Bild: Günther Trept

- kulturne pórucenja


Wjeźone wandrowanja a wulěty z kólasom pśez Bórkowy se zasej pśewjedu. Gósćam z daloka, ale teke z regiona póbitujo se móžnosć, swóju domownju na ceło drugi part dožywiś. Sobotu wótpołdnja zeger styrich (16:00) startujo prědne wjeźone drogowanje teje sezony pśi turistiskej informaciji w Bórkowach. Pód titelom "Wót słowjańskego wobsedlenja, kralow Pšuskeje a powěsćowych póstawow" pśepšosyju bórkojske pśewódniki wutšobnje tych, ako kśě Błota zeznaś abo wó Błotach hyšći wěcej zgóniś. Pśizjawiś by se dejali zajmce w turistiskej informaciji pód cysłom 035603 750160.
***
Slěźarski projekt pód režiju Krabatowego młyna pśełapujo z nowymi dopóznaśami nastupajucy stawizny historiskeje wósoby Johanna von Schadowitza, ako jo pśikład za figuru Krabata. Wót zachopjeńka lěta slěźitej z Čornego Chołmca póchadajuca Drježdźanarka Susann Wuschkowa a kulojski genealoga Hans-Jürgen Schröter mjazy drugim wó historiji a mytosu Krabata. Swóje dopóznaśa cotej sobotu zjawnosći pśedstajiś, wótpołdnja zeger pěśich (17:00) w Čornem Chołmcu na najsy.
***
Prědna jězba z mužakojskeju gólneju zeleznicku jo se zajźony kóńc tyźenja pśewjadła. Jězba pśi mjasecu wjacor wót zeger napoł wósymich (19:30) buźo teke sobotu a njeźelu pśi dwórnišću Teichstraße w Běłej Wóźe. Dalšne informacije a jězdnicki dostanjośo na internetowem boku www.waldeisenbahn.de.
***
Snaź maśo lušt se do rožoweje zagrody w Baršću wupóraś? Njeźelu dopołdnja napoł jadnasćich (10:30) buźo zjawne wjeźenje pśez park. By dejali pak tšošku jěsnjej pśiś. Kórtki kóštuju 3,50€ a dostanjośo te pśi kasy w centrumje za woglědarjow. A teke njeźelu wót zeger dwěju wótpołdnja do zeger šesćich wjacor pśewjedu se zagrodowe koncerty. Aktualny test na koronu abo wobtwarźenje, až sćo połnje šćěpjone trjebaśo. Glědajśo na internetowy bok www.rosengarten-forst.de gaž cośo wěcej zgóniś.
***
Namšu ducy z kólasom dožywiś jo južo něco wósebnego. Taka namša zachopijo se z psalmom a módlitwu dopołdnja zeger źaseśich (10:00) w zgromadnem wejsańskem domje w Cazowje. Poł góźiny pózdźej (10:30) zachopijo se dalšna tura. Slědna tura se tam zachopijo dopołdnja napoł dwanasćich (11:30). Pśecej daju se namšarje na drogu dalej do Žylowa. Tam slědujotej cytanje a wěrywuznaśe. Prědne kólasowarje pśidu tam tśiběrtyle na jadnasćich (10:45). Dalšna stacija jo planowana na łuce z meditaciju a spiwom a zakóńcyjo se jězba na najsy w Škódowje. Ewangelska cerkwina wósada Dešno a Žylow mjazy drugim pśepšosyjo a pšosy, až pśinjasośo wšo to což sami trjebaśo, na pśikład za piknik a se wě teke wěste kólaso!
***
Kupanišća se pomałem zasej wótwóriju, ale to kšac pó kšacu. Chóśebuske kupanišćo Lagune na pśikład toś ten kóńc tyźenja jo hyšći zacynjone. Witane su pak gósći wót źinsajšnego mjazy drugim w błośańskej termje w Bórkowach.
***
Planowy dwórowy a bóśonowy swěźeń w Dešnje, kótaryž jo dejał se zarědowaś njeźelu w ramiku bramborskeje najsańskeje partije "Brandenburger Landpartie" musy bóžko wupadnuś. Weto sćo do Dešna pśepšosone. Muzejumowa wjas "Stary lud" jo wótcynjona a teke domowniski muzej.

***************

knigłowe póucenje: nowe fantazy-knigły z Dolneje Łužyce

za lubowarjow dobrych knigłow, wósebnje fantasy-žanra:

"Pśedstaj sebje, swět ako znajomy wěcej njeeksistěrujo. Jano sedym krajow jo hyšći wušej, wšo druge spóžrěte wót póchmurnych mócow. Jadnomu takemu krajoju se groni "Sprjewja". Janźel Vega jo pósłany do togo kraja, aby wuchował tych zbytnych luźi. Wóna pózmaka Kita, co jomu pomagaś. Ale Kito jo se dawno rozsuźił za śamny bok."

"Sprjewja - Blutmond", tak se groni wósebnym fantasy-knigłam awtorki Majki Stockoweje. Wóna jo žywa w Dolnej Łužycy, pśiźo ze serbskeje familije, a tak grajo to serbske wósebnu rolu w jeje romanje. Chtož co wěźeś, kak to tšojenje wujźo, tomu pórucyjomy jeje knigły. Wóni su wujšli w swójskem nakładnistwje, je dostanjośo wšuźi, źož dajo knigły, na pśikład w online-loźe Serbskeje kulturneje informacije: shop.sorben.com Knigły płaśe 12 euro.
How móžośo wiźeś wideo ku knigłam