Aufbau Oster-Sonderausstellung "Magie der Ölfarben" im Sorbischen Kulturzentrum Schleife: Künstlerin Heidemarie Goletz
twóŕby wuměłcowki Heidemarie Goletz/Verzierte Ostereier von Heidemarie Goletz im SKZ Schleife | Bild: Jost Schmidtchen

08.03.2023 - Dalšne aktualnosći / Weitere aktuelle Informationen

Magija wólejowego mólowanja / HEIDEMARIE GOLETZ - DIE MAGIE DER ÖLFARBEN
W Serbskem kulturnem centrumje w Slěpem jo nowa wósebna wustajeńca. Wustajone su twóŕby hobbyjoweje mólaŕki Heidemarie Goletz z města Burg pla Magdeburga. Su to na jadnom boce wólejowe wobraze na płachśe, na drugem boce wólejowe mólowanja na jajach. Toś ta specielna špachtelowa technika ma swóje kórjenja w flamskem mólaŕstwje 15. stolěśa. Nowa jatšowna wustajeńca w Serbskem kulturnem centrumje w Slěpem wóstanjo až do kóńca apryla pśistupna.
Za dwa tyźenja budu w Slěpem tradicionelne 24. jatšowne wiki.
+++
Für Übersetzungen: die sotra.app

Pśednosk k dnju žeńskich / Vortrag über Frauenrechte

Zajmne jo napšawdu pśirownowaś, kak jo se rowno pšawo serbskich žeńskich we Łužycy w historiji wuwijało. Jaden, ak se z tym intensiwnje zaběrajo jo muž a jurist Heiko Kozel. Źinsa změjo zas pśednosk wó tej temje w swójej domowni w Stróžach w Górnej Łužycy pśi domowniskem towaristwje Radiška. Někotare pšawa su serbske žeńske južo w srjejźowěku wêcej měli ako jich nimske susedy, na to móžomy gjarde byś, groni Kozel.
+++

Ekstremna suś dalej pśiběra / Extreme Dürre nimmt weiter zu

Nawale górcoty, ekstremna suš a mócne dešće w pśichoźe pó cełej Europje dalej pśiběraju. We krotkich wótstawkach jano 20 lět dejmy pśecej zasej z wjedrowymi katastrofami licyś. To jo rezultat nejnowšeje studije iniciatiwy za wjedro na swěśe, wó kótarejž jo casnikaŕski běrow WetterOnline cora informěrował. Za studiju slěźili su renoměrowane slěźeńske instituty mjazy drugim w USA, Zürichu a Londonje. Taka wjelikopłoninata suš ako w slědnem lěśe by była mimo klimoweje změny jano we wótstawku 400 lět pśišła. Ale jano klimowa změna sama njejo na tuchylnych katastrofach wina, tak eksperty.
+++

Dalšny stipendium wokrejsa / Weiteres Stipendium des Landkreises SPN

Wokrejs Sprjewja-Nysa stara se aktiwnje wó felujucy dorost. Pó tom, až su na slědnem pósejźenju wokrejsnego sejma wustajili stipendium za drugu serbsku ceptaŕku, su něnto medicinarje na rěźe. Wokrejs rozdajo 5 stipendijow na studentow mediciny, kótarež potom pó studiumje nanejmjenjej 5 lět we wokrejsu ako gójc respektiwnje gójcowka źěłaju. Gaž se k tomu zawězuju, dostanu 500 euro pśidank wót wokrejsa za cas studiuma. Gójce do wokrejsa wabiś jo nuznje trjebne. W Bramborskej jo wokrejs Sprjewja-Nysa drugi nejšpatnjejšy za Chóśebuzom, což gustotu gójcow nastupa.