konstitucija Serbskego sejma 2019/Konstituierung des Serbski Sejm 2019 | Bild: rbb/Matthias Ander

20.11.2023 - Powěsći wót 20. nowembra / Sorbische Nachrichten

5 lět Serbski sejm / 5 Jahre Serbski Sejm
W Njebjelčicach su pětk na 50 cłonkow, pśijaśelow a sympatizantow Serbskego sejma pěślětne wobstaśe gremija swěśili. Pśisamem tśi góźiny jo trało swětocnosć, kótaruž su muzikaliski a spiwajucy wobrubili. W swěźeńskem nagronje jo wuzwignuł dr. Měto Wałda doněntejšne procowanja a angažement a rownocasnje jo wóspjetował pominanje za kubłańskeju a kulturneju awtonomiju Serbow, ako jaden z nejwažnjejšych celow do pśichoda. K tomu se pśizamknjo cłonk Sejma Hanzo Wylem-Kell. Wón pódšmarnjo źěło na statnem dogronje ako nejwažnjejše źěło.
o-zuk Hanzo Wylem-Kell
17. nowembra 2018 jo se Serbski sejm skonstituěrował. Serbski sejm wójujo dalej wó kompetence ako parlament. Za to njeeksistěrujo doněnta žeden pšawniski zakład. Ako partnaŕka za politiku w Zwězku a krajoma Sakska a Bramborska płaśi dalej głownje Domowina.
+++
Gmejny wótpokazuju plany za kuporowe pódkopy / Gemeinden gegen Kupferabbau
Gmejny Slěpe, Trjebin, Dźěwin a rowniska wejsna rada wótpokazuju planowane wudobywanje kupora w slěpjańskem regionje. W swójich stojnišćach kritizěruju mjazy drugim, až se do pśirody a krajiny zapśimnjo. Dalšny tšach jo, až pśidu škódne maśizny do spódneje wódy. Pó měnjenju gmejnow njejo jasne, lěc region zewšym z dobytka firmy KSL něco změjo. MDR rozpšawijo, až Sakska krajna direkcija tuchylu wugódnośijo znapśeśiwjenje gmejnow k planowanemu wudobywanju kupora w pódkopkach. W bramborskem źělu jo tamnjejša zagronita instanca pśedewześe južo wótpokazała. Pśicyna su wustatkowanja na wobswět.
+++
Nowotwar źo dalej / Neubau der Kita Rohne geht weiter
Dobre powěsći za źiśi w Rownem. Sakske kultusowe ministaŕstwo jo pśizwóliło gmejnje dalšne finance wó 1,2 milionow euro za nowotwaŕ źiśownje "Milenka". Jadnu tśeśinu wěcej dom mjaztym płaśi, dogromady 3,2 milionow, stupajucych koštow w twaŕskem sektorje dla. Wót nowembra sem zasej dalej twarje. Twaŕnišćo jo měło wót zachopjeńka śěžkosći, mj. dr. jo twaŕska firma do insolwence šła.
+++
Zwězkowe pśedsedaŕstwo Domowiny / Domowina Bundesvorstand
Wó aktualne aktiwity we wórjejcańskej domowinskej župy jo šło pětk pśi zwězkowem pśedsedaŕstwje Domowiny. Wokoło 700 luźi jo aktiwnych w tamnych towaristwach a domowinskich kupkach abo ako jadnotliwce. Dalej jo šło wó planowane domowinske myto za góspodaŕstwo. Myto dej wužywanje serbskeje rěcy w lichem góspodaŕstwje pócesćiś a spěchowaś. Znowa co Domowina jen prědny raz pśepódaś.
***
Nowy centrum za woglědarjow
/ Neues Besucherzentrum in Lübben
Wšojadno lěc w lěśu abo w zymjem - gósći w Lubinje deje dostaś woglědaŕski centrum. Město zaběra se tuchylu z wuslědkami prědneje studije praktikabelnosći. Awtory studije na to pokazuju, až dajo južo wjele pódobnych póbitowanjow w regionje. Lubin by musał něco měś, což njejo konkurenca drugim turistiskim póbitowanjam. W srjejźišću centruma deje stojaś Błota, ale teke górnistwo a serbska kultura.
+++
Wokrejsna synoda w Chóśebuzu / Kirchenkreissynode in Cottbus
Na nazymskej synoźe ewangelskego wokrejsa Chóśebuz kóńc tyźenja su glědali na Israel a Palestinu. Cerkwja zasuźijo namócne antisemitiske protesty w Nimskej a zasajźujo se za měrne zgromadne žywjenje Žydow, Muslimow a kśesćijanow, tak chóśebuski superintendent Georg Thimme. Dalej su se zaběrali z personelnym brachom w cerkwi. W Picnju jo wupisane druge farske městno. Pśed krotkim jo how kantor Schöne zemreł. Ingolf Kšeńka jo w septembrje na wuměńk šeł. Dalej jo městno w Serbskej cerkwi w měsće wakantne. Fara w Bórkowach a we Wjerbnje jo zawěsćona pśez pomoc z Gołkojc a Brjazyny. Wokrejsna cerkwja co dalšne pódpěrowańske farske městna stwóriś, mjazy drugim za region Błota.
+++
Wjedro / Wetter
Mokšy start do tyźenja to jo. A tak buźo dalej hyś. Z dešćom móžomy licyś teke pśiducy dny. Aktualnje 11 gradow wokoło Chóśebuza. W nocy spadnu temperatury na 6 gradow. W běgu tyźenja móžo w nocy samo marznuś. Temperatury trend źo pśi tom raz dołoj, raz górjej. Witśe sedym gradow. Srjodu jano hyšći jaden grad teke wob źeń.