Drachhausen auf der Grünen Woche übernimmt Staffelstab für Brandenburger Dorf- und Erntefest 2024
Drachhausen übernimmt Staffelstab für Brandenburger Dorf- und Erntefest 2024 | Bild: Diana Schuster

18.02.2024 - Njeźelske powěsći / Sorbische Sonntags-Nachrichten

W Hochozy konkretizěruju plany / Pläne für Dorf- und Erntefest in Drachhausen
Hochoza se pśigótujo na Bramborski wejnsy a žnjowny swěźeń lětosa w septembrje. Za to su stwórtk na pósejźenju gmejnskeje rady wobzamknuli, organizaciju zarědowańskego managementa a zarědowańskeje techniki na jadnu priwatnu firmu daś. Wupisanje jo dobyła firma "Fetenfabrik" wót Tobiasa Ungera. Wón jo teke młoźinski koordinator pla Domowinskeje župy Dolna Łužyca.
Na wejsnem a žnownem swěźenju wótcakuju jadnab 15.000 gósći. Mjazy drugim planuju jawišćowy program a swěźeński pśeśěg pśez wjas. Wujadnaś muse hyšći dalšne organizatoriske ramiki, ale zajmcy za ramikowy program a stojnišća mógu se južo pla organizatorow pśizjawiś.
+++

Na slědach zajźonosći w Baršću / Wettbewerb "Zeitensprünge"

Młodostne z Baršća rozestajaju se z casom nacionalsocializma w měsće. We wuběźowanju "Zeitensprünge" zaběraju se z pśisudom Žydowki Ilse Pick, ako jo w koncentraciskem lěgwje Auschwitz zemrěła. W Baršću dopomina na nju pódštapnik. Projekt jo jaden wót 13 projektow w cełej Bramborskej, ako pódajo se na slědy zachadnosći do lokalneje historije. Pśi tom zmakaju młodostne casowych znankow a zezběraju wobraze a dokumenty w archiwach. Prezentacija buźo na młoźinskich wikach za historiju w domje Bramborskeje Pšuskeje historije w Pódstupimje. Teke w Měsćańskem muzeju w Chośebuzu zaběra se tuchylu wustajeńca z pódštapnikami.
+++

myto Tadeusza Mazowieckego / Polnischer Journalistenpreis

Žurnalisty wót pólskich a nimskich rozgłosow a print medijow su zapódali dogromady 171 pśinoskow za lětosne myto Tadeusza Mazowieckego. Až do kóńca měrca nominěruju organizatory 30 pśinoskow, ako pśidu pón do finala. W pěś kategorijach dajo myta za dogromady 25.000 euro. Myto dej cesćiś wuźěła, kótarež tematizěruju zgromadnu nimsko-pólsku historiju ale teke aktualne zgromadne wupominanja, kaž migracija a radikalizěrowanje w politice. Cesćenje buźo 19. a 20. junija w měsće Greifswald.
+++

Rozestajenja mjazy bergarjami a zastojnstwom / Protest Bürgerinitiative Senftenberg

Pśeśiwo planowanemu pódrězanju stolětnych lipow w Brězku (Brieske) forměrujo se protest. Iniciatiwa Bürgernahes Netzwerk Senftenberg jo startowała peticiju. Wóni argumentěruju, bomy by byli nadalej witalne a byli wuznamne za identitu zagrodowego města Marga. Hynac wiźe to zagronite města Zły Komorow. Z napšawu by zarucyli wěstosć we wobchaźe. Planuju hyšći do kóńca februara 50 bomow pódrězaś a za to nowych sajźaś.

Mjodowe tyźenje / Honigwochen in Bautzen

W Budyšynje su rowno mjodowe tyźenje - pó pśikłaźe tamnych žonopowych tyźenjach su se něnt hyšći nowy ewent wumyslili a dopominaju z tym mjazy drugim na załoźarja modernego pcołkaŕstwa, to jo był Hadam Boguchwal Šerach. Šerach njejo był jano pcołkaŕ ale teke faraŕ a pochada z Budyšinka (Kleinbautzen). Lětosa ma 300. pósmjertne narodniny a cora a źinsa su měli jomu k cesći togodla w budyšyńskej měsćańskej hali pcołkaŕski konvent. Mjazynarodne docentki a docenty su tam pśednosowali wó wšakich aspektach pcołkaŕstwa.
Mjodowe tyźenje w Budyšynje pak hyšći dalej du až do 24. februara.