Luzyca-Hassatzki_Video.jpg
Maximilian Hassatzki kämpft für sein immersives Sprachprojekt namens "Zorja". | Bild: rbb

05.08.2022 - Prědny kurs projekta ZORJA / Erster Kurs des Sprachprojekts ZORJA

Projekt ZORJA njejo wěcej jano dobra ideja, aby wóžwjenje našeje rěcy doprědka spórali. Ale mjaztym wuswětlijo se, kak se na praktiski part pśewjasć dej. Wó tom smy ten tyźeń južo rozpšawili. Cora jo była prědna praktiska proba jadneje noweje metody, kenž ZORJA wužywaś kśě, a kótaraž kradu radikalnje źěła – jano z bildami, słuchanim a powědanim. ASLA - póspěšowane nawuknjenje drugeje rěcy se jej groni. W nalěśu su akle k tomu workshop wugótowali z indianarjom, profesorom Neyoxeet Greymorning z USA. Wjednik projekta ZORJA, Maximilian Hasacki, jo ju cora wjacor w Janšojcach prědny raz wopytał. Wón jo spokojom: o-zuk Maksimilian Hasacki
"Jo wjelgin pśechwatany był, kak malsnje jo šło to nawuknjenje. Wšykne su měli wjasele na tom, jo była spódobna atmosfera a se wjaseliju na pśiducy raz."
9 luźi se pśi tom w Janšojcach wobźělijo. W kursu kśě nejpjerwjej metodu wuproběrowaś. Wótněnta dwa mjaseca dłujko, kuždy tyźeń stwórtk. Bźomy dalej wó tom rozpšawiś a comy w pśiducem casu teke raz pśipódla byś, z mikrofonom, aby mógali wšyknym našym pśisłucharjam dobry zaśišć wót togo wšogo daś.