Logo Land Brandenburg - Ministerium
Logo Land Brandenburg - Ministerium | Bild: Quelle: www.brandenburg.de

22.06.2022 - Dalšne aktualne nowosći / weitere Nachrichten

Dolnoserbska rěc dej se w Bramborskej nadalej zaměrnje spěchowaś a mócniś. Cora jo kabinet wobzamknuł 2. krajny plan za zmócnjenje dolnoserbskeje rěcy z 36 jadnotliwymi napšawami a sebjezawězkom kulturnego ministaŕstwa na serbskem pólu jano hyšći projekty spěchowaś, kótarež su z rěcu zwězane.
Naspomnjone su tam mjazy drugim aktiwity kubłańskego ministaŕstwa k zmócnjenju dolnoserbskeje rěcy we źiśownjach a pśi nawabjenju wucabnicow a wucabnikow. Z pókšacowanim prědnego plana profilěrujo se Bramborska dalej ako progresiwny mjeńšynowy region we Europje, jo groniła kulturna ministaŕka Manja Schüle. Plan prezentěrujo se kóńc junija na pósejźenju wobeju Serbskeju radowu Bramborskeje a Sakskeje zjawnosći.

+++++

5 dnjow pśed prědnym graśim na Europeaźe w Korutańskej jo našo serbske mustwo cora wjacor w Chrósćicach w Górnej Łužycy absolwěrowało kompletne testowe graśe. Balokoparje z Dolneje a Górneje Łužyce su swóje mócy měrili z mustwom Nimskich Pazlic. Pśi tom su wšykne cłonki serbskego teama dostali swóje šanse, aby trenarjoma Frank Ritšel a Sven Balak pokazali, co wóni mógu. Mustwo jo dosć derje grało, weto su 1:3 zejgrali. Něźi 100 wobydlarjow z Chrósćic jo se to graśe na rědnem wejsnem sportnišću woglědało. Cłonki mustwa su dostali pó graśu sportowu tašu z kompletneju sportoweju drastwu, kótaruž budu se na Europeaźe woblekaś pśi treningu a graśach. Pětk wjacor wóni wótjědu do Korutańskeje, te dolnoserbske wobźělniki z Dešna, a to zeger 17.30 pśi sportnišću.

+++++

Za serbski źiwadłowy projektowy tyźeń we juliju we Dolnoserbskem gymnaziumje a ferijowe graśa w awgusće w Dolnoserbskej kulturnej akademiji maju hyšći liche městna. Zwenkašulske rěcne rumy za źiśi twóriś, jo cil aktiwitow we ferijach, groni zagronita za serbske młoźinske źěło města Chóśebuza Franciska Albertowa.
Pód motom „Stara lipa wulicujo” kśě se lětosa zaběraś ze serbskimi stawiznami a je do źiwadłowych scenow zaplěsć. Projektowy źiwadłowy tyźeń a ferijowe graśa su za źiśi wót 6 lět. Pśizjawjenja su móžne pód Franciska.Albert@Domowina.de

+++++

Serbski institut jo wupisał městnje za wědomnostneju sobuźěłaśerkowu abo sobuźěłaśerjowu. Głowny nadawk jo wobźěłanje inowatiwnego slěźaŕskego prědkweześa, kótarež se z wašnju žywjenja we wěcejrěcnej Łužycy 20. a 21. stolěśa zaběra. Regularny źěłowy cas wucynijo 24 góźinow wob tyźeń. Městnje stej wobgranicowanej na tśi lěta. Pšosby mógu zajmce w direktoraśe Serbskego instituta zapódaś až do 14. awgusta.

+++++

A na kóńcu tužna powěsć: Joachim Lindner, cłowjek Anni Lindneroweje z Kósobuza jo pónjeźele w starstwje wót 91 lět wumrěł. Zakopowanje buźo pětk na kjarchobnje we Kósobuzu. Joachim Lindner jo był wótwardowaŕ chórych a jo był mjazy serbskimi luźimi znaty ako wobdarjony a rozpalony wušywaŕ. Wón jo wšykne drastwy swójeje manźelskeje wušywał.