Stiftung für das sorbische Volk - Logo
Stiftung für das sorbische Volk - Logo | Bild: Stiftung für das sorbische Volk

23.05.2023 - Źinsa pósejźenje Załožboweje rady / Heute Stiftungsrat-Sitzung

Chto pópšawem hyšći w Ludowem nakładnistwje Domowina źěła, tak by mógał se mysliś pśi takich powěsćach: Šesć wupołoženjow w pśichodnem kwartalu. Wó tom stej rozpšawiłej MDR a Serbske Nowiny a pokažotej na list zawodneje rady nakładnistwa, ako wopisujo wótšu personelnu situaciju. Wót zachopjeńka 2022 by nakładnistwo stakim zgubiło 15 luźi. To pak njejo ceła wěrnosć, groni wjednistwo. Łoni jo nakładnistwo cełkownje 16 sobuźěłaśerjow nowo pśistajiło. Teke tuchylne wakance deje se wobsajźeś, na tom nakładnistwo źěła, tak jadnaŕ Syman Pětr Cyž. Wó tom jo drje źinsa to grono na pósejźenju rady Załožby za serbski lud. W prědnem rěźe źo wo dawno wótcakane pówušenje a pśiměrjenje tarifow w nakładnistwje k drugim serbskim institucijam. To jo dejało se pópšawem juž w aprylu do statka stajiś. Co wuskocyjo, słyšyśo pla nas witśe w programje.