Sitzung des Domowina Bundesvorstandes
zwězkowe pśedsedaŕstwo Domowiny/Sitzung Domowina Bundesvorstand | Bild: Domowina

18.01.2023 - Reakcije na wólby do załožboweje rady / Reaktion auf Wahl für Stiftungsrat

Pónjeźele smy dostali do redakcije emajlku z reakciju na wólby rady Załožby za serbski lud w Budyšynje w Górnej Łužycy. W tej informaciji kritizěruju Hagen Domaška, Měrćin Krawc a Marlis Pjacec, cłonki Serbskego Sejma, zwězkowe pśedsedaŕstwo Domowiny za tu wašnju, kak jo toś ten gremium slědny pětk pśewjadł wólby serbskich zastupnikow Sakskeje do Załožoboweje rady. Njeźelu smy krotko wó tom w našom programje informěrowali a Wam mjenja wuzwólonych cłonkow znate cynili. Wšykne tśo rowno naspomnjone cłonki Serbskego Sejma su teke ako kandidaty nastupili, dla krotkodobnego změnjenja wolbnego pórěda pak njejsu se wuzwólili. W swójom stojnišću wumjatuju Domowinje, až jo kumštne zajźowy do wólbnego pórěda zatwariła, aby njepśišli jej njelubozne wósoby do Załožboweje rady. Mimo togo wobskjaržyju, až su jadnotliwe cłonki zwězkowego pśedsedaŕstwa bejnje agresiwne jim napśeśiwo wustupili. Kak to něnto wujźo, to buźomy dalej wobglědowaś a wó tom rozpšawiś.
Hynac ako w Sakskej, źož wuzwóluju se cłonki Załožboweje rady pśez zwězkowe pśedsedaŕstwo Domowiny, jo to pśi nas w Bramborskej wěcej demokratiski. Ten nadawk ma pśi nas Serbska rada, jeje cłonki su wót šyršeje baze serbskego luda wuzwólone. Kak su se corajšne wolby w Chóśebuzu wótměli, wó tom informěrujo w aktualnem pśinosku naša reportaŕka Anja Kochojc.

Für Übersetzungen: die sotra.app