Kahncorso zum 50. Schützen- und Spreewaldfest in Lübbenau
Kahncorso zum 50. Schützen- und Spreewaldfest in Lübbenau | Bild: Peter Becker

08.07.2024 - Serbske powěsći wót 8. julija / Sorbische Nachrichten

Tysacych gósći jo kóńc tyźenja swěśiło w Lubnjowje 50. Błośański a stśělbowy swěźeń. Wjerašk jo był cora tradicionelny cołnowy korso z jadnab 50 cołnami. Towaristwa a firmy z błośańskego městaška su je pisane wugótowali a na nich žywjenje a tradicije w regionje pśedstajili.
+++
Za serbsku rěc zajmuju se na cełem swěśe. Kaž zdźělijo Serbski institut, jo se za lěśojski intensiwny rěcny kurs w Budyšynje 34 žeńskich a muskich ze 9 krajow pśizjawiło. Nejwěcej wobźělnikow pśiźo z Nimskeje, Pólskeje a Českeje. Ale teke z Chinskeje, z USA a z Francojskeje dajo pśizjawjenja. Motiwacija wobźělnikow jo wšakoraka, zdźělijo institut. Tak maju młoge familijowe kórjenja we Łužycy, druge se zajmuju za narodne mjeńšyny. Intensiwny rěcny kurs startujo ten tyźeń pětk. Kurs wótmějo se wót lěta 1992 kužde druge lěto pśi Serbskem instituśe w Budyšynje.
+++
Jo to nejdroša inwesticija wokrejsa Sprjewja-Nysa a wótněnta jo južo we słužbje: Wukniki noweje cełkowneje šule wokrejsa mógu wót źinsajšnego do swójeje noweje šule w Gołkojcach, ale jano na probu. Krotko pśed prozninami deje wukniki a ceptarje wótběgi we nowem domje wuproběrowaś a na móžne slědne twaŕnišća pokazaś. Za pśechodny cas su byli zaměstnjone w centrumje wušego kubłanja 2 w Chóśebuzu, ze startom nowego šulskego lěta pak dej byś w Gołkojcach wšykno dogótowane. Meble za rědowniske śpy a fachowe kabinety su južo na městnje. Dogromady inwestěrujo wokrejs Sprjewja-Nysa skóro 50 milionow euro do noweje šule.
+++
Pśi nowej cełkownej šuli Sprjewja-Nysa njestartujo źinsa jano wucba na probu. Teke nowe busowe zastanišćo wót źinsa tam dajo. 7 drugich zastanišćow we měsće a wokrejsu Sprjewja-Nysa dostanjo wót źinsajšnego nowe mě: Mjazy drugim pśemjenijo se zastanišćo Knorawska droga do Łužyski Park (pódwjacor). We Gołynku se pśemjenijo zastanišćo Parcelowa droga do Sprjewinych łukow. Ceła lisćina tych nowych mjenjow jo wózjawił wobchadny zawód Cottbusverkehr na swójich internetowych bokach. Pśemjenjenje jo notne wordowało pśez strukturelne změny w měsće. Tak deje se pasažěry lěpjej orientěrowaś móc.
+++
Město Chóśebuz něnto wót zymskego semestra studentow financielnje pódpěrujo ze stipendiumom, ako kśě serbsku rěc na ceptaŕstwo studěrowaś. Mjasecnje mógu dostaś 500 euro wót města, za to muse pó studiumje how w měsće 5 lět teke ako serbska ceptaŕka źěłaś. Chtož se za to zajmujo, ten musy chwataś. Jano hyšći ten tyźeń by mógali zapódaś pšosbu, dokradny termin wótedaśa, slědny termin wótedaśa jo 15. julij, pśiduce pónjeźele. Wěcej informacijow k stipendiumoju namakajośo pód www.cottbus.de/schulen.
+++

3 Pfund schwerer Steinpilz, gefunden von Fritz Schulzig im Drachhausener Wald
Bild: Maria Elikowska-Winkler

Griby rostu w hochoskej góli / Pilze im Drachhausener Wald

W dubowej góli pla Hochoze rostu běłe griby. A kake!!! Fryco Šulcyk cas žywjenja chójźi rad do gribow. Sobotu jo w dubowej góli wjele jich namakał a jo z chochołanym kórbom pśijěł domoj. Ten nejwešy běły grib wažy skóro 3 punty: o-zuk Fryco Šulcyk