Sorbisches Institut - Logo (Quelle: Sorbisches Institut)
Sorbisches Institut - Logo | Bild: Sorbisches Institut

17.11.2022 - Mjeńšynowa konferenca w Chóśebuzu / Konferenz zu Minderheiten-Sprachen in Cottbus

Z masterowym planom dej se dolnoserbska rěc w Bramborskej wóžywiś. Kak to móžo wuglědaś, respektiwnje kak druge mjeńšyny swóje rěcy wóžywiju, to jo źinsa tema na cełodnjownej mjazynarodnej konferency w Chóśebuzu (9:00 - 17:00). Serbski institut pśepšosyjo zastupniki a wědomnostniki z Francojskeje do chóśebuskego starego měsćańskego doma.
Jadnu rěc wumóžyś wóznamjenijo wěcej ako rěcne kurse póbitowaś. Źo wó pšawniski šćit, zjawny prestiž a pomoc zastojnstwow, komunow a ciwilneje towarišnosći. Zastupniki z Bretoniskeje, wót kupy Korsika a powědarje okcitańskeje rěcy z Francojskeje pokažu źinsa, kak wóni swóju rěc rewitalizěruju. Fokus lažy na rěcnem planowanju. Na podiumowej diskusiji źo źinsa wótpołdnja pón wó to, kótare strategije z Francojskej teke Serby za dolnoserbsku rěc pśewześ mógu. Organizěrował jo konferencu politologa wót Serbskego instituta dr. Jean-Rémi Carbonneau. Z tym se teke nowe wótźělenje instituta za mjeńšynowy šćit a regionalne wuwiśe zjawnosći pśedstajijo. Konferenca se financěrujo pśez strukturne pjenjeze wót zwězka.
Podiumowa diskusija wó wóžywjenju dolnoserbšćiny se zachopijo źinsa wótpołdnja zeger 16.00 w starem měsćańskem domje w Chóśebuzu na Starych wikach. Wšykne zajmce su pśepšosone.