Vogelhochzeitspaar (Quelle: WITAJ-Zentrum)

- Nachrichten und Veranstaltungstipps / nowosći a pórucenja

Hier veröffentlichen wir zum Nachlesen aktuelle Meldungen und Kulturtipps für Wochenenden oder Feiertage.
How za Was wózjawijomy aktualne nowosći a kulturne pórucenja.

Seite 1 von 2

Aktualne informacije (19.04.2018)

Juliana Kaulfürstowa a Dytaŕ Redo dostanjotej za procowanje wó zdžarźanje slěpjańskeje serbšćiny Zejlerowe myto 2018. To jo cora znate cyniła sakska ministarka za wuměłstwo, dr. Eva-Marija Stangowa. Sakske myto Handrija Zejlera jo z 5000 euro datěrowane.
+++
Pó rozestajenjach mjazy domorodnymi a wuběgańcami w Chóśebuzu su něnto za sobotu (21.04.2018) planowane rozgrona z wobydlarjami města, nejpjerwjej na wurědnem pósejźenju měsćańskego parlamenta a pón na konferencach w měsćańskich źělach. To jo k wěsći dał chóśebuski wušy šołta Holger Kelch. Pśepšosone su wše wobydlarje města. Napśeśiwo azyloju kritiske zjadnośeństwo "Zukunft Heimat" z Gólišyna, kótarež jo organizěrowało wjele demonstracijow w měsće, jo pótakem wuzamknjone a jo to južo kritizěrowało.
+++
Bórkojska amtska direktorka Petra Krautzowa jo se wótwóliła. W amtskem wuběrku jo zgłosyło cora 10 cłonkow pśeśiwo njej. Jo to južo był drugi wopyt, amtsku direktorku wótsajźiś. Pśed poł lětom jo felował jaden głos. Co se konkretnje Petrje Krautzowej wuchytujo, njejo zjawnostnje znate. Powědało jo se naslědku wó atmosferiskich mólenjach. Krautzowa jo něnto wótwólona, ale do kóńca swójogo amtskego casa za styri lěta dostanjo wóna dalej źěl swójogo myta.
+++
Wětšyna wobydlarjow Miłoraza co se pśesedliś do Slěpego. To jo wuslědk nejmłodšego napšašowanja wót 197 wejsanarjow. 27 wobsejźarjow gruntow a 6 dalšnych zajmcow kśě sebje tam twariś dom. 5 familijow by kśěło w Nowem Miłorazu bydlenje najmjeś. Dalšny kšac budu kupkowe rozgrona na městnje, źož wobraduju wó tom, źo by mógali byś nowe grunty a chto by mogał byś nowy sused. Dalšne Miłoraske su sebje wuzwólili ako nowe bydlišćo Trjebin abo kśě swóju domownju wopušćiś.
+++
Pód motom "Łužyske filmowe talenty" wugótujo Filmowy festiwal Chóśebuz zgromadnje ze Załožbu za serbski lud stwórtk, 19.04.2018, filmowy wjacork w Röhrscheidtowej bastaji w Budyšynje. Wót zeger sedymich (19 g.) se prezentěruju dobyśarske filmy a pśesegajuce pśinoski chóśebuskeje filmoweje pśeglědki, wuběźowanja krotkofilmow za gótowarjow filmow z cełeje Łužyce, a pśinoski festiwalowego rěda domownja. Pó filmowem programje jo kazane na diskusijnu rundu z filmarjami.
+++
We wokrejsoma Sprjewja/Nysa a Górne Błota-Łužyca se tuchylu pśigótujo 18. mjazynarodna folklorna lawina. Wó tom stej informěrowałej mjazy drugim wokrejsnej raźca Harald Altekrüger a Siegurd Heinze. Na tśich dnjach wót 29. junija do 1. julija togo lěta budu se w Lubnjowje, Bórkowach a Starej Darbni pśedstajiś na wónem swěźenju tolerance z teke dosć eksotiskim flerom gerce, rejowarje a spiwarje z nagromadu 14 wšakich krajow. K prědnemu razoju budu tenraz pódla teke wuměłce z Chinskeje, Japanskeje a Nepala. To se rozmějo, až budu mjazy wobźělnikami teke zasej serbske wuměłce. Wótworiś buźo se wóny jadnorazny mjazynarodny swěźeń tradicionalnje z cołnowym korso w Lubnjowje. Dalej pójźo z programom pón źeń pózdźej w Bórkowach a zakóńcyjo se folklorna lawina w grodowem parku w Starej Darbni. Wěcej zgónijośo w pětkownjejšem serbskem programje rbb.
+++
Sobotu jo Nimsko-serbske ludowe źiwadło Budyšyn wustupiło z premjeru nowego kusa "Wjelika wutšoba/Das Herz eines Boxers" z pjera Lutza Hübnera w hochoskem gmejnskem centrumje. Tekst kusa jo do dolnoserbskeje rěcy pśestajiła Ingrida Hustetowa. Kus wobjadna aktualne žywjeńske pšašanja. Dwě generaciji: něgajšny znaty, wuspěšny boksaŕ a jaden młodostny, zastupujotej naglěd dweju napśeśiwneju swětowu. Na jawišću stej wustupiłej Jan Milan a Jurij Šiman. Wuběrne graśe jo namakało pśipóznaśe publikuma.
Pśiducu njeźelu (29.4.) wótpołdnja styrich (16 g.) buźo slědne pśedstajenje kusa a to w turjejskem hotelu "Christinenhof".
+++
Zajmce za lěśojski kurs serbskeje rěcy a kultury z Českeje, Pólskeje a drugich słowjańskich krajow mógu se wjaseliś: Pó internem pśespytowanju Załožby za serbski lud móžo Serbski institut jim zasej pśijaznjejšu płaśiznu póbitowaś. Kurs ma bytostny wuznam za zdobywanje sorabistiskego dorosta. Serbski institut toś móžnosć rad wužywa a narowna źěl kostow wukrajnych gósći  ze swójogo budgeta. Kurs se wótmějo lětosa wót 13. do 28. julija a płaśi z wuwucowanim, noclěgom, zažarbowanim a ekskursijami normalnje 600 euro (za študańcow 450 euro). Wót kursantow ze słowjańskich krajow pomina se zarědowaŕ něto jano 300 euro, wót tamnjejšych študańcow 200 euro.
+++
Wšykne, kótarež nawjeduju kulturne ansamble, ako na pśikład naše chory w dolnołužyskich jsach, mógu dostaś financielnu pódpěru. Jo to pawšalna suma, kótaraž dajo wót zajźonego lěta. Za to zagronita jo krajna muzikowa rada. Pśi raźe móžośo pšosbu stajiś za lětosa až do 31. maja. Chto dostanjo pódpěru za wjednikow ansamblow, kótare wuměnjenja su wažne, a druge informacije namakaśo teke na internetowem boku krajneje muzikoweje rady, tam dajo teke formular za pšosbu ako download-formular www.Landesmusikrat-Brandenburg.de.