EUROPEADA 2022: Informacije/Informationen

Europeada 2022: Pśinoski a rozpšawa/Beiträge und Berichte

RSS-Feed
 • Europeada - Ende im Halbfinale 

  Europeada-Fans beim Viertelfinale
  Jörg Stephan / Domowina

  - Europeada - kóńc w połfinalu

  Serbske mustwo jo pó mócnem wójowanju swójo graśe w połfinalu Europeady zejgrało 0:1. Jich pśeśiwniki su byli gósćowarje, Słowjeńcy z Korutańskeje. Wóni su se do togo pśeśiwo Romam z Hungorskeje pśesajźili. We finalu Europeaźe grajotej witśe mustwo z pódpołnocnego Tirola w Italskej a gósćowarje z Korutańskeje. Zeger 16.00 se graśe zašwicujo.

  Die sorbische Mannschaft hat nach starkem Spiel das Halbfinale der Europeada 0:1 verloren. Ihre Gegner waren die Gastgeber, die Kärntener Slowenen, die sich zuvor gegen die Roma aus Ungarn durggesetzt hatten.
  Im Finale spielen morgen also die Gastgebermannschaft der Kärntener Slowenen gegen die Südtiroler aus Italien. Anpfiff ist um 16.00 Uhr.

 • Europeada - Sorben im Halbfinale 

  Serbske mustwo (DEU) - Croats in Serbia (SRB)
  Jörg Stephan / Domowina

  - Europeada - Serby pśijdu do połfinala

  Na Europeadaźe su Serby do běrtylfinala pśišli. Cora su tamne graśa byli, a Serby su dobyli. Ines Neumanojc jo była narska na reakcije fanow a grajarjow. Pódpěra jo była wjelika, samo ministaŕskej prezidenta Sakskeje a Bramborskeje, Michael Kretzschmer a Dietmar Woidke, stej pósłałej do graśow póstrowa a glukužyceni.
  Graśe połfinala jo pětk zeger 5ich wótpołdnja, w Dešnje buźo zasej public viewing. A to na Tylcyc dwórje, w rumnosći za šulowanja wognjoweje wobory. Nejbojśo se pótakem wjedra. A gaby Serby dalej pśišli, rezerwěrujśo sebje sobotu wót zeger 4ich cas za finale Europedy.

 • Kulturtag bei der Europeada 

  Kulturtag zur Europeada in Bleiburg
  Jörg Stephan / Domowina

  - Europeada - kulturny źeń

  Europaeda, balokopaŕski turněr europskich mjeńšynow, jo rowno w Awstriskej, we tamnem regionje Korutańska. Tam jo mjeńšyna słowjeńcow domorodna. Wuměna kulturow jo jaden wažny zaměr za Europeadu: se zmakaś z luźimi wót drugich mjeńšynow, ze swójimi rěcami a kulturami. Srjodu njesu pótakem grali, tam jo był kulturny źeń. Ines Neumanojc jo se rozgranjała z dolnoserbskim grajarjom a fanoma k tomu.
  Slědne graśe serbskego mustwa móžośo hyšći pla youtube wiźeś.)
  Źinsa grajo serbske mustwo zeger 17.00, link za livestream namakajośo zasej pla našych kolegow wót mdr.

  Die Fußball-EM der nationalen Minderheiten kommt in die Finalphase. Bevor am heutigen Donnerstag die Spiele zum Viertelfinale ausgetragen werden (17:00 Uhr, auch im Livestream), war am Mittwoch Kulturtag. Dort stellten alle Mannschaften ein Bühnenprogramm vor. Ines Neumann war mit dem Mikro auf einer Veranstaltung der Kärnter Slowenen und sprach unter anderem mit einem niedersorbischen Spieler der Europeada-Mannschaft der Sorben.

  (Das letzte Spiel nachschauen kann man bei youtube.)
  Den Link zum heutigen livestream finden Sie wieder bei unseren Kollegen vom mdr.

  Ergebnisübersicht

 • Verlosung 

  Europeada Skatkarten der sorbischen Mannschaft
  Jasmin Schomber / rbb

  - Wulosowanje

  My wulosujomy wósebne kórtki, skat kórtki z woblicami wšyknych serbskich balokoparjow, kótarež se tuchylu na Europeaźe wuběźuju. Wónu su myslone w prědnem rěźe za grajarjow, aby se lěpjej mjazsobu zeznawali. Kupiś toś te kórtki njamóžośo, dajo jano někótare eksemplary. Ale teke medije su dostali te skat kórtki. Dwa graśa z woblicami serbskich balokoparjow a dalšnymi informacijami smějomy wulosowaś. Gaž nam groniśo abo napišośo, wjele mustwow narodnych mjeńšynow se lětosa dogromady wobźělijo na Europeaźe, maśo šansu toś to wósebne graśe dobyś. Wjele wuspěcha wam žycymy!

 • Die Sorben sind im Viertelfinale! 

  Hungarian Gipsy National Football Team (HUN) - Serbske mustwo (D
  Jörg Stephan / Domowina

  - Serby pśidu do běrtylfinala!

  Na slědnem grajnem dnju kupkoweje fazy na lětosnej EUROPEAŹE jo dejało Serbske mustwo hyšći raz wšykne swóje mócy zezběraś: Z Romami z Hungorskeje jo měła jadnastka z Łužyce nejmócnjejšego pśeśiwnika z kupki D pśed sobu. Trenarja Frank Ričel a Sven Ballack stej kładłej w zwucowanjach pśed graśim wósebnu wažnosć na taktiske zaźaržanje mustwa w defensiwje a direktnem dwójowójowanju, a to w dobrem wěźenju, kótare mustwo a kótara wašnja graśa na Serbow caka. Pśeśiwnik jo Serbam hyšći ze slědnych turněrow znate był.
  Serby su pak derje a koncentrěrowane grali a slědkoju jo grajny staw wót 1:1 dosegało za dobyśe w kupce. (Chtož co se graśe hyšći w seśi woglědaś, móžo to pla youtube cyniś.)
  Wjacor su grajaerje swój wuspěch wótpowědnje swěśili. Źinsa ma jadnastka z Łužyce skóńcnje raz jaden źeń mimo graśa, za to pak buźo serbska delegacija ako póśłańc serbskeje kultury a rěcy na kulturnem dnju EUROPEADY we jsy Pliberk/Bleiburg pśipódla. Pśiduce graśe serbskego mustwa buźo stwórtk (30.6.), zeger 17.00, link za livestream namakajośo zasej pla našych kolegow wót mdr. (Domowina/rbb)

  Am letzten Spieltag der Gruppenphase mußte sich die sorbische Manschaft sehr anstrengen. Aber ein 1:1 Unentschieden reichte gegen die Roma aus Ungarn zum Gruppensieg in der Gruppe D. (Das Spiel nachschauen kann man bei youtube.)
  Heute stehen keine Spiele an, dafür ist Kulturtag bei der Europeada. Das nächste Spiel bestreitet die sorbische Mannschaft am Donnerstag, 17.00 Uhr. Den Link zum livestream finden Sie wieder bei unseren Kollegen vom mdr.

  Ergebnisübersicht

 • 11:1 - 2. Sieg für die Sorben bei der Europeada 

  Jubelnde Fans beim Spiel Lausitzer Sorben : FC Pomak
  Jörg Stephan / Domowina

  - 11:1 - druge dobyśe za Serbow pla Europeady

  Juž druge dobyśe za serbskich koparjow pśi Europeaźe! Cora su dobyli Serby z 11:1 pśeśiwo FC Pomak z Bulgarskeje. Europejski kopańcowy turněr narodnych mjeńšynow běźy južo 3. źeń a źinsa jo slědny źeń w pśedrundach. Źinsa se potakem rozsuźijo, lěc pśidu dalej do běrtylfinala. Popšawem. Ale dokulaž su měli južo prědnej dwa graśa wjelign dobrej, maju Serby dobre wuglědy, až napšawdu dalej pśidu. Ines Neumanojc jo była cora sobu w stadionje a wulicujo, kaki jo ten aktualny staw.
  Źinsa grajo našo mustwo zeger 17.00 wótpołdnja pśeśiwo romskego mustwa z Hungorskeje. Link za livestream namakajośo pla našych kolegow wót mdr.

  2. Sieg für die sorbische Mannschaft! 11:1 haben sie gestern gegen den FC Pomak aus Bulgarien gewonnen. Heute 17.00 Uhr entscheidet sich beim letzten Vorrundenspiel, ob die sorbische Mannschaft ins Viertelfinale kommt. Unsere Mannschaft spielt gegen die Roma-Mannschaft aus Ungarn. Den Link zum livestream finden Sie bei unseren Kollegen vom mdr.

 • Sorbische Fußballer auf dem Weg nach Österreich 

  Sorbische Mannschaft für die Fußball EM der Minderheiten EUROPEADA 2022
  Domowina

  - Serbske koparje su se dali na drogu do Awstriskeje

  Serbske koparje z Dolneje Łužyce su pětk wótjěli na Europeadu do Korutańskeje. Marja Elikowska-Winklerowa jo se z nimi a jich familiju a fanami rozgranjała, ako su se na dešańskem sportnišću rozžognowali.

  Die wendischen Fußballer aus der Niederlausitz sind am Freitag zur Europeada nach Kärnten abgefahren. Marja Elikowska-Winklerowa hat sich bei der offiziellen Verabschiedung in Dissen mit ihnen, ihren Familien und Fans unterhalten.

 • 1. Spiel der sorbischen Auswahl - 4:0 

  Sorben - Lausitz : FC Lusérn - Cimbrian Team
  Jörg Stephan/Domowina

  - 1. graśe serbskego mustwa - 4:0

  Serbske koparje su njeźelu swójo prědne. graśe zmejstrowali a 4:0 pśeśiwo Cimbram z Italskeje dobyli. Ines Neumannojc rozpšawijo.

  Die sorbische Mannschaft hat am Sonntag ihr erstes Spiel gemeistert und 4:0 gegen die Zimbern aus Norditalien gewonnen. Ines Neumann berichtet.

 • Eröffnung der Europeada 

  Eröffnungsfeier der Europeada im Stift Eberndorf
  Jörg Stephan/Domowina

  - Wótwórjenje Europeady

  Sobotu jo se zachopiła Europeada, europske mejstaŕstwo narodnych mjenšynow we balokopanju. Našo serbske mustwo njejo sam tam, teke team rbb a drugich serbskich medijow jo sobu. Wót našogo serbskego radija jo Ines Neumanojc pśipódla a wóna nam kuždy źeń rozpšawijo wót togo wjelickego tšojenja za narodne mjeńšyny. Njeźelu su tam prědne graśa, zeger 5ich wótpołdnja grajo naša serbska wubranka. Pśez livestream jo móžno tam pśipódla byś pla youtube a na bokach mdr.

  Am Samstag begann die Europeada, die Fußballmeisterschaft der europäischen Minderheiten. Ines Neumann berichtet von der Eröffnungsfeier.

 • Kolumne: So seh ich das - Aktuell zur Europeada 

  Sorben - Lausitz : FC Lusérn - Cimbrian Team
  Jörg Stephan/Domowina

  - Kolumna: Tak ja to wiźim - K Europeaźe

  Naš kolumnist Bernd Pittkunings glěda ze swójskim wóckom na kopańcowy turněr europskich narodnycvh mjenšynow.

  Unser Kolumnist Bernd Pittkunings schaut auf das Fußballturier der europäischen Minderheiten.

 • Abfahrt der wendischen Fußballer 

  Sorbische Mannschaft zur Fußball EM der Minderheiten EUROPEADA 2022
  Domowina

  - Wótjězd serbskich koparjow

  Koparje serbskego mustwa póraju se na drogu, do Kortańskeje w Awstriskej, źož buźo wót soboty ta Europeada - Europske mejstaŕstwo w balokopanju za narodnych mjeńšynow.
  A prědny raz buźo teke rědna licba dolnoserbskich kopańcarjow pśipódła. Wóni wšykne wótjědu witśe, pětk, wót Dešna. A wjelgin rědnje by było, gaby wjele luźi jich pódpěrowało a pśipódla było, gaž wóni wótjědu. Aby jich motiwěrowali za te graśa.
  Pótakem pójźco witśe, pětk do Dešna, na sportnišćo, wót zeger 17.00 buźo rozžognowanje našych koparjow! Do zeger 17.30 buźo wótjězd busa. A wzejśo tak wjele wimplow, basecapow, chórgojow a wšyknogo móžnego sobu, se wě, w serbskich barwach.
  Chtož njama hyšći serbske fanowe artikle, ten móžo je hyšći sebje kupiś – a to w našej kulturnej informaciji – w "Lodce" w serbskem domje w Chóśebuzu na Awgust-Bebelowej droze.

  W interneśe jo teke jaden shop, źož dajo trikot serbskego mustwa a oficielny trikot fanow našogo mustwa.

  Trikot der sorbischen Mannschaft kaufen
  Europeada Fanartikel

 • Wendische Fußballer vor der Europeada 

  Lausitz-Derby: "serbske koparje" vs. "serbska wubranka" am 09.07.2017 in Dissen (Quelle: Marion Hirche)
  Marion Hirche

  - Serbske koparje pśed Europeadu

  Pśigótowanja na Europeadu su w górucej fazy a Ines Neumanojc jo se rozgranjała z managerom Frankom-Norbertom Siegom. Južo pśiducy pětk (24.06.) buźo w Dešnje oficialny wótjězd našych dolnoserbskich kopańcarjow. To buźo wjelgin rědnje, gaž jo wjele fanow pśipódla a jich pšawje pó serbsku rozžognujo: zeger 17:00 na sportnišću w Dešnje.
  Über die Vorbereitungen der wendischen Fußballer zur Europeada unterhielt sich unsere Reporterin Ines Neumann mit Manager Frank-Norbert Sieg. Am 24. Juni 17:00 Uhr ist ihre offizielle Abfahrt nach Kärnten, im Beisein der Fans.

 • Mannschaft und Fans bereiten sich vor 

  Shirt der sorbischen Mannschaft zur Fußball-EM der nationalen Minderheiten Europeada 2022
  Domowina

  - Mustwo a fany se pśigótuju

  13. junija jo drugi zgromadny trening serbskego mustwa, zmakaju se we Slěpem we tamnem šulskem centrumje. Dogromadu 25 grajarjow serbskego mustwa jězo 24. junija na Europeadu. Teke fany serbskeje wubranki mógu se južo pśigótowaś. Wšykne serbske graśa budu live w interneśe. Serby graju njeźelu, 26. junija, pónjeźele, 27. junija, a wałtoru 28. junija. Ewentualne dalšne terminy njejsu hyšći póstajone. W Górnej Łužycy planuju južo někotare ewenty za public viewing, z Dolneje Łužycy njejo doněnta nic znaty wót togo. W interneśe jo jaden shop, źož dajo trikot serbskego mustwa a oficielny trikot fanow našogo mustwa. Tam trajo dwa tyźenja, nježlic až jo trikot doma, dla togo dejali fany něnto južo skazaś. Serbska kulturna informacija "Lodka" w Serbskem domje w Chóśebuzu ma za Europeadu Basecap a awtowe fony.
  Trikot der sorbischen Mannschaft kaufen
  Europeada Fanartikel

 • Sorbische Mannschaft für Europeada 

  Sorbische Mannschaft zur Fußball EM der Minderheiten EUROPEADA 2022
  Domowina

  - Serbske mustwo za Europeadu

  Domowina jo zarědowała w Slěpem medijowu konferencu, na kótarejž su pśedstajili serbske mustwo za europske mejstaŕstwo narodnych mjeńšynow w balokopanju. Europeada buźo wót 25. junija do 3. julija w Korutańskej w Awstriskej.
  Auf einer Medienkonferenz der Domowina wurde in Schleife die sorbische Mannschaft für die Fußball EM nationaler Minderheiten vorgestellt.