Bild: rbb

25.01.2023 - Pśetwarjenje droznego wobswětlenja / Umstellung Straßenlaternen auf LED

Drozne wobswětlenje w gmejnje Smogorjow-Prjawoz se rowno na LED-diody pśetwarijo. W Prjawozu su to južo we nazymjem dogótowali. Tam su musali swěśece diody zatwariś, naźěłała jo to domacna firma za 6.000 euro. W Smogorjowje pak su musali cełe głowki lampow wuměniś, dla togo jo to droše było a su te źěła wupisali. Z pomocu spěchowańskich srědkow su mógali te wušej 34.000 euro płaśeś. Wót slědnego kóńca tyźenja jo jědrowa wjas Smogorjow na diody pśestajona. Něnto dej se lětosa hyšći wobswětlenje we wejsnych źělach Smogorjojske dwórnišćo a Zakaznja pśetwariś, tam cakaju pak hyšći na pśizwólenje spěchowańskich srědkow.

Für Übersetzungen: die sotra.app