- kulturne pórucenja / Veranstaltungstipps

Serbski ludowy ansambel prezentěrujo lětosnu ptaškowu swajźbu. Krotkodobnje jo kulturny lock down w Sakskej se zakóńcył a SLA móžo pód aktualnymi móžnosćami a pśedpisami to woblubowane wjacorne graśe na jawišćo spóraś. A to ten ceły kóńc tyźenja – pětk, sobotu a njeźelu we wěcejzaměrowej hali Jednota w Chrósćicach. Wjaselśo se na luštny a wótmjenjaty wjacor! Jurij, samotny bur, skóro 50 lět stary, wetujo – za poł lěta namakajo swóju njewjestu. Lěc se jomu to zglucyjo, how se wě njepśeraźijom. Kórtki dostanjośo w interneśe pód ansambl.de, abo pśez telefon a płaśe 15 euro. Wažne: płaśi 2G-regula.
*****
"Sprjewja-Blutmond", tak se groni prědnemu romanoju awtorki Majki Stockoweje. To napněte fantazijowe tšojenje wót janźela Vega a młodego Kita, ak musytej wójowaś pśeśiwo groznym demonam rozbuźijo nic jano młodych cytaŕkow a cytarjow w Łužycy. Majka Stockowa cyta ze swójogo romana sobotu wjacor napoł šesćich (17:30góź.) w groźe w Lěšćach (Schloss Hornow). Pśepšosyjo regionalne towaristwo Hornow e.V. Zastup płaśi 8 euro.
*****
"Chto tam kšajźu pśez tu śamnosć źo?" pšaša se sobotu wjacor zeger šesćich (18:00góź.) pśi jadnom dožywjeńskem wjeźenju za cełu familiju z nocnym stražnikom w Złykomorojskem groźe. Ze zajźenim słyńca zachopijo se źěłowy źeń nocnego wachaŕja, groni se we powěźeńce muzeuma wokrejsa Górne-Błota Łužyca. Nocny stražnik dostanjo w měsće wjele sobu. Wón znajo na pśikład kuždego rucnikarja. Toś grapsnijśo sebje latarnju, wuzgónijśo grod we śamnosći a pśi tom dožywijśo wjacor na slědach zabytych powołanjow. Gaž maśo zajm, pśizjawijśo se pód museum@osl-online.de Dalšne wjeźenje jo planowane za 2.- a 19. februar.
*****
Serbske powěsći a bajki njefasciněruju jano tych małkich w Łužycy. Tšojenja wót serbskego krala, głupego Hansa abo Pumpota su połne słowjańskeje mytologije a tradicijow Serbow, ak něnto hyšći wěcej luźi zeznaś móžo. Wujšli su słuchoknigły w nimskej rěcy: "Wendische Sagen und Märchen", zběrane a zasej wulicowane wót Edmunda Veckenstedta. Original Veckenstedta jo wót kóńca 19. stolěśa. A jogo tšojenja młoda Stefanie Masnik ze swójim głosom zasej wóžywijo. Stefanie Masnik pśiźo ze Žylowa, jo teke serbsku rěc wuknuła, 2016 jo grała pśi Błośańskej nocy powěsćow. Mjaztym jo w cełej Nimskej ducy ako licha grajaŕka, powědaŕka a synchronowa grajaŕka. Słuchoknigły dajo w interneśe ako download, na pśikład pla Thalia, Weltbild abo Buecher.de. Wopśimjeju wěcej ako 6 góźinow a płaśe 14,99€.
*****
A gaž juž pśi tom som, nowe produkty pśedstajiś: Domowinska župa Dolna Łužyca póbitujo dalšny serbski fotowy kalendaŕ za lěto 2022. A ten pśiźo wót domowinskeje młoźiny. Kuždy mjasec jo wupyšnjony z rědnymi naglědami wót zapusta, kokota, jatšownego wognja, stajanja majskego boma a tak dalej. We fotowem wuběźowanju jo młoźina ze Žylowa, Janšojc, Dešna, Radowize, Hochoze, Wjerbna, z Turjeja a wót Dolnoserbskego gymnaziuma swójske fota zapódała. Dogromadu 80 fotow. Cłonki młoźinskego aktiwa su pón te nejžrědnjejše zapódali. Kalendaŕ dostanjośo direktnje pśi Domowinje w Serbskem domje w měsće.