Domowina Logo (Quelle: Domowina)
Bild: Domowina

10.07.2024 - Serbske powěsći wót 10. julija / Sorbische Nachrichten

Pśi lětosnem volleyballowem cupje Domowiny jo se wobźěliło 11 mustwow, mjazy drugim ze Strobic, Noweje Jsy, Hochoze, Škódowa a Rogozna. Wuběźowanje jo se wótměło w Turjeju pla wuspěšnego mustwa zachadnego lěta. A kaž Nowy Casnik rozpšawijo, jo turjańska młoźina teke lětosa zasej mjazy faworitami była. Naslědku jo pak zejgrała pśeśiwo młodostnym ze Žylowa. Pśiduce lěto buźo volleyballowy cup Domowiny pótakem we Žylowje. Tśeśe městno turněra jo se wudobywało mustwo z Pśiłuka.
+++
Wótpósłańce partajow narodnych mjeńšynow deje w Zwězkowem sejmje w pśichoźe wěcej móžnosćow sobustatkowanja dostaś. Koalicija z SPD, Zelenych a FDP jo za to pšosbu do Zwězkowego sejma zapódała. Pśedwiźone su někotare změny we paragrafach jadnańskego porěda Zwězkowego sejma. Tak deje wótpósłańce mjeńšynowych partajow wěcej móžnosćow dostaś mjeńšynowe nastupnosći tematizěrowaś. Wótpósłańc mjeńšynoweje partaje Danow a Frizow SSW Steffen Seidler ma tu pšosbu za historiski kšac a wažne wuznaśe k pluralnej demokratiji. Seidler jo rowno jadnučki wótpósłańc jadneje mjeńšynoweje partaje we Zwězkowem sejmje. Teke frakcija CDU/CSU jo pšosbu wó změnje jadnańskego porěda zapódała. Změnam ma Zwězkowy sejm nejpjerwjej pśigłosowaś.
+++
Górnoserbski studijo Lucija za medijowu pedagogiku śěgnjo pozitiwnu bilancu za Europeadu. MDR rozpšawijo, až jo se team studija Lucija starał z 5 kameramužami a moderatorom wó wusćełanje 12 graśow serbskeju mustwowu a jadneje dalšneje partije. Prědny raz su póbitowali live-pśełožk z górnoserbšćiny do nimšćiny z pomocu kumštneje inteligence. Nějwěcej pśiglědowarjow jo měł livestream serbskego muskecego mustwa pśeśiwo Nimcam z Pólskeje, gaž jo było 290 kompjuterow pśišaltowanych. Celkownje maju te graśa na Youtube-kanalu studija Lucije wěcej ako 16.000 klikow.
+++
Sedlišća bratšojskeje wósady we Ochranowje (Herrnhut) su nominěrowane za swětowe kulturne derbstwo. UNESCO-komisija informěrujo wó tom, až su Ochranojske sedlišća pódla rezidencnego ansambla w Schwerinje jadnučkej nimskej kandidata lětosa . Wó pśiwześe wótgłosuju zagronite kóńc julija w indiskem głownem měsće New Dehli. Zgromadnje ze sedlišćami ochranojskeje bratšojskeje wósady w Pódpołnocnej Irskej a w USA su ochranojske sedlišća kandidat za pśiwześe w transnacionalnej kategoriji. Wóni reprezentěruju protestantiske gibanje ze swójimi wuběgańskimi a azylowymi stawiznami. Ochranow jo až do źinsajšnego rodowe sedło bratšojskeje wósady. Wóna ma tuchylu pó cełej Nimskej 6.000 cłonkow.
+++
Chóśebuska pokutowaŕnja njejo była jano za DDRski cas pśewołana. Teke nacije su tam zawrěli politiskich pśeśiwnikow. Wó tom informěrujo wótněnta nowa wustajeńca w źinsajšnem centrumje za cłowjeskich pšawow. Kulturna statna ministaŕka Claudia Roth jo wuzwignuła pśi wótwórjenju wustajeńce, až jo dopominanje na stawiznow źinsa wósebnje wažne. Wustajeńca pokažo z wubranymi biografijami, kak jo se popajźonym w Chóśebuzu zejšło. Do lěta 1936 jo było tam popajźeństwo za młododstnych, až do lěta 1945 popajźeństwo za žeńskich.