Krabat | Bild: Krabatmühle

20.11.2023 - Kulturne pórucenja / Kulturtipps

Krabat pśiźo do Chóśebuza / Krabat kommt nach Cottbus
Znaty serbski guslowaŕ Krabat pśiźo na wjelike źiwadłowe jawišćo. Statny źiwadło Chóśebuz planujo z Krabatom lěšojske źiwadło za pśiduce lěto. Z pśigótowanjami jo mjazy drugim zaběrana źiwadłowa kodirektorka a dramaturgowka Franziska Benakowa. Wóna wiźi we powěsćach wó Krabaśe wjeliku aktualitu:
o-zuk Franziska Benakowa
Pśed lětom južo su pla źiwadła z rešeršami zachopili a su se k tomu teke wjele we Serbach wobgónili. Něnto pytaju lajskich grajarjow a drugich pódpěrowarjow aby kus we lěšu teke dwójorěcnje nimski a serbski był a wjele lokalneje kultury pokazał.
o-zuk Franziska Benakowa
Casting buźo 5. decembra zeg. 17:00 w probowem centrumje na Łužyskej droze 31. Pśizjawjenje a dalšne informacije dostanjośo pód: dramaturgie@staatstheater-cottbus.de.
Zachopjeńk probow buźo nalěto 2024 a premjera lěšojskego źiwadła KRABAT buźo pón 15. junija 2024 pód gołym njebjom na dwórje kaserny Alvensleben.
+++

Serbske drogotki / Sorbische Kostbarkeiten

Witśe sćo wutšobnje pśepšosone na pśedstajenje serbskich knigłow: Nowe knigły z rěda "Serbske drogotki" wót Serbskego muzeja w Chóśebuzu dawaju póglěd do serbskich stawiznow kołowokoło Grodka. Jo to drugi zwězk serbskich stawiznow wokrejsa Sprjewja-Nysa. Wjele až doněnta hyšći njewózjawjonych fotow knigły zwobrazuju. To jo zajmnje, dokulaž wósebnje tu serbsku twarjeńsku a žywjeńsku kulturu starego wokrejsa Grodk we njom wopisuju. Stary wokrejs Grodk jo we něntejšnem serbskem slěźenju cesto carny flack. Jaden z awtorow jo serbski historikaŕ dr. Pětš Šurman wót Serbskego instituta.
+++

Pśednosk wó serbskich filmach / Vortrag über sorbische Filme

Filmy wó Serbach a serbske filmowe twórjenje wót zachopjeńkow až do pśibytnosći - to stoj we srjejźišću pśednoska, kenž organizěrujo šula za dolnoserbsku rěc a kulturu. Pśikłady z filmow budu wiźeś wót zachopjeńkow filmowanja z 20ych lět zachadnego stolěśa pśez wuźěłki serbskeje produkciskeje kupki pla DEFA we casu DDR až do pśibytnosći. Wjele zajmnego wó serbskich filmach zgónijośo ten stwórtk, 23. nowembra, we Wětošowje, we tamnem bergaŕskem domje na August-Bebelowej-droze 9. Zeger 18:00 se pśednosk zachopijo a zastup płaśi 4,50.