Bild: Quelle: www.brandenburg.de

19.06.2022 - Aktualne informacije / Aktuelle Informationen

Naraźenje za změny w bramborskich wustawkach
Głowny wuběrk bramborskego krajnego sejma jo srjodu schwalił naraźenje za změny w bramborskich wustawkach. Tak dej se do wustawkow pśiwześ w artiklu 7a zakšocenje pśeśiwo anticyganizmoju. Spěchowanje dolnonimskeje rěcy dej se zapisaś do artikla 34, a teke serbski artikel 25 pśedwiźi změnu. Tam dej se dla genderowanja pisaś “serbski lud” město “Serbow”, dokulaž su z tym jano muske pómjenjone. Debata w krajnem sejmje wó změnach buźo pśiducu srjodu w parlamenśe. Źeń pózdźej by dejał parlament změny wustawkow wobzamknuś. To źo ale jano, gaž dwě tśeśinje wótposłańcow pśigłosujo.
+++++++
Wjelike znjeměrnjenje w Dolnoserbskem gymnaziumje
Wjelike znjeměrnjenje jo kněžyło ten tyźeń ned dwa raza w Dolnoserbskem gymnaziumje w Chóśebuzu. Stwórtk połdnju su wuknice namakali na toaleśe napisane na sćěnje pisanje “Ankündigung Amoklauf”. Na to jo šulska wjednica wołała ned policiju. Pó intenziwnem pśepytowanju a pógódnośenju situacije su zwěsćili, až jo to nejskerjej žort. Něnto pśepytujo kriminalna policija ten pad, dokulaž jo take pśipowěźenje pókuśeńskego statka wšo druge ako žort. Južo wałtoru jo dejała wjednica tych něźi 450 wuknicow a wuknikow zasej domoj pósłaś, dokulaž njejo šula žednu wódu měła hawarije dla.
+++++++
Serbska plaketa za Nowe Wiki
Dwójne wjasele su měli ten tyźeń srjodu w gmejnje Nowe Wiki/Neupetershain. Referent bramborskego zagronitego za serbske nastupnosći, Měto Nowak, jo gmejnje pśepódała plaketu z napisom “Nimsko-serbska gmejna”. Toś tu plaketu dostanjo kužda gmejna, kótaraž słuša do serbskego sedleńskego ruma. Druga zawina za wjasele jo był wjeliki pakśik ze serbskimi medijami. Su to serbske knigły a druge śišćane medije ako teke CD, DVD-je a graśa za źiśi. Toś te medijowe pakśiki spěchujo Bramborska za spěchowanje serbskeje rěcy a kultury.
+++++++
Pśedstajenje drastwowych knigłow
Rědko su byli nowe dolnoserbske knigły tak spěšnje wupśedane, ako publikacija “Pyšnje woblacone – schön gekleidet” wót serbskeje šlodaŕki Doris Heincoweje. Stwórtk jo wóna zgromadnje z jeje źowku Delija E.-Münchowa w dolnoserbskej bibliotece w Serbskem domje knigły pśedstajiła. W rozgronje z pśibytnymi jo Doris Heincowa wustajiła, až słušaju serbska drastwa a nałogi gromaźe a až su teke most k serbskej rěcy za młodu generaciju. Wujšli su knigły w Serbskem ludowem nakładnistwje Domowina, a to južo w drugem nakłaźe. Prědnych 300 eksemplarow su wjelgin malsnje pśedali. We nich jo na 70 bokach wšo to wopisane a z fotami ilustrěrowane, což pótrjefijo dolnoserbsku drastwu.
+++++++
Naša wjas ma pśichod
Z wjelikeju rozpalonosću su běłogórjańske wobydlarje ten tyźeń stwórtk swóju wjas prezentěrowali bramborskej komisiji za wuběźowanje “Naša wjas ma pśichod”. Zastupniki gmejny a towaristwow su prezentěrowali wuwiśe jsy, aktiwity a zgromadne žywjenje wšych generacijow. Potom až jo se we wokrejsnem wuběźowanju wokrejsa Dubja-Błota wudobydnuła prědne městno, wójujo něnto z Dolneje Łužyce zgromadnje z Rogoznom, měsćańskim źělom Chóśebuza a Zelezneju we wokrejsu Sprjewja-Nysa w krajnem wuběźowanju wó dobyśe. Dogromady jo se 14 jsow za krajne wuběźowanje kwalificěrowało. Nejskerjej w awgusće buźo komisija dobaśaŕsku gmejnu znatu cyniś.