Camprowanje/Zampern in Sabrodt/Zabrod
camprowanje/Zampern | Bild: Jost Schmidtchen

20.01.2023 - Pórucenja za kóńc tyźenja / Sorbische Wochenend-Kulturtipps

Woklapnica/Jahresgmeindeversammlungen
Cora juž su w Turjeju wejsanarje swójo zajźone lěto woklapali, źinsa (pětk) zmakaju se k tomu wejsanarje ned w styrich jsach Dolneje Łužyce: we Wjerbnje/Werben w hotelu "Ku gwězdźe/Zum Stern" wjacor zeger napoł sedymich (18:30), w Dešnje/Dissen poł góźinu pózdźej zeger sedymich (19:00) w gósćeńcu "Serbski dwór/Wendischer Hof", w samskem casu šedymich (19:00) w sportaŕskem domje w Prjawozu (Sportlerheim Fehrow) a napoł wósymich (19:30) w gósćeńcu "Dub/Eiche" w Brjazynje/Briesen.
***
Wósebny koncert na progu lěta/Das Beosndere Konzert zur Jahreswende
"rozMYSLowanje/beSINNung" groni se lětosnemu koncertoju na progu do nowego lěta ze serbskeju pianistku Heidemarie Wiesnerec. Potom až stej byłej koncerta juž w Lipsku a Barlinju, jo źinsa (pětk) jadnučki koncert w Dolnej Łužycy. Ten buźo we Wuměłskej hali Łužyca (Kunsthalle Lausitz Cottbus), to jo w starem twarjenju něgajšnego wórowego dwórnišća w Chóśebuzu. Zazněju twórby wuznameju nimskeju komponistowu Bacha a Beethovena, ruskego Michaila Glinki a serbskich komponistow Detlefa Kobjele, Jana Cyža, Korle Awgusta Kocora, Bjarnata Krawca, Jana Rawpa a drugich. Koncert se zachopijo źinsa wjacor zeger napoł wósymich (19:30), zastup płaśi 12 euro, pónižone 10 euro.
***
Zymske zmakanje w Tšupcu/Winter-Nachmittag in Straupitz
Zyma w Błotach jo wjelgin rědna ze zasněgowaneju krajinu, śišynu a weto połna žywjeńskeje radosći, gaž luźe se zmakaju. Take spódobne zmakanje z tykańcom a kafejom buźo njeźelu w Tšupcu. Regina Zienerowa wulicujo wó zymskich nałogach w Błotach a wó wósebnosćach serbskich drastwow. Zmakanje buźo njeźelu wótpołdnja zeger napoł tśich (14:30) w tšupcańskem zmakanišću tradicijow a kultury (Getreidespeicher Straupitz). Zastup płaśi 8 euro.
***
Camprowanje a zapust/Zampern und Fastnacht
Teke zapustojski ruš słuša do Błotow a docełego do Dolneje Łužyce. Zachopk buźo źinsa (pětk) wjacor zeger wósymich (20:00) Warm-up-party w swěźeńskem stanje w Bórkowach/Burg z kupku "nAund". Sobotu swěśe w Bórkowach jubilejny 130.- zapust, dla togo swěśe stare a młode gromaźe. Swěźeński pśeśěg zachopijo se wótpołdnja zeger dweju (14:00) na swěźenišću wesrjejź jsy (Burger Festplatz).
Popojske (Papitzer) su slědny kóńc tyźenja camprowali. Źinsa (pětk) wjacor zmakaju se wše na zgromadnu wjacerju z nazběranymi jajami w gmejnskem domje, zeger sedymich (19:00). A sobotu połdnju zeger jadnog' (13:00) zachopijo se pśeśěg.
W Brjazynje (Briesen) sobotu campruju. Tam pótakem dejśo pjenjez w kapsy měś...
***
Film wó grabach - w rbb/rbb Film über die Graben
Comy pokazaś hyšći na zajmny film ze serbskeju tematiku njeźelu w programje rbb. Magacin "Łužyca" jo jen łoni juž pokazał. W serbskich ludowych powěsćach wóni se wopisuju ako źiwe póstawy, wěcej pótajmne ako druge. Wóni maju cłowjesku formu, ale z kónjecymi kopytami. Groni se, až maju te kósmate kjarle gigantiske mócy, až njamógu jano zabiś kónje ale samo zjěsć poł zwěrjeta naraz. Wjelikany z kónjecymi nogami w mužakojskej góli se teke procuju wó pśichylnosć serbskich źowćow. Skerjej pśipódla wulicujo powěsć, až su wóni za to samo wuknuli serbski, dokulaž zazdaśim njejo to była jeje mamina rěc. Zwótkul pśidu toś te mytiske póstawy, kótarež se pomjeniju teke ako "centaury serbskich ludowych powěsćow"? Kak su wóni namakali městno w swěśe serbskich powěsćow? Na take pšašanja jo awtor filmow Wolfgang Albus pytał za wótegronami z pomocu ekspertow, mjazy drugim Wernera Měškanka. Wón wukładujo mytos na nowu a njewócakanu wašnju: Demoniska powěsćowa bytosć Grabow jo zazdaśim wěcej cłowjeska, ako jo se pśez stolěśa zdało. Toś ten film wó grabach pśiźo něnto hyšći raz do rbb-programa, a to njeźelu dopołdnja zeger źaseśich (10:00) w nimskej rěcy.
***