Ein Radfahrer fährt vor dem Kraftwerk Jänschwalde (Quelle: rbb)
janšojska milinaŕnja/Kraftwerk Jänschwalde | Bild: rbb

19.09.2022 - Blokada janšojskeje milinaŕnje / Blockade Kraftwerk Jänschwalde

Wót zajtšnych góźinow blokěruju aktiwisty, kótarež su pśeśiwo tomu, až se nadalej brunica wudobywa, źěle janšojskeje milinaŕnje. Ako jo rbb powědaŕ wót LEAG wobwěsćił, jo mjazy drugim groblicański bunker pótrjefijony. To jo městno, na kótaremž brunicu z śěgow wulodoju. Teke policija jo na městnje. Pó informacijach aktiwistow, su se na transportny pas pśirjeśkowali. Něźi 40 aktiwistow dej to byś. My dalej wó tom rozpšawijomy.
+++++++
Bloka w milinaŕni w Janšojcach: Wobswětowy amt pśespytujo
Mjaztym až pśi milinaŕni w Janšojcach aktiwisty protestěruju, zaběra se bramborski wobswětowy amt z pšašanim, lěc smějotej rezerwowej bloka zasej startowaś. Až do pětka su se mógali znapśeśiwjenja zapódaś. W milinaŕni dejtej se dwa bloka zasej reaktiwěrowaś energijoweje krize dla ako zawěsćenje za nuzny pad. Wónej pak aktualne wobswětowe pśedpise njedopołnijotej. Togodla jo koncern LEAG pominał wuwześne dowólenje. Bramborski ministaŕski prezident Dietmar Woidke nadalej z togo wuchada, až móžotej se bloka k 1. oktobroju k milinowej seśi pśizamknuś.