Vogelhochzeitspaar (Quelle: WITAJ-Zentrum)

- Nachrichten und Veranstaltungstipps / nowosći a pórucenja

Hier veröffentlichen wir zum Nachlesen aktuelle Meldungen und Kulturtipps für Wochenenden oder Feiertage.
How za Was wózjawijomy aktualne nowosći a kulturne pórucenja.

Seite 1 von 2

Aktualne informacije

Zwězk w Barlinju financěrujo pśetwarjenje dwórnišćow w Drjowku, Janšojcach a Janšojcach-pódzajtšu, tak až su za wózykarjow zgódne. Móžno buźo to pśez wobzamknjenje w góspodarskem wuběrku zwězkowego sejma. Dogromady staji zwězk za 118 dwórnišćow w Nimskej 330 milionow euro k dispoziciji. W Drjowku, Janšojcach a Janšojcach-pódzajtšu deje se modernizěrowaś pśistupnišća. W Drjowku pśiźo pśidatnje pódmósćenje za luźi k tomu.
+++
W Bramborskej jo pó zachopjeńku nowego wukubłańskego lěta pśecej hyšći wušej 1.800 wukubłańskich městnow lichych. To jo něźi 10 procentow wěcej ako łoni nazymu. Wó tom jo zwězkowa agentura za źěło informěrowała. Tomu napśeśiwo pak stoj 1.200 młodostnych, kótarež hyšći njamaju žedno wukubłańske městno.
+++
3.000 toflickow šokolady a druge słodkosći, 215 kilogramow gněśeńkow a małe grajki, 44 pórow nowych źiśecych crjejow a wušej 400 kilogramow źiśeceje drastwy su luźe wokoło Lubina darili za źiśi w Tschernobylu. Sobotu jo startował gódowny transport pomocnego towaristwa do Minska, głownego města Běłoruskeje. Wót srjejź oktobra jo towaristwo dary zběrało, kótarež su pśinjasli luźe z Łukowa, Lubnjowa, Gólišyna, Luboraza, Tšupca a drugich městow a jsow wokoło Lubina. Ten tyźeń srjodu dej transport w Minsku dojěś.
+++
Město Wětošow co w pśichoźe nowo-naroźonych na wósebny part wuwitaś. Gaž starjejše swój pśirost pśizjawiju, dostanu mimo pśiwitańskego wopisma teke ceło praktiski dar. Jo to źiśecy talaŕ z plastiki ze źiśam pśiměrjonymi wobrazami města. Jaden motiw jo na pśikład bóśon. 200 takich talarjow jo město nejpjerwjej raz skazało, ako jo pśed krotkim šołta Bengt Kanzler we socialnem wuběrku informěrował.
+++
W lubnjojskej radnicy jo se njeźelu wótworiła wósebna wustajeńca z titelom "100 lět kóńc prědneje swětoweje wójny - Lubnjow, Cüstrin, Verdun". We wustajeńcy pśedstajony jo wósobinski pśisud młodego Lubnjowarja. Wustajeńca dej dopominaś na wšych njeznatych padnjonych wójakow, na kótarež žeden pomnik njedopomina. Wóna jo zjawnosći pśistupna wót 12. nowembra až do 7. decembra k wótworjeńskim casam radnice.
+++
Etatowy wuběrk zwězkowego sejma jo w Barlinju pśidatne pjenjeze za Serbow k dispoziciji stajił, jo cłonk zwězkowego sejma a parlamentariskeje pśirady Załožby za serbski lud, dr. Klaus Peter Schulze, znate cynił. Ako južo w slědnych lětach dostanjo Załožba za serbski lud wót zwězka 9 milionow. K tomu pśidu w pśiducem lěśe 273 000 euro za projekty, kótarež pódpěruju wužywanje serbskeje rěcy w digitalnych medijach. Mimo togo jo etatowy wuběrk wobzmaknuł dalšnu financielnu pódpěru za lěto 2020 a to za dokumentaciju až do něnta njeregistrěrowanych serbskich słowow a słownych formow. Za to su zaplanowali 105 000 euro.
+++
Kśesćijańske klimowe putnikowarje su pětk wót Chóśebuza až k milinarni w Janšojcach drogowali. Łužycanarje su jich pśewóźowali, kótarež jich pominanja pódpěruju a se pětk na nabóžninje pśi milinarni za zdžarźanje wjaski Prožym wugronili su. Za to jo trěbne, až se wuglowe bloki milinarnje we Łužycy wótšaltuju w blišem casu, jo gronił Reně Šuster wót chóśebuskeje kupki Zeleneje ligi. Wóni słušaju k nejstaršym, ineficentnjejšym a nejwěcej škódnym blokam, tak Šuster. Putnikowarje su wót septembera ducy w Nimskej, startowali su we Bonnje, slědny tyźeń su byli we Łužycy a njeźelu dalej drogowali do Noweje Cale. Cil jo w decemberje swětowa klimowa konferenca w pólskich Katowicach.
+++
Sobotu jo była na Njepilic dwórje w Rownem pśěza, kótaruž jo wugótowało spěchowańske towaristwo "Njepilic dwór". Manfred Richter jo znosył za ten wjacor wšaki rěd gromadu, kótaryž su něga trjebali za wobźěłanje lana a jo jen pśedstajił. Kak se pśi kólasku pśěźo, jo gósćam 83-lětny znaty ludowy wuměłc Günther Hoffman z Wórjejc pokazał. Towaristwo "Njepilic dwór", kótarež woplěwajo serbsku rěc a tradicije slěpjańskego regiona, ma tuchylu wokoło 40 cłonkow. Wó pśězy w Rownem słyšyśo pónjeźele wu nas w programje pśinosk.
+++
Dobra nowosć za serbske źiśownje: kraj Bramborska pódpěrujo prědny raz serbske pórucenja w źiśownjach! Wót pśiducego lěta buźo se kraj Bramborska wobźěliś na personalnych koštach w źiśownjach, ako maju serbske pórucenja w programje. Lěwica a SPD stej pšosbu na to stajiłej. Za dwě lěśe deje se něnto 800000 euro za to wudaś. Jo to specielny spěchowański program, kótaryž móžo se wužywaś za 20 procent w měsće Chóśebuz a zbytk jo myslony za dalšne źiśownje w serbskem sedleńskem rumje. Z pjenjezami dej se wěcej źěła a wěcej personala wurownaś, gaž maju źiśownje serbsko-rěcne abo kulturelne pórucenja. Serbska akciska seś jo toś ten koncept wuźěłała, Rada za nastupnosći Serbow jo pón frakcije w krajnem sejmje wó pódpěru pšosyła.
+++
Zachopjeńk lěta su wótpósłańce Europskego parlamenta, cłonki jogo peticiskego wuběrka, we Łužycy ducy byli, aby sebje swójski wobraz wutwórili k slězynam dwěju peticijowu na europski parlament, kenž se zaběratej ze Serbami a znicenim a wobškóźenim wobswěta pśez wudobywanje a spalenje brunice. Něnto pśedlažy skóńcna rozpšawa peticiskego wuběrka wó drogowanju pó Łužycy. Rozpšawa jo zjawnosći pśistupna. Lěc z togo konkretne rezultaty slěduju, wótwisujo něnto wót reakcije pótrjefjonych institucijow. Naša sobuźěłaśerka Diana Šejcowa jo se z rozpšawu zaběrała. How jeje prědne pósuźenje
+++
Rada za nastupnosći Serbow pśi krajnem sejmje pyta kandidatow za załožbowu radu. Wóni muse nanejmjenjej 18 lět stare byś a deje we Bramborskej bydliś. Wušej togo by dejali serbsku rěc a kulturu znaś a zwólniwe byś cesnoamtski zagronitosć pśewześ. Wšykne serbske zwězki a zjadnośeństwa su pšosone až do 14. nowembra kandidatki a kandidatow naraźiś. Nowa pěślětna wólbna perioda se we pśiducem lěśe zachopijo. Wšykne naraźenja by dejali pśipósłaś pśedsedarjoju Serbskeje rady, jo to Torsten Mak. Adresa: Alter Markt 1, 14467 Pódstupim. Rada pśepšosyjo wšyknych zajmcow na rozgrono a wuzwólijo cłonkow we januarje/februarje pśiducego lěta w Chóśebuzu.