Blick auf den Flutungsgraben und den Cottbuser Ostsee (Quelle: rbb)
wóda za Chóśebuske pódzajtšne jazoro/Flutung Cottbuser Ostsee | Bild: rbb

21.09.2022 - Dalšne aktualne nowosći / Weitere aktuelle Informationen

Wódowe góspodaŕstwo w Sakskej, Barlinju a Bramborskej
Aby zmejstrowali problemy we wódowem wobgóspodarjenju, kśě Bramborska, Sakska a Barliń w pśichoźe gromadu źěłaś. Wobswětowej ministarja Bramborskeje a Sakskeje a statna sekretaŕka z Barlinja su k tomu pozicisku papjeru pódpisali. Pśedwiźona jo zgromadna centrala, kenž dej koordiněrowaś wobgóspodarjenje rěkow, gaseńskich jazorow a wódowych składow. Wósebnje Sakska jo zagronita, až dosć wódy až do Barlinja k dispoziciji stoj. Brunica jo wódogóspodaŕstwo trajnje móliła, kenž musy se něnto zasej stabilizěrowaś.
+++++++
Protest w Janšojcach: Aktiwisty pópajźone
Wětšynu pśeśiwnikow brunice, ako su pónjeźele wobsednuli załožki janšojskeje milinarnje, su zasej pušćili. Wó tom jo amtske sudnistwo w Chóśebuzu informěrowało. Wót 18 luźi, ak nejpjerwjej swójo mě njejsu kśěli pómjeniś, jo jano hyšci styri w pśespytowańskej popajźi. Njekśě nadalej swójo mě zjawiś a muse togodla za maksimalnje dwa mjaseca do pópajźeństwa. Jim se wuchytujo, až by kazyli domacny měr a mólili zjawnostny wobgóspodarjenje. Aktiwisty, su sebje dali mě "Njedobrowólna wognjowa wobóra". Wóni kritizěruju aktiwěrowanje rezerwoweju blokowu brunicoweje milinaŕnje we woblicu klimoweje krize.
+++++++
WITAJ kurs startował
Cora jo w Rěcnem centrumje WITAJ w Chóśebuzu startował tśidnjowny dalejkubłański kurs serbskeje rěcy za wótkubłaŕki a wótkubłarjow. Dogromady 7 wobźělnikow - mjazy drugim z Raduša, Žylowa a Wětošowa - se zaběrajo z rěcnodidaktiskimi zwucowanjami na tekstach, na temach wšednego dnja w źiśowni a w konwerzaciji. Kužde lěto pśewjeźo Rěcny centrum WITAJ styri raze take tśidnjowne dalejkubłańske kurse.
+++++++
QuizSerb dolnoserbski
Aplikacija QuizSerb ma wótněnta teke kategoriju w dolnoserbskej rěcy. W njej mógu zajmce wótegroniś na pšašanja wó kulturje a stawiznach Dolneje Łužyce. Kategorija ma sto pšašanjow, Werner Měškank ze Zaspow jo je za kupku "Serbska murja" naźěłał, kótaraž jo serbsko-nimski kwis pśed styrimi lětami wuwijała. W pśichoźe kśě dolnoserbski późěl w kwisu dalej rozšyrjiś. Kak kwis funkcioněrujo, zgóniśo w pśiducem Bubaku 29. septembra.
+++++++
Nowy elefant w Chóśebuskem zwěrjeńcu
Pó skóro jadnom lěśe jo tamny nowy dom elefantow skóro gótowy. Wón jo wětšy ako ten stary a wótpowědujo nowšym pśedpisam k źaržanju elefantow. Slědna a jadnučka elefantka Sundali njemusy teke sama zaśěgnuś. Z lipšćańskego zwěrjeńca dostanjo towarišku. Asiatiska elefantka Don Chung njejo w Lipsku taka glucna. Togodla pśiźo w nazymje do Chóśebuza.