Quelle: rbb
Sorbische Live-Musik

Musik der Woche - muzika tyźenja

W tej rubrice pśedstajijomy Wam za jaden tyźeń wósebnu cejdejku, wósebnych wuměłcow/kow abo muzikowe temy. W našom wšednem wusćełanju spiwy k tomu grajomy.
In dieser Rubrik stellen wir für eine Woche besondere CD, besondere Künstlerinnen und Künstler oder spezielle Musikthemen vor. In unserem täglichen Programm präsentieren wir dann Musiktitel dazu.

muzika tyźenja: 20.09. - 26.09.2021

Komponist, muzikaŕ a producent Siegbert Himpel z Gołkojc jo měł zajźony tyźeń swój 70. narodninski jubilej. To jo za nas dobra góźba, až wěnujomy našu rubriku "muzika tyźenja" w tom tyźenju jomu a grajomy k tym informacijam kuždy źeń drugu štucku. Naša redaktorka Marion Stenselowa jo ten nadawk pśewzeła.
Wušej 20 titelow mamy wót Siegberta Himpela komponěrowanych w našom archiwje, kótarež cesćej grajomy, a wušej 60 mamy, źož jo titele za produkciju wobźěłał, mjazy tymi někak 20 swójeje manźelskeje Susann.
Młode luźe znaju jano źinsajšnu muziku Siegberta Himpela. Wón sam jo pśi tom ten źěłaśeŕ w slězynje. Wón komponěrujo muziku, wón aranžěrujo muziku a wón źěła ze spiwaŕkami a spiwarjami w swójskem studiju w Gołkojcach. Starše luźe znaju jogo južo dlej, a to z casa NDR, ako jo sam na jawišću stojał - live a w telewiziji. Dwa muskej Siegbert Himpel a Eberhard Henn a žeńska, Susann Burkhardt, su byli spiwne trio G.E.S. Pó pśewrośe jo kupka rozejšła. Siegbert a Susann stej se wóženiłej a stej se dowutwariłej w piwnicy doma muzikowe studijo. A serbski rozgłos - redakciji wót MDR rowno tak ako wót ORB, pón rbb - jo był wót zachopjeńka nadawkidawaŕ za wuspěšnego producenta a to až do źinsajšnego.

Musikproduktion im Studio von Siegbert Himpel in Kolkwitz (Quelle: Gregor Kliem)

Musikproduzent Siegbert Himpel

Komponist, Musiker und Produzent Siegbert Himpel aus Kolkwitz feierte kürzlich seinen 70. Geburtstag. Ein guter Grund, ihm in dieser Woche unsere "Musik der Woche" zu widmen. Über 20 Kompositionen von Siegbert Himpel gibt es in unserem sorbischen Musikarchiv, über 60 von ihm arrangierte Titel. Über 20 Titel haben wir zudem mit seiner Frau Susann Himpel produziert.

Musik zum Nachhören und Informationen/muzika a informacije

Erik Groß

Juliane Baruck - Cora to źins ze pósmjejkom

Ako komponista stej Siegbert Himpel, ale teke jogo manźelska Susann, znatej za modernu nacasnu muziku: rozwjaseleńsku ale teke z tekstami, kótarež pózbuźuju k pśemyslowanjeju. W gołkojskem Himpelowem studiju Audioentertainment jo było a jo hyšći chójźenje ako w gołubnicy. Serbske spiwaŕki a spiwarje, folklorne a druge kupki su tam južo spiwali. Mjazy nimi folklorna kupka "Judahej", serbske źiśece chóry, ale teke chóśebuski źiśecy a młoźinski musical, Christian James Müller, Měrćin Weclich, Monika Klesec a wjele drugich. Źinsa słyšyśo titel ze spiwaŕku Juliane Barukojc. Toś ten titel z tekstom Jany Winklerojc "Cora to źins ze pósmjejkom" jo Siegbert Himpel komponěrował a aranžěrował.
K/Arr: Siegbert Himpel
T: Jana Winkler

Download (mp3, 5 MB)
rbb

Katrin Lipske - Něnto ja cakam

Siegbert Himpel jo se naroźił pśed 70 lětami a narosł we Wjelceji. Pó šuli jo wón wuknuł na mechanikarja tele-komunika-ciskeje techniki. Jogo lubosć jo pak była pśecej južo muzika. Wón jo grał we wšakorakich kapałach na gitarje a trompeśe. Kuždy kóńc tyźenja jo stojał na někakem jawišću we Łužycy a jo k rejam grał. Pótom ale jo se pśizjawił za dalokostudium a jo studěrował kompoziciju we Weimarje. A z togo casa jo pón wót swójeje muziki a z muziku žywy był. Prědne nagrawanja za rozgłos su byli radijowe jingele. Teke naše wót Bramborskego serbskego radija jo komponěrował a producěrował. Pón su k tomu pśišli spiwy, dujaŕska muzika a rozwjaseleńska muzika ako šlagry. Titel "Něnto ja cakam" jo Siegbert Himpel wobźěłał a za nas producěrował.
K: Jan Comak
T: Jurij Cyž, Werner Meschkank
Arr: Siegbert Himpel

Download (mp3, 3 MB)
Niedersorbischer Kinderchor (Quelle: rbb/Sorbische Redaktion)
rbb/Sorbische Redaktion

Ralbitzer Kinderchor - Póžedanje - Sehnsucht

Gołkojske muzikowe studijo Siegberta Himpela stoj serbskim spiwaŕkam a spiwarjam rowno tak k dispoziciji ako instrumentalistam, muzikowym kupkam a samo chóram. Dolnoserbski źiśecy chor jo pla Himpelowych spiwy producěrował a teke źiśece kupki z Górneje Łužyce. Tak su južo w lěśe 2008 nastali někotare spiwy ze źiśeceju kupku z Ralbic pód nawjedowanim Marhaty Cyžec. Za spiw, kótaryž něnto zaznějo, jo wóna melodiju komponěrowała. Tekst jo z pjera Miny Witkojc.
K: Marhata Cyžec
T: Mina Witkojc

Download (mp3, 2 MB)
rbb

Siegbert Himpel - Šunowska hospoda

W tom tyźenju Wam pśedstajimy titele našogo producenta Siegberta Himpela pśi góźbje jogo 70. narodnego dnja. Muziku z techniku zwězaś - to groni wót ideje jadnogo titela až do CD - to jo jomu wósebnje wjasele gótowało. A pśi tom nastanu spiwane titele rowno tak ako instrumentalne. Jaden pśikład jo ta "Šunowska hospoda" w instrumentalnej werziji.

dpa/Zoonar.com/DesignIt

Christiane Altmann - Spiw zemje | Lied der Erde

Spiwa Christiane Altmann "Spiw zemje", titel komponistki Susann Himpel z Gołkojc. Tekst jo z pjera Jěwy-Marje Čornakec, dolnoserbski wót Janki Pěčkojc de Levanowa. Susann Himpel jo manźelska komponista, muzikarja, wobźěłarja a producenta Siegberta Himpela z Gołkojc.
K: Susann Himpel
T: Eva-Maria Zschornack/Janka Pötschke de Levano
Arr: Siegbert Himpel

Download (mp3, 4 MB)
Gregor Kliem

Monika Klesec/Klesse - Kjarmušny dom | Kirmeslied

Potom, až jo se tencasna kupka G.E.S. krotko pó pśewrośe rozpušćiła, jo Siegbert Himpel tak pšawje ze źěłom w studiju ako producent zachopił. Wón jo producěrował CD w šyrokem spektrumje wót rokoweje až do komorneje muziki a jo sam komponěrował, wósebnje za rozgłos.
Źinsa dej titel zazněś, kótaryž jo Siegbert Himpel komponěrował w lěśe 2006 ze spiwaŕku Moniku Klesec a na tekst Werner Měškannka: "Kjarmušny dom".
K: Siegbert Himpel
T: Werner Meschkank

Download (mp3, 4 MB)

slědkglědanje/ Rückschau

In-Ear Kopfhörer steckt in einem Frauenohr (Bild: rbb/Lucia Hennerici)
rbb

- muziku słuchaś/ Musik nachhören

How móžośo słuchaś a wólodowaś "muziku tyźenja" slědnych mjasecow
"Musik der Woche" der letzten Monate anhören oder downloaden

Kontakt

Eingang des rbb-Studios Cottbus (Quelle: rbb)

Ihr E-Mail an uns

Unsere Kontaktdaten:

rbb/Studio Cottbus
Sorbisches Programm
Berliner Straße 155
03046 Cottbus
Telefon: (0355) 14 39 171
Telefax: (0355) 14 39 179
Mail: sorben@rbb-online.de