Serbski dom/Wendisches Haus
Serbski dom/Wendisches Haus | Bild: Stadt Cottbus

09.07.2024 - Serbske kulturne noticki wót 9. julija / Sorbische Kulturnotizen

Serbske knigły, rucnikaŕstwo, pyšnotki - to wšo a wjele wěcej póbitujo Serbska kulturna informacija LODKA how w měsće. Ale wót źinsajšnego raz nic. Glědajśo: LODKA pśeśěgnjo. Zawina jo wobšyrne pśetwarjenje něntejšnych rumnosćow w Serbskem domje na Awgust-Bebelowej droze 82. Dla togo jo LODKA wót źinsajšnego až do pśiducego pětka zacynjona. Ale pón změjo za cas pśetwarjenja nowe rumnosći. Te su jano pór mejtarjow dalej na rožku Bebeloweje a Šileroweje drogi. Tam wita LODKA swójich gósći ako gronjone wót pśiducego pětka, 19. julija, tak dłujko trajo pśeśěg z wšyknymi produktami a inwentarom.
+++
W pólskem Gubinje se źinsa wótwórijo wustajeńca fotografijow wót Justyny Michniuk z Chóśebuza. "Woglěd pla susedow. Dolnoserbske nałogi w běgu lěta." jo titel wustajeńce. Wustajeńcu jo pśigótowało a spěchowało Towaristwo lubowarjow regiona Gubin a dej na pólskem boku Łužyce wó Serbach informěrowaś. W gubinskej domowniskej śpy na droze 3. maja jo źinsa pśi wótwórjenju zeger styrich (16:00) pśednosk w pólskej rěcy wó wubranych serbskich nałogach a wopytowanje błośańskich górkow. Wustajeńca prezentěrujo se pótom lětosa až do nazymy, zastup jo dermo.
+++
W Slěpem kśě gmejnsku biblioteku ze serbskimi knigłami wobogaśiś. Chtož ma ideje a žycenja, kótare knigły a materialije by słušali do serbskego regala w bibliotece, móžo se rad pśi Domowinje na slěpjańsku rěcnu motiwatorku Julianu Kaulfürstowu wobrośiś. Prědnu serbsku biblioteku we jsy jo zarychtował pśed 100 lětami spisowaśel a publicist Jakub Lorenc-Zalěski. Toś ta biblioteka jo se zwětšego zgubiła, ale pśi góźbje lětosnych 150. narodninow Lorenca-Zalěskego dej se zasej wóžywiś.
+++
Lěšojske ferije se pśiducy tyźeń zachopiju, toś jo nejwušy cas za starjejsych, zaběru za swójich źiśi organizěrowaś. Cerkwinej wósaźe kśicoweje cerkwje pśi chóśebuskem Bonaskem naměsće a Petrusowa wósada w Depsku póbitujotej gromaźe wótměnjaty program k zachopjeńku prozninow. Muzika, źiwadło, graśa, sport a bibliske tšojenja wótcakuju źiśi wót 6 do 13 lět. Ferijowy program jo wótwórjone za wšych, lěc wósaźe pśisłušaju abo nic a wótmějo se w Depsku, kuždy źeń wót 10:00 do 15:30. Pśipłašonk wót 20 euro wopśimjejo teke wobjed a pójědank. Wažnje pak jo, se něnto tak spěšnje ako móžno pśizjawiś we farskem berowje pód gemeindebuero@selk-cottbus.de.
+++
"Wuměłstwo jo to nejwuše a drogotnjejše we žywjenju, dokulaž jo to cynjenje na wužytk cłowjestwa. Pó nejlěpšych mócach som to w mójom dłujkem žywjenju w kralejstwje natury wugbał." Toś tu bilancu jo wjerch Pückler śěgnuł krotko do smjerśi. Jogo źěło a rozpalonosći a jogo lubosć k muzice co chóśebuske źiwadło TheaterNative C pśedstajiś we swójom lěšojskem źiwadle. Wót 15. awgusta grajo TheaterNative C na dwórje Serbskego muzeja w měsće. Pśedstajenja se zachopiju wjacor zeger 20:00, kórtki płaśe 23 euro, pśi wjacornej kasy 25 euro.