Friedhof Rohne, Foto: Jost Schmidtchen
Na rowniskem kjarchobje/Auf dem Rohner Friedhof | Bild: Jost Schmidtchen

03.08.2022 - Lěśojska tura kołowokoło Slěpego 9 / Sommertour durch die Schleifer Region 9

W małej lěśojskej seriji naš korespondent Jost Schmidtchen se rozglědujo w tych jsach slěpjańskeje wósady. Sedym (7) jsow w Sakskej a jadna wjas w Bramborskej słuša do slěpjańskeje wósady. Su to Brězowka, Dźěwin, Miłoraz, Mułkojce, Rowne, Slěpe a Trjebin a k tomu Lěsk. Ta wjas jo zagmejnowana do Grodka, lažy ale direktnje pśi saksko-bramborskej granicy. Kuždy źeń w tom tyźenju smy Wam kazali do drugeje jsy abo drugego městna w ramiku našeje lěśojskeje tury kołowokoło Slěpego.
Zasajźony do śišyny bliskeje góle namakamy na kšomje Rownego kjarchob. Wón jo ze swójim historiskim serbskim źělom wósebna drogotka historije. Źinsa jo cel našeje lěśojskeje tury kołowokoło slěpjańskeje wósady. Wšykne kjarchoby w slěpjańskej wósaźe su w slědnych lětach saněrowali. Wótzamknuli su projekt zajźone lěto w Mulkocach. Rowniski kjarchob jo tencas južo gótowy był. Tak su modernizěrowali sćažki, su je wobgroźili z wokšomnikami. Nastali su nowe wódowe stacije, bomy su sajźali, nowe płoty nastajili a nowe sudobje za wótpadki. Tam, źož jo trjebne było, su dobru zemje na płoniny pśinjasli a tšawu wóseli. Woplěwali su tejerownosći płoninu, źož su historiske serbske rowy. Wótbagrowanje wugla dla jim wěcek njegrozy, tak až wóstanu luźam do pśichoda zdźarźane.