wogeń pla Falkenberga/Waldbrand bei Falkenberg/Elster | Bild: rbb/Jahn

03.08.2022 - Aktualnosći / Aktuelles vom 03.08.2022

Změrujuca a znjeměrnjeńska powěsć w jadnom: w jadnej góli pla Rothsteina, ceło w bliskosći wjelickich wognjow pla Falkenberga a Mühlberga, su pódpadnuli jadnogo muskego, kenž jo rowno zapalił styri wognje w góli w jadnom wobcerku wót 500 metrow. Jaden znank jo jogo pśi tom wobglědował a jo ned policiju a wognjowu woboru alarměrował. Policija jo 36-lětnego popajźiła.
+++++++
Zelene w Bramborskej kśě kazń za gólu změniś glědajucy na tšašne wognje slědnych tyźenjow. Tam dej se mjazy drugim póstajiś, až deje se gólne drogi a drožki cysćiś, to groni, až žedne suche gałuzy a druge drjewo njesměju tam wěcej lažaś. Teke puste smugi, źož jo samy pěsk, deje se zasej reaktiwěrowaś abo nowo stwóriś. Dalej dej se póstajiś, až se twarje studnje za gaseńsku wódu w góli. W Bramborskej dajo nagromadu 1,1 mio hektarow góle, 70% wót togo jo w priwatnej ruce.
+++++++
Dalej z gólu. Wót tych dogromadu 1,1 mio hektarow góle w našom kraju jo wokoło 12% zanjerěšonych z wójowańskimi srědkami, to groni, až tam hyšći laže stare granaty, bomby a dalšna stara municija. Gaž jo pšawje śopło, eksploděruju wótergi granaty. To groni rewěrny gólnikaŕ Romeo Budaŕ, kenž jo teke wejsny zastojar gmejny Běła Góra-Běliń. Budaŕ jo kritizěrował, až kraj njejo w slědnych lětźasetkach dośc pjenjez wudał, aby toś te stare wobśěženja wótpórał. Budar jo pódšmarnuł, až jo dostał kraj z teju gólu wjeliki dar, teke pśez pśedań drjewa su měli wjele nabrankow, a až deje se staraś. To kśě teke ako gmejna naspjet pominaś, jo wón gronił agenturje dpa.
+++++++
Zawina za te wjelike wognje jo wósebnje ta suchota. W juliju jo se napadało w Chóśebuzu jano 16 procentow wót pśerězka w juliju. Aktualnje pśipowěźiju nadalej suche wjedro. Zastojnstwa muse management rěkow pśiwóstśiś. Wót 1. awgusta su wódny staw w Błotach pónižyli, aby se njezgubjowało tak wjele wódy na łukach, pastwach a w lěsu. Gaž se situacija z wódu w awgusće hyšći pśiwóstśijo, by małym tšugam wódu ceło zastajili a wužywanje pušćadłow by kśuśe wobgranicowali. Tak daloko doněnta njejo, małe wótnapinowanje pśiźo wót togo tyźenja z Budyšyna. Tam su dotwarili na gaseńskem jazorje Sprjewje, wótněnta mógu tam zasej wěcej wódy do Sprjewje pušćaś.