zajmna serbska literatura/Sorbische Literatur | Bild: colourbox.com

12.01.2022 - Serbske medijowe pakśiki / Sorbische Medien-Pakete

Pónjeźele smy byli w našom programje w rozgronje z referentom krajnego zagonitego za nastupnosći Serbow, z Mětom Nowakom. Wó lětosnych prědkweześach jo było mjazy drugim to grono. A teke to pśiduce słuša k tym akcijam ministaŕsta za wědomnosć, slěźenje a kulturu kraja Bramborskeje: Gromaźe ze serbskim wědomnostnym towaristwom Maśica Serbska pśepódajo dogromady 16 komunalnym bibliotekam we serbskem sedleńskem rumje serbske medijowe pakśiki. A taki wósebny pakśik jo referent krajnego zagonitego za nastupnosći Serbow, Měto Nowak, źinsa pśepódał wjednicy wokrejsneje biblioteki w Grodku. Pakśik wopśimjejo serbsku literaturu, informacije wó serbskich stawiznach a kulturje, ako teke materialije k wuknjenju serbskeje rěcy.