Bild: Foto: Petra Matz

17.11.2023 - Kulturne pórucenja za kóńc tyźenja / Sorbische Wochenend-Kulturtipps

Mašo južo lušt na prědny warjone wino na chóśebuskich gódownych wikach? Bom a prědne budki južo stoje, ale oficialne wótwórjenje jo akle 27. nowembra. Ale weto jo wjele los, how někotare pokazki za kóńc tyźenja.
***
Pśed 5 lětami jo se prědny serbski parlament we Slěpem konstituěrował. We Njebelćiach, we farskem centrumje "Bjesada", kśě cłonki Serbskego sejma a jich gósći pětk spomnjeś na konstituěrowanje serbskego parlamenta. Zeger 17:00 se zjawne zarědowanje zachopijo.
***
Pětk sćo pśepšosony na filmowy wjacor: "Jadno lěto w Běłej Górje w 100 minutach" jo titel filma a ten jo wiźeś w tamnem starem konsumje. Filmaŕ jo Běłogórjańskich a jich towaristwa jadno lěto z kameru pśełožował. Zeger 18:00 wjacor gasnu swětła we starem konsumje. Móžośo film na USB-sticku teke kupiś.
***
W budyšyńskem Nimsko-serbskem źiwadle dopominaju pětk wjacor na wuspěšnu inscenaciju lětosnego lěśojskego źiwadła: Party lawna pla adamsoweje familije jo moto lětosnego jawišćowego bala. Ten se zachopijo wjacor 19:30 we wjelikem domje. Nejlěpšy outfit we stilu Adams family se mytujo a howacej wótcakujo gósći galaprogram źiwadła a wjele drugeje zabawy.
***
Njejsćo měli cas slědny tyźeń - swój mjertynowy swěźeń změjo kloštaŕska gmejna w Chóśebuzu pśi Serbskej cerkwi, pětk wótpołdnja wót zeger 16:30 - se wě teke z kónjom, pozawnami a trompetami.
***
Tšochu pówažnjej startujo kóńc tyźenja: W turnowaŕni picańskeje wušeje šule su wót zeger 9:00 do 11:30 wukubłańske wiki. Regionalne pśedewześe se pśedstajiju a póbituju wukubłańske městna za pśiduce lěto w wšakorakich branžach.
***
K narodnemu žałowańskemu dnju zasej wšuźi na kjarchobach wěnc połožyju. Sobotu budu k tomu zeger 14:00 na pódpołdnjowem kjarchobu w Chóśebuzu. Njeźelu 10:30 pśi sowjetskem wopomnišću w Złem Komorowje.
***
We wopomnišću w Jemjelnicy pla Luboraza (Jamlitz bei Lieberose) spominaju njeźelu na natwaŕ tamneje wótnožki koncentraciskego lěgwa pśed 80 lětami. Zeger 14:00 jo w Luborazu žydojsko-kśesćijańska namša a 15:30 se we wopomnišću w Jemjelnicy pśedstajaju nowe knigły k stawiznam toś togo lěgwa.
***
Abo wužywajśo góźbu a woglědajśo sebje nazymske pśedstajenje akrobatiskich rejtarjow Ompah w Škódowje. W aktualnem fantastiskem kusu źo wó mału gwězdku Stella, kótaraž musy akle swěśiś nawuknuś. Hyšći sobotu a njeźelu kusk pśiźo, pśecej zeger 15:00. Zastup płaśi 10 a 14 euro. Kórtki pśi kasy a pód www.ompah.de.
***
A how hyšći wósebne pórucenje! Faraŕ Tobias Pawoł Jachmann z Baršća was na wósebnu, na wopomnjeńsku namšu pśepšosyjo:
wopomnjeńska namša w Rogowje
Njeźelu dopołdnja zeger 10:30 se spomjeńska namša na wótbagrowany Rogow, w cerkwi w Nowem Rogowje zachopijo.