedarstwo togo wědomnostnego towaristwa. Nastajili su cłonki źěłowy plan, w kótaremž stoj zgromadne źěło z Domowinu sobu w srjejźišću. Jadno z prědnych zarědowanjow buźo spominanje na fararja Michała Hornika pśi góźbje jogo 125. smjertnego dnja we februarje. Raz wob lěto informěrujo se pśedsedarstwo Maśice Serbskeje w drugich regionach wó serbskem žywjenju a statkowanju na kulturnem pólu. Łoni su dla togo byli we worjejcańskej župje, lětosa kśě pśiś do Chóśebuza.
+++
Sebje woglědaś sorabistiski institut na lipšćańskej uniwersiśe, se informěrowaś wó serbskich dopórucenjach a studijnych směrach a ze sobuźěłaśerjami do kontakta pśiś, to wšykno buźo zasej móžno 4. maja. Tam buźo pśiduca móžnosć za taki woglěd. Wó tom su informěrowali w zajźonem tyźenju, ako su wugótowali prědny lětosny źeń wótworjonych źuri. Sorabistiski institut dopórucyjo bachelorski a masterski studium sorabistiki ako teke studium za wuceński amt serbšćiny za zakładnu šulu, wušu šulu a gymnazium. Wšykne zajmcy mógu se južo něnto za woglěd w maju w sorabistiskem instituśe pśizjawiś.