Vogelhochzeitspaar (Quelle: WITAJ-Zentrum)

- Nachrichten und Veranstaltungstipps / nowosći a pórucenja

Hier veröffentlichen wir zum Nachlesen aktuelle Meldungen und Kulturtipps für Wochenenden oder Feiertage.
How za Was wózjawijomy aktualne nowosći a kulturne pórucenja.

Seite 1 von 2

Spěchowańske pjenjezy pśepódali

Außenaufnahme des Rathaus Lübben (Quelle: imago)

Wokrejs Dubje-Błota spěchujo financielnje teke lětosa wšake kulturne projekty. Nagromadu jo jich 55 a za nich se wudajo nagromadu 190000 euro. Ze serbskego boka jo se 6 pšosbow stajiło za nagromadu 10000 euro. Něnto su pótrjefjone zgónili, kak se jich źěło pódpěrujo. Mjazy nimi jo teke spěchowańske towaristwo tšupcańskeje zakładneje šule, ako dostanjo pjenjeze za swój Witaj-projekt "bilingualne wuknjenje". W lubinskem terenje stej to mjazy drugim wustajeńca "Słowjany a Nimcy" abo teke měsćańska cerkwja w Luborazu. Ale teke koncertowy rěd Bernda Pittkuningsa a Jana Repki we styrich rěcach dej se pódpěrowaś. Wokrejs Dubje-Błota spěchujo južo něźi dwa lětźasetka projekty a zarědowanja na kulturnem a serbskem polu, za kótarež se luźe wósebnje zajmuju.

Nowosći z Budyšyna

Erste wendische Bibel - Handschrift von Mikławš Jakubica (Quelle: rbb/Eliane Rehor)
Eliane Rehor

Serbski institut jo nakupił prědne śišćane knigły w górnoserbskej rěcy. Knigły su z lěta 1597 a su jaden wót dweju originalowu, ako hyšći eksistěrujotej. Se jadna wó małki katechizm Luthera w pśełožku hodźiskego fararja Wjacława Warichiusa. Tak jo informěrowała dr. Theresa Jacobsowa srjodu w casnikarskem rozgronje w Budyšynje. Knigły su se pśipadnje na knigłowych wikach w Lipsku namakali. Wótněnta słušaju do wobstatka Serbskego kulturnego archiwa. Napšašanja mógu se stajaś pśez Serbski institut.

Sorbische Fahnen (Quelle: dpa)
dpa-Zentralbild

Za město Budyšyn dajo něnto digitalny pśewódnik za mobilny telefon a to specielnje wó kulturnych stawiznach Serbow. Turisty a gósći maju pón móžnosć, se za 5 tematiskich turow rozsuźiś, we serbskej, nimskej a engelskej rěcy. 44 historiski relewantne městna su za to wuzwólone. Zagronita za projekt jo Załožba za serbski lud. Z tym reagěrujo město na wjeliki zajm gósći za serbske stawizny. Pśewódnik stoj k dispoziciji na internetowem boku sorben-erleben.de

Naraźenja za myto Domowiny 2019

Domowina-Preis und Ehrenabzeichen 2015: Alle Preisträger (Quelle: Jurij Helgest)

Teke lětosa wuznamjenijo Domowina zasłužbnych a angažěrowanych wósobinow z mytom Domowiny, z mytom Domowiny za dorost a ze cesnym znamuškom Domowiny. Waše naraźenja by dejali zapódaś až do 30. junija. Z mailku jo to móžnona adresu clemens.skoda@domowina.de a w interneśe dajo wótpowědne formulary na webstronje Domowiny. Swětocne pócesćenje buźo 2. oktobra w Budyšynje.

Pytanje za idejami

Eine Frau fotografiert Entwürfe bei der Vorstellung des Ideenwettbewerbes für das Museum des 20. Jahrhunderts am Berliner Kulturforum. (Quelle: dpa/Paul Zinken)
dpa

Idejowe wuběźowanje "Machen!2019" pówabijo angažerowane kupki we pódzajtšnej Nimskej. Pyta se  za kreatiwnymi projektami, kótarež wšakorake kupki towarišnosći zgromaźiju. Za nejlěpjše ideje a projekty dostanu mjazy 5 a 15 towzyntami euro ako startowy kapital.  Nagromadu 35 idejow buźo se preměrowaś. Hyšći do 30. junija mógu se zapódaś pla zagronitego zwězkowego kněžaŕstwa za nowe zwězkowe kraje. Mytowanje buźo dnja 26. awgusta w Barlinju. Dalšne informacije namakajośo na boce machen2019.de

Radušańske słowjańske groźišćo dej se pśizamknuś

Slawenburg Raddusch im Spreewald, Foto: rbb/Jan Urbanski
rbb

Město Wětošow jo dostało nadawk, słowjański grod w Radušu sćažkam za kólasowarjow pśizamknuś. Za to jo wětšyna wótpósłańcow na slědnej zgromaźinje głosowała. Muzeum licy w pśichoźe z wěcej gósćimi, nejpózdźej k lětu, gaž se wótwórijo nowa stawna wustajeńca. Łoni su měli 50000 woglědarjow. Doněnta dajo za nich jano jadnu drogu, kótaruž muse se awta, kólasowarje a pasanty źěliś. Togodla musy se pśistup atraktiwnjej wugótowaś. Na drugem boku jo pokazała diskusija, až wobstoj pópšawem wětša pótrjeba za wutwarjenje kólasowych sćažkow wokoło Wětošowa. Drogi do Tšadowa abo Bórkow su nadalej tšašne za kólasowarjow. Teke za města ako Kalawa, Łukow, Lubnjow maju sćažki za kólasowarjow wusoku prioritu we jich zgromadnem koncepśe za regionalne wuwiśe

Nowa wustajeńca w Serbskem domje

Wendisches Haus Cottbus - Eingang (Quelle: Stadt Cottbus)
Stadt Cottbus

Njedawno jo se w Serbskem domje z něźi 50 gósćimi nowa wustajeńca z titelom "Spomnjeśa" wótworiła. Dłujkolětna chóśebuska gójcowka Evelyn Mühlberg-Seck, kótaraž něnto w Harcu w Smólinach bydli, pokažo wušej 40 akwarelow a kreslankow. Na swójich wobrazach jo zapópadnuła głownje motiwy Błotow. Za wětšy part su źěła nastali kóńc 1990tych lět na plenairach, kótarež jo znaty mólaŕ a grafikaŕ Gerhard Knabe gromaźe ze Šulu za dolnoserbsku rěc a kulturu pśewjadł. Až do 21. junija buźo wustajeńca pśistupna.

wuběrk za wólby Serbskeje rady

Einstimmig wird am 23.06.2015 in Potsdam (Brandenburg) Torsten Mak (l) in der konstituierenden Sitzung des Sorbenrates zum Vorsitzenden gewählt. Der Sorbenrat besteht aus fünf Mitgliedern und hat im Landtag eine beratende Funktion, wenn es um die Interessen der Sorben im Land geht (Quelle: dpa)
dpa-Zentralbild

Wólbny wuběrk za wólby Rady nastupnosći Serbow kraja Bramborska jo swójo źěło zachopił, se pśed krotkim za to znowa konstituěrował. Pśedsedaŕ a pśigranjański partnaŕ jo Jörg Masnik ze Žylowa. Wón rozpšawijo slědujuce fristy: Do 10. awgusta mógu se naraźenja za kandidaty zapódaś. Do 21. septembra móžo se do zapiska wólarjow zapisaś. Wobźělniki slědneje wólby muse se teke wótnowotki zapisaś. Buźo zasej listowa wólba. Až do 28. septembra zeger 9.00 mógu se pón wólbne listy pśepódaś.

Programmvorschau / programowy póglěd

Sorbisches Sendestudio (Quelle: rbb)

Aktuelle Programmübersicht / programowy pśeglěd

Hier finden Sie den Programmüberblick über die nächsten Tage
how namakaśo pśeglěd wó aktualnem programje pśiducych dnjow

Service / pokazki

Sorbisches Konzert in Schleife (Quelle: rbb)
rbb

kulturne pórucenja / Kulturtipps

Hier haben wir Veranstaltungshinweise, Buchempfehlungen, Tipps für Ausstellungen/
how mamy pokazki za zarědowanja, knigłowe póstarcenja a pórucenja za wustajeńcy za Was