Spreewald-Heimatkalender STOG/Der Schober 2023
Spreewald-Heimatkalender STOG/Der Schober 2023 | Bild: STOG e.V.

25.01.2023 - Zmakanje towaristwa "Stog" / Treffen Förderverein "Stog"

Gaž se za domownisku historiju zajmujośo, abo se w jadnom towaristwje angažěrujośo, abo maśo to akle prědk w jadnom towaristwje źěłaś, gaž raźi slěźiśo w archiwach abo sćo raźi ducy we łužyskich jsach a městach, pón sćo wutšobnje witane we spěchowańskem towaristwje domowniska historija "Stog". Towaristwo jo wót lěta 2005 wudawaŕ woblubowanego błośańskego kalendarja "Stog". Ten lětosny "Stog" njedej byś ten slědny a dla togo pytaju awtorki a awtorow, sponsorow teke, redakciskich sobuźěłaśerjow, aktiwnych cłonkow! Gaž cośo towaristwo na někaki part pódpěrowaś, pón móžośo se pśizjawiś pód info@stog-verein.de. 15. februara buźo pśiduce zmakanje cłonkow towaristwa "Stog" ze wšyknymi awtorami a zajmcami, w domje zmakanjow w Bórkowach na rozgrono, wjacor zeger šesćich (18:00). Wšykne su tam wutšobnje witane.

Für Übersetzungen: die sotra.app