žnjowny swěźeń/Wendisches Erntefest | Bild: Maria Elikowska-Winkler

12.09.2022 - Serbske žnjowne swěźenje / Wendische Erntefeste

Rědny wobraz jo to był cora na kokośe we Žylowje. 24 źowćow jo rejtarjow pógóniło z rejami a spiwami. 8 gólcow jo se wuběźowało we Žylowje a ten, kótaryž jo prědny raz sobu rejtował a sebje dobył titel žnjownego krala, jo Aleksander Blödon. Ako swóju kralowku jo sebje ze zawězanyma wócyma Lusie Joel Lütkojc wupytał. Jaden rejtaŕ jo dwa raza z kónja padnuł, sebje ruku złamał a musał bóžko do chórownje. Aleksandera Blödona, žylojskego žnjownego krala, pón 24. septembera na superkokośe w Nowej Niwje zasejwiźimy, ako teke wšych drugich žnjownych kralow ze jsow, ako su se lětosa na wuběźowanju wobźělili.
+++++++
Teke žnjowny swěźeń w Depsku jo był derje woglědany. Pó serbskem wuwitanju su woglědarje dožywili 9 rejtarjow a 17 źowćow w serbskej swěźeńskej drastwje. Kokot na wrotach jo był śěgnjaty, ale slědkoju jo se Marvin Reinschke cesć prědnego krala wudobył. Wěcej zaśisćow wót swěźenja w Depsku dostanjośo sobotu w serbskem telewizijnem magacinje "Łužyca", napoł dweju (13:30) w rbb-telewiziji. Pón zgónijośo teke wó jubileju WITAJ-źiśownje w Chóśebuzu a wó digitalnem pśestajeńskem programje SOTRA. Ten dej w pśichoźe teke dolnoserbske teksty do nimšćiny a slědk pśestajiś.