słuchaŕnja BTU Chóśebuz-Zły Komorow/Hörsaal der BTU Cottbus-Senftenberg | Bild: rbb/Lepsch

15.03.2023 - Ceptaŕski studium na BTU / Pädagogik-Studium an BTU Cottbus-Senftenberg

Ceptaŕki a ceptarje za zakładnu šulu deje se w pśichoźe teke móc wukublaś na Bramborskej techniskej uniwersiśe, na wusokošulskem městnje Zły Komorow. W Pódstupimje wukubłaju až doněnta ceptaŕki a ceptarje, něnto dej Bramborska dostaś druge wukubłańske městno. Plany a koncept za to su pónjeźele we Złem Komorowje pśedstajili, pódla su byli ministaŕka za wědomnosć Manja Schüle, kubłańska ministaŕka Britta Ernst a BTU wiceprezident Schmidt. Prědne studenty wuceńskego amta w pśedmjatoma matematika a nimšćina deje južo w zymskem semestrje 2023/2024 we Złem Komorowje ze studiumom zachopiś. Kraj inwestěrujo za to něźi 12 milionow euro. Kak wuglěda to z pśedmjatom serbšćina? K tomu jo krajny zagronity za nastupnosći Serbow Tobias Dünow južo w decemberje we wobradowanju Serbskeje rady gronił, až móžo se to perspektiwiski pśedstajiś teke serbšćinu integrěrowaś. A teke na corajšnem wobradowanju Serbskeje rady w Pódstupimje jo było wó tom to grono.
+++
Für Übersetzungen: die sotra.app