Fussballturnier mit wendischer Auswahl "serbske koparje" (Quelle: rbb/Roman Pernack)
kopaŕski turněr/Fußballturnier | Bild: Roman Pernack

23.11.2022 - Dalšne aktualne powěsći / Weitere aktuelle Nachrichten

Kraj Bramborska pódpěrujo z 2,7 milionami teke lětosa sportowe zjadnośeństwa. Pjenjeze su myslone za cesnoamtske źěło, kótarež jo było wobśěžone wěcej ako dwě lěśe pśez koronowu pandemiju. Pjenjeze su srědki z budgeta kraja za wurownanje škódow pśez koronu. Wupłaśenje pśewzejo sportowy zwězk kraja awtomatiski. Pšosby za to njetrjebaju sportowe zjadnośeństwa stajiś. Teke w zajźonem lěśe jo kraj Bramborska sportowe zjadnośeństwa z pjenjezami pódpěrował, tencas jo kraj płaśił 1,4 milion euro.
+++
W Trjebinku źěłaju tuchylu za pśizamknjenja na seś za njerěšnu wódu. Ako jo šołta Waldemar Locke kóńc slědnego tyźenja informěrował, jo kśicowanišćo Miłoraz mjazy Trjebinom a Rownom zastajone. Dla togo maju luźe z Miłoraza wen a do Miłoraza dlejšu drogu pśez Mułkece. Tuchylu stoj ako termin za zakóńcenje toś tych źěłow 6. december. Dogromady deje twaŕske źěła za wótwódowu seś w Trjebinje, Slěpem a Rownem traś až do lěta 2024.
+++
Stawizny dolnołužyskego městaška Luboraza a serbske stawizny w Cowjem (Zaue) su stojali mjazy drugim na planje, ako su se slědnu sobotu zmakali regionalne pśewódniki pó cerkwjach w Błotach. Werner Měškank, zastupny pśedsedaŕ Spěchowańskego towaristwa za serbsku rěc w cerkwi, jo pśibytnym serbsku rěc pśibližył a jo informěrował wó komplikowanem poměrje cerkwje k Serbam w Dolnej Łužycy wót srjejźowěka do pśibytnosći. Wótpołdnja su se cerkwine pśewódniki woglědali cerkwju w Cowjem a su se zaběrali z jeje historiju.
+++
Město Lubin pyta městno za nowu atrakciju. We wokrejsnem měsće wokrejsa Dubja-Błota dej nastaś nowa turistiska informacija, źož mógu se gósći města wó wósebnosćach Błotow informěrowaś. Nježli pak, až co město miliony spěchowańskich pjenjez wudaś za nowe twarjenje, co nadawk wupisaś za wobšyrnu studiju, lěc by se taka institucija wupłaśiła (Machbarkeitsstudie). Rozsuźił za taku studiju jo měsćański parlament južo w měrcu. Paralelnje diskutěruju tuchylu, kótare měsćańske grunty se za twaŕ góźe.
+++
Euroregion Sprjewja-Nysa-Bobr planujo źěłarnju wó nimsko-pólskem zgromadnem źěle a móžnosćach spěchowanja za pśezgranicne kooperacije a projekty za nowe lěto. Rowno tak pśedstajiju se lětosne projekty na pólu sporta, strowoty a socialnego. Teke serbske towaristwa a institucije su napominane, se wobźěliś na źěłaŕni. Za nje stej wósebnje zajmne pólo zgromadnego źěła kultura a kulturne derbstwo. Tak co Dom kultury w Žarowje doněntejšny iniciatiwy z partnarjami w Dolnej Łužycy prezentěrowaś. Źěłarnja buźo 6. decembra w nimskem Gubinje w tamnej barwaŕni. Wěcej informacijow namakajośo na internetowem boce info@euroregion-snb.de. Pód teju adresu mógu se zajmce teke hyšći pśizjawiś.