Vogelhochzeitspaar (Quelle: WITAJ-Zentrum)

- Nachrichten und Veranstaltungstipps / nowosći a pórucenja

Hier veröffentlichen wir zum Nachlesen aktuelle Meldungen und Kulturtipps für Wochenenden oder Feiertage.
How za Was wózjawijomy aktualne nowosći a kulturne pórucenja.

Seite 1 von 2

Aktualne informacije

Pótom, až jo se w aprilu togo lěta wótwóliła Petra Krawcowa ako amtska direktorka za bórkojski amt, jo było za źinsa planowane nowu amtsku direktorku abo direktora wuzwóliś. Něnto jo amtski wuběrk na wósebnem pósejźenju wobzamknuł, wóne wólby pśesuwnuś. Zawina za to jo, až jo Petra Krawcowa mjaztym skjaržyła pśeśiwo tomu a pominała pśi sudnistwje wó to pśepytowaś, lěc jo wobzamknjenje jeje wótwólenja pšawe. Amtski wuběrk jo něnto rozsuźił to w běgu 8 tyźenjow rozjasniś. Weto budu se jogo cłonki źinsa wjacor kaž pśedwiźone zmakaś a wó wšakich komunalnych pšašanjach wobradowaś.
+++
Sobotu 15. septembra a teke zajźonu sobotu (22.09.) jo se w rěcnem centrumje WITAJ pśewjadła certifikacija dolnoserbskeje rěcy. Wobźělili su se dogromady 4 wósoby, jadna wósoba za certifikat A1 a tśo za certifikat B1. Wšykne su pisne a wustne pśespytowanja wobstali z dobrymi a wjelgin dobrymi rezultatami. Gaž maju dalšne luźe zajm se certificěrowaś daś, jo móžno, sebje woglědaś mustrowe nadawki w interneśe pód Sprachzertifikat-sorbisch.de.
+++
66 wótkubłarkow a wótkubłarjow - z nich 16 z Dolneje Łužyce - jo se sobótu w budyšyńskem Serbskem domje zmakało na fachowu konferencu Serbskego šulskego towaristwa. Diplomowy powołański pedagoga Stefan Anders-Krummnacker a diplomowa socialna pedagogowka Susann Seyfarth stej na zachopjeńku pódałej impulsowy referat wó tom, co trjebaju źinsa a až do lěta 2025, aby byli fit za žywjenje a co trjebaju pedagogi, aby napominanja zmejstrowali. W 11 źěłarnjach su naźěłali pón analyzy tuchylnego stawa a napominanja do pśichoda w źiśownjach, kótarež su w nosarstwje šulskego towaristwa. Wobšyrny material jo se pón wšyknym pśedstajił a buźo se w pśiducych mjasecach do koncepcijow źiśownjow zaźěłaś.
+++
Źinsa se w młoźinsko-kulturnem a kubłańskem centrumje Zielona Góra zachopijo 12. nimsko-pólski młoźinski festiwal. Něźi 200 źiśi a młodostnych buźo se tam zmakaś we wšakorakich źěłarnjach a wósebnje wó temje "lichota" powědaś. Festiwal se financěrujo wót euroregiona Sprjewja-Nysa-Bobr a města Chóśebuz.
+++
Dobry pśikład, až post glěda na dwójorěcnosć: Něgajšny zagronity za serbske nastupnosći wokrejsa Dubja-Błota Bernd Pitkunings jo něntejšnemu zagronitemu Dieteroju Freihoffoju pśipósłał postowu kórtku, źož jo adresu kompletnje jano w serbskej rěcy napisał. Južo na dalšnem dnju jo kórtka była pla adresata w listowem kašćiku. A to, lěcrowonož wjas Markojska góla njesłuša k serbskemu sedleńskemu rumoju. Take konsekwentne wužywanje dwójorěcnosći by mógała wšyknym nimskim zastojnstwam pśikład byś, togo měnjenja jo Bernd Pitkunings.
+++
Interkulturelne tyźenje wótměju se w cełej Nimskej w tych dnjach, w Chóśebuzu k 4. razoju. Až do 23. oktobra móžośo se wobźěliś na wjele zarědownjach, kótarež deje luźi wšakorakich kulturow zwězaś a to pód motom "Wjelebocnosć zwězujo". Ceły program namakajośo w interneśe na boce www.cottbus.de/ikw. We wokrejsu Dubja-Błota teke interkulturelne tyźenje startuju a to z drogowańskeju wustajeńcu "Cuze w Bramborskej", kótaraž se źinsa wótpołdnja we foyeju wokrejsnego zala w Lubinje wótworijo. Migracija njejo w Bramborskej nowa tema, na to co wustajeńca pokazaś.