Ferienspiele in sorbischer Sprache
Ferienspiele in sorbischer Sprache | Bild: Niedersorbische Kulturakademie

03.08.2022 - Serbske prozninske graśa / Ferienspiele in sorbischer Sprache

Ferijowe graśa w serbskej rěcy za źiśi wót prědnego lětnika wótmeju se wót 15. až do 19. awgusta w Dolnoserbskej kulturnej akademiji w Chóśebuzu a tam su hyšći liche městna! Wšykne źowća a gólcy su pśepšosone, kótarež rad spiwaju a źiwadło graju. Gaž trjebaśo dalšne informacije abo gaž cośo se pśizjawiś, by to mógali pód FRANCISKA.ALBERTOWA@DOMOWINA.de.