Wendisches Haus Cottbus - Eingang (Quelle: Stadt Cottbus)
Bild: Stadt Cottbus

11.09.2023 - Dalšne aktualne informacije / Weitere aktuelle Informationen

Twaŕske źěła na dwórje Serbskego doma / Bauarbeiten auf dem Hof des Wendisches Hauses
Na dwórje Serbskego domu w Chóśebuzu se tuchylu źěła: stare kamjenje, z kótarymiž jo był dwór flastrowany, su wuryli a nowe budu tam kłasć. Teke w zemi su wšake źěła notne. Tam budu kłasć nowe rory za wótpušćenje dešćoweje wódy. Wósrjejź dwóra kśě sajźaś nowu lipu. Taka jo raz tam stojała. Pśedwiźone jo, až maju se pón pśi lipje teke stajiś ławki. Tak móžo se dwór w pśichoźe zasej wužywaś za wšake kulturne zarědowanja. Až do oktobra kśě byś gótowe z twaŕskimi źěłami. Wšykno zapłaśijo Załožba za serbski lud, ako jo zagronita za wobgóspodarjenje chóśebuskego Serbskego domu.
+++

Muzejowa noc w Lubinje / Museumsnacht in Lübben

Wjele serbskego su mógali woglědarje sobotu w lubinskem muzeumje w groźe dožywiś. Pśi góźbje muzeumoweje nocy su sobuźěłaśerje wjadli pśez nowu wustajeńcu, wobrazowu galeriju a tak mjenowanu "komoŕku źiwow". Tam su mógali wuproběrowaś nowy awdioguide, za kótaryž su serbšćinaŕki a serbšćinarje tšupcańskeje zakładneje šule teksty w nimskej a serbskej rěcy pisali a powědali. W měsćańskej bibliotece pódla muzeuma su byli cytanja serbskich powěsćow.
+++

Karl-Marxowa droga zastajona / Cottbuser Karl-Marx-Straße gesperrt

Mócnjejše wobgranicowanja wobchada su wót źinsajšnego w Chóśebuzu. Karl-Marxowa droga wóstanjo mjazy Puškinoweju promenadu a drogu Virchowa we wobyma jězdnyma směroma zastajana. Wót togo pótrjefjony jo teke wšen zjawny wobchad z busami. Pótrjefjone su mjazy drugim wšykne linije do Žylowa a dalej a do Bórkow. Zawina za twaŕske źěła jo kłaźenje nowych rorow za dalokotopjeńsku śopłotu. Twaŕske źěła deje traś až krotko do gód.
+++

Wótwórjenje wustajeńce / Ausstellungs-Eröffnung im Landtag

We Pódstupimje we krajnem sejmje se witśe wjacor zeger 18:00 wótwórijo serbska wustajeńca "Nałogi we Dolnej Łužycy". Fotowa wustajeńca jo nastała w ramiku projekta za strukturnu změnu, kenž se zaběra z imaterielnym kulturnym derbstwom Serbow. Fotograf Bernd Choritz jo zapópadnuł ze swójeju kameru tu žywjeńsku radosć luźi, ak how serbske nałogi woplěwaju.
Gaž witśe wjacor w Pódstupimje njejsćo: wót srjody až do 2. nowembra jo wustajeńca pón we foyeru krajnego sejma wiźeś, pónjeźele až do pětka pśecej wót zeger 8:00 do zeger 18:00 wjacor.
+++

Dalšne jadnanje pśed sudnistom / Weitere Verhandlung Siedlungsgebiet

Srjodu buźo pśed zastojnstwowym sudnistwom w Chóśebuzu dalšne jadnanje dla serbskego sedleńskego ruma. Wót zeger 10:30 se wobjadna to pšašanje, lěc te jsy gmejny Kopańce/Neuhausen, ak hyšći njejsu w serbskem sedleńskem rumje. Hažow na pśikład jo juž wót zachopjeńka nutśi, lěc pótakem te druge jsy, ako Bageńc, Libanojce abo Wjeliki Wóseńk něnto sedleńskemu rumoju pśisłušaś deje. Wuslědk jadnanja pśedstajimy Wam pón stwórtk we programje. Jadnanje jo pak teke zjawne - pótakem, gaž se za tu temu zajmujośo, smějośo tam srjodu juž hyś a jadnanju a argumentam teke na městnje slědowaś.
+++

Informacija za kupacki / Spreewelten Lübbenau geschlossen

Plěwaŕnja z pinguinami w Lubnjowje "Spreewelten" (Pinguin-Spassbad Lübbenau) wóstanjo wót źinsajšnego až do 21. septembra zacynjona. Zawina su how rewizija a twaŕske źěła w basenku pinguinow.