Vogelhochzeitspaar (Quelle: WITAJ-Zentrum)

- Nachrichten und Veranstaltungstipps / nowosći a pórucenja

Hier veröffentlichen wir zum Nachlesen aktuelle Meldungen und Kulturtipps für Wochenenden oder Feiertage.
How za Was wózjawijomy aktualne nowosći a kulturne pórucenja.

Seite 1 von 2

Aktualne informacije

Chóśebuz dostanjo w centrumje města wěstotny centrum. Wó tom jo bramborski ministarstwo nutśikownego informěrował. Chóśebuski wušy šołta Holger Kelch a ministaŕ nutśikownego Karl-Heinz Schröter stej se pśi njedawnem zmakanju w Potsdupimje na to dojadnałej. W tom centrumje deje w pśichoźe policisty a sobuźěłaśerje amta za pórěd zgromadnje źěłaś. Hyšći jasne njejo, lěc buźo teke rumnosć za rewěrnu policiju, źož mógu luźe problemy wuzjawiś. Dalšne planowanje za wěstotny centrum lažy něnto w rukach města a policajskeje direkcije. Tam mysle, až mógu centrum hyšći lětosa zarědowaś.
+++
Serbski rybaŕ Edelbert Jakubik z Myšyna jo dostanł z rukowu bramborskego ministarskego prezidenta Dietmar Woidke zasłužbowy rěd kraja. K tomu jo był w Statnej kanclaji w Potsdupimje zgromadnje ze 14 dalšnymi kandidatami za pócesćenje. Edelbert Jakubik jo był až do lěta 2016 dogromady skóro 25 lět pśedsedaŕ wuźarskego zwězka wokrejsa Chóśebuz-kraj. Wón jo sobu wuwił biosferowy rezerwat Błota. Źinsa se aktiwnje angažěrujo w akciskem zwězku za cystu Sprjewju.
+++
Měsće Chóśebuz a Zielona Góra cotej swójo lětadłujke partnarstwo wutwariś. Wótpowědne plany a pśedewześa k tomu co Europejska unija z fonda za regionalne wuwiśe financielnje pódpěrowaś. Wót cełkowneje sumy wót wušej tśiběrtyl miliona euro dostanjotej wobej měsće lěbda 700000 spěchowańskich pjenjez. Zgromadne pśedewześa se zachopijo lětosa 1. awgusta a běžy tśi lěta. Nastaś dejtej dwa centruma za koordiněrowanje zgromadnego źěła. Koordiněrowaś kśě pón zgromadne projekty mjazy drugim na pólach kubłanja, kultury, sporta a drugich.
+++
Lětosne žni błośańskich górkow se zachopiju. Oficielne zastartowanje dajo błośańske towaristwo ako nosaŕ šćitańskego zjadnośeństwa “błośańska górka”. Prědne górki kśě tergaś na póli bio-dwóra we jsy Schöneiche w bliskosći Gólišyna. Ako błośańske towaristwo informěrujo, licy teke lětosa zasej z něźi 40000 tunami górkow we Błotach.
+++
Źěłowa kupka "Serbska namša" wobźělijo se na kubłańskich wikach na Dolnoserbskem gymnaziumje. Pódla buźo pśiducy kóńc tyźenja teke na dudakowem festiwalu w Slěpem. Tam kśě se cłonki wobźěliś na dwójorěcnej namšy. Wó tom jo było to grono na pósejźenju kupki w Chóśebuzu. Wugódnośili su namše a druge wjeraški w aprylu a maju, mjazy drugim spomnjeńske zarědowanje na Bogumiła Šwjelu. Dalšne prědkweześa serbskich kśesćijanow buźo ekumeniska pólsko-serbska namša w Lubsku ku cesći Mikławša Jakubicy a Krystofa Gabriela Fabriciusa. Pśiduca namša w Dolnej Łužycy buźo 8. julija w Hochozy.
+++
Rěcny centrum WITAJ, kótaryž stara se wó dwójorěcne wótkubłanje źiśi a młodostnych, pyta młodostnych, kótarež se wjelgin pilnuju na pólu dolnoserbskeje rěcy, lěc w šuli abo we wólnem casu. Rěcny centrum co jich póznaś a za jich angažement mytowaś. Wóni trjebaju mjenja młodostnych a pšosym napišćo teke, co wóni konkretnje za serbsku rěc gótuju. Waše naraźenja dejśo zapódaś až do 30. junija na rěcny centrum WITAJ na Žylojskej doze 39, 03044 Chóśebuz. Katrin Lehmannojc wót Witaj-centruma se stara wó to. Jeje e-mejlowa adresa jo Lehmann-witaj@sorben.de. Wóna jo teke telefoniski dojśpiś pód (0355) 48576 440.
+++
Kupka "Serbska namša" planujo za 1. julij serbsko-pólsku ekumenisku namšu w pólskem měsće Lubsko. Cłonki kśě to zwězaś z cełodnjownym wulětom, ako se pśigótujo, wulět z busom do městow Tšebjel, Žarow, Lubánice a Brody. Wrośenicu serbskego pśełoženja nowego testamenta w lěśe 1548 kśě swěśiś, dla togo kśě woglědaś do města Lubánice, źož stoj pomnik pśełožowarja Mikławša Jakubice. Pla Hartmuta Leipnera móžośo se pśizjawiś, mjazy drugim z mejlku pód serbska.wosada@posteo.de.
+++