grajkanišćo w Mułkecach/Spielplatz in Mühlrose | Bild: Jost Schmidtchen

05.08.2022 - Lěśojska tura kołowokoło Slěpego / Sommertour durch die Schleifer Region (11)

W małej lěśojskej seriji naš korespondent Jost Schmidtchen se rozglědujo w tych jsach slěpjańskeje wósady. Sedym (7) jsow w Sakskej a jadna wjas w Bramborskej słuša do slěpjańskeje wósady. Su to Brězowka, Dźěwin, Miłoraz, Mułkojce, Rowne, Slěpe a Trjebin a k tomu Lěsk. Ta wjas jo zagmejnowana do Grodka, lažy ale direktnje pśi saksko-bramborskej granicy. Kuždy źeń w tom tyźenju smy Wam kazali do drugeje jsy abo drugego městna w ramiku našeje lěśojskeje tury kołowokoło Slěpego.
Źinsa smy na nowo wugótowanem grajkanišću w Mulkocach. W lěśe 2010 jo tencas hyšći energijowy koncern Vattenfall grajkanišćo natwarił zgromadnje z twarjenim doma za wognjowu woboru. A źiśi su rad grali na swójom grajkanišću. Mjaztym jo 12 lět stare a młoge tych rědow tam njejsu wěcej w pórědku byli, njejsu wótpówědowali pśedpisam za wěstotu. Dla togo jo gmejnske zastojnstwo w Slěpem nadawk za wobnowjenje dało. Rownocasnje su pśistajone wót komunalnego twaŕnistwa (Bauhof) pilnje pomagali. Tak su mógali lětosa 1. junij pśepódaś běgowu ceru. Nowa jo teke hympawa (Wippe), druge rědy su do rěcha spórali ako suwanku a hympawy. W Mulkocach bydli něźi 200 luźi, mjazy nimi jo 25 źiśi. A te mógu swójo grajkanišćo zasej kuždy źeń wužywaś.