nazymski swěźeń/Herbstfest | Bild: rbb

23.09.2022 - Kulturne pokazki za kóńc tyźenja / Sorbische Wochenend-Kulturtipps

Pětk wjacor zeger 18:00 wótwóriju na BTU Chóśebuz nowe a moderne źěłaŕnje kreatiwnego a zjawnego labora (COLab). Drěwo, metal, blach, elektro, zwězowańske maśizny (Verbundwerkstoffe) - we tych źěłaŕnjach daju se skoro wše materialije wobźěłaś, teke z pomocu moderneje kompjuteroweje techniki. Źełaŕnje deje wšym Łužycanarjam za pśesajźenje jich idejow k dispoziciji stojaś a pšawidłownje zjawne workshopy póbitowaś.
*******
W Bórkowach, w błośańskej bibliotece "Mina Witkojc" pokšacujo pětk wjacor rěd cytanjow za dorosćonych. Gósć jo gitarist Frank Fröhlich z muzikaliskim wulicowanim "Bajkojte - powěsći a legendy z Błotow". Zeger 19:00 źo los, zastup płaśi 5 euro.
*******
Sobotu jo w Bórkowach źeń wótwórjonych žuri w źiśowni. Cogodla? Tamna źiśownja z mjenim "Błośańske Lutki" swěśi 70. jubilej. Togodla su wšykne zajmce, starjejśe, stare starjejśe, něgajšne źiśi, ak su do teje źiśownje chójźili, pśepšosone se woglědaś moderny nowotwaŕ a wenkowny areal z grajkanišćom. Gósći wótcakujo małki program a wjele aktiwitow. Wót zeger 10:00 do 14:00 jo źiśownja sobotu wótcynjona.
*******
Rucnikaŕstwo, serbske drastwy a rolnikaŕstwo - na Lědach jo slědny kóńc tyźenja w septembrje tradicionelnje rezerwěrowany za wjeliki pśeśěg cołnow. Pśecej wót 14:30 móžośo se sobotu a njeźelu wót wjelikego wustawadlisća w Lubnjowje wudaś na cołnowanje do Lědow a mimo plěwaś pśi rědnje dekorěrowanych cołnach, kenž pśedstajiju žywjenje w Błotach něga a źinsa.
*******
W Ćisku pla Wórjejc jo serbska kjarmuša - sobotu wót zeger 10:00 do 18:00 na tamnem kulturnem dwórje.
*******
Slědny raz w septembrje stej sobotu zarědowani pśi góźbje muzejowych nocow wokrejsa Sprjewja-Nysa. We Drjowku w serbskej tkajaŕskej śpje spiwa Lena Hauptmann serbski jazz a w Picnju wótwórijo rybakaŕski muzeum swóje źurja.
*******
Wjerašk zarědowanjow jo sobotu zawěsće ten Super Kokot w Nowej Niwje. Žnjowne krale serbskich jsow se wuběguju wó cesć krala wšych kralow: Rejtowanje se zachopijo zeger 14:00, reje wjacor zeger 20:00.
*******
Pó wjelikem žnjownem swěźenju móžośo njeźelu zajtša śěło a dušu cysćiś: Dešańska wósada pśepšosyjo na fitnesnamšu do Sprjewinego ługa. Zeger 10:00 jo zmakanje pśi parkowanišću. Wšake stacije z volejbalom, gymnastiku za seniorow, yoga abo boule deje elan wubuźiś. Namša wuklincy pśi zgromadnem pikniku. Wótpowědna drastwa za pógibowanje jo trjebna a taska a talaŕ a snaź małki pśinosk za piknik. Pśi špatnem wjedrje jo namša w dešańskej cerkwi.
*******
Měrnjej startujo njeźela w Pódstupimje:. "Serby we filmje - kraj, luźe a nałogi" jo titel programa z krotkimi filmami we filmowem muzeumje w Pódstupimje. Dokumentarne krotkofilmy z lět wót 1925 do 1989 su z archiwa wupytali. Na pśikład rědko pokazane filmy wót Studija textilnego kombinata Chóśebuz. Njeźelu dopołdnja zeger 11:00 zazni gong we filmowem muzeumje.
*******
W Rownem jo njeźelu ruš na dwórowem swěźenju na Njepilic dwórje. Wót zeger 11:00 jo burski mark a zajtšne piwko z dujaŕskeju muziku. Zeger 14:00 jo muzikaliska serbsko-nimska namša a wót zeger 15:00 program z muzikowymi kupkami gmejny.
*******
Na kóńcu tyźenja jo Wam kazane do Grodka na wjeliki tradicionalny gjaŕncaŕski mark: sobotu wót 9 do 18 a njeźelu wót 10 do 17 g.