Quelle: rbb
Sorbische Live-Musik

Musik/Thema der Woche - muzika/tema tyźenja

W tej rubrice pśedstajijomy Wam za jaden tyźeń wósebnu cejdejku, wósebnych wuměłcow/kow abo muzikowe temy. W našom wšednem wusćełanju spiwy k tomu grajomy.
In dieser Rubrik stellen wir für eine Woche besondere CD, besondere Künstlerinnen und Künstler oder spezielle Musikthemen vor. In unserem täglichen Programm präsentieren wir dann Musiktitel dazu.

13.06. - 19.06.2022

750 lět Slěpe a 9. festiwal dudakow

Teke w Slěpem se južo intenziwnje na swój lětosny wjerašk pśigótuju. Pśiducy kóńc tyźenja swěśi ta gmejna swój 750. jubilej, zgromadnje ze 9. mjazynarodnem festiwalu dudakow. Naš serbski program wusćeła live wót festiwala: njeźelu - zgromadnje z MDR - wót zeger 11.00 do 14.00. Toś pśišaltujśo njeźelu wót doma abo pśišćo k našej stojnicy pśi Serbskem kulturnem centrumje w Slěpem. Chto wšo na jawišću wustupijo, to słyšaśo do togo w našej muzice tyźenja. Wěcej k tomu zgónijośo wót Gregora Kliema.

Serbski folklorny ansambel Slěpe / Sorbisches Folkloreensemble Schleife

750 Jahre Schleife und 9. Dudelsackfestival

Schleife feiert 750. Geburtstag, gemeinsam mit dem 9. Internationalen Dudelsackfestival. Das Sorbische Programm des rbb sendet am Sonntag, den 19. Juni, gemeinsam mit dem MDR live von 11.00 bis 14.00 Uhr vom Fest. In unserer Musik der Woche stellen wir diesjährige Künstler vor. Gregor Kliem hat Musiken und Informationen zusammengestellt.

Muziki a informacije / Musik und Informationen

Serbski folklorny ansambel Slěpe - Slěpjańske spěwy II (Volksliedersuite)

Źinsa słyšyśo gósćinarja ewenta: Serbski folklorny ansambel Slěpe. Skóro 50 lět jo ansambel mjaztym stary. Wušej tysac raz su wustupili we wjelesych krajach a se staraju wó dalejwjeźenje serbskeje dudoweje tradicije. Ta njejo se žednje pśetergnuła. Na to jo dłujkolětny wjednik ansambla Wolfgang Kotisek wósebnje gjardy. A aby to tak wóstało, wón nadalej młodych zajmcow na měchawje, na kozołu a teke na serbskich fidlach wukubłajo. Wót jogo ansambla słyšyśo switu slěpjańskich spiwow, kenž zawěsće derje znajośo.

Heute stellen wir einen Titel mit dem Festival Gastgeber vor - dem Sorbischen Folkloreensemble Schleife. Das Ensemble gibt es seit 50 Jahren, über 1000 Auftritte hat es in vielen Ländern der Welt absolviert.

Download (mp3, 2 MB)
rbb

kapela Stowarzyszenia Muzyków Ludowych w Zbąszyniu - Jak żem leciał przez podworek (polka)

Kupki a wuměłce z wušej 7 krajow wustupijo na lětosnem festiwal dudakow ten kóńc tyźenja w Slěpem. Nam nejbliša muzika póchada drje wót našych susedow - wót pólskich dudakow a dudakowkow z regiona Wielkopólska. Tam jo se wobchowała jadna kradu pódobna tradicija - to zgromadne graśe swajźbaŕskego kozoła a małkich tśitśunatych fidlow, w nowšem casu teke z klarinetu. Ta ludowa kapała ze Zbąszynja, z centruma teje tradicije, woplěwa tu muziku až do źinsajšnego. Wóna ma w Pólskej mjaztym teke status narodneje kultury a se spěchujo. Z města Zbąszyń pśidu teke ten kóńc tyźenja te wjelkopólske dudy k nam do Łužyce. How słyšyśo rědnu polku ze starymi muzikarjami Hedmund Hildebrandt, Jan Jan Prządka a Bernard Frącek: "Kak som lěśeł pśez dwór"...

Künstler und Gruppen aus über 7 Ländern treten beim diesjährigen Dudelsackfestival in Schleife auf, u.a. aus der polnischen Region Wielkopólska. Die Kapela Stowarzyszenia Muzyków Ludowych aus Zbąszyń spielt hier die Polka "Jak żem leciał przez podworek".

Download (mp3, 1 MB)
rbb

Torupill Juusi trio - Pill Ütleb: Pidu Lõppeb

Juž někotare lěta dožywijo małki baltiski kraj Estniska pšawy folk revival. Młode instrumentalisty a spiwaŕki/spiwarje zanuriju se do starych archiwow a wupyskaju južo zabyte pókłady estniskeje ludoweje muziki. Jadna z nich jo młoda dudakaŕka/grajaŕka na dudach Cätlin Mägi. Juž cesćej jo była gósć w Nimskej. 2018 smy jeje muziku juž słyšali, ak' jo wustupiła pśi Rudolstadt festiwalu w Durinskej. Něnto pśiźo do Łužyce na festiwal dudow a zdźělijo z nami swóju fascinaciju za ten instrument, komuž gronje w Estniskej "Torupill". Cätlin Mägi jo jadna tych nejlěpšych grajaŕkow na instrumenśe. Wóna grajo sobotu a njeźelu w jawišćowem programje w Slěpem. How słyšyśo ju zgromadnje z jeje Torupill Juusi trio. "Ta party źo ku kóńcoju/Pill Ütleb: Pidu Lõppeb".

Schon seit einigen Jahren erlebt Estland ein wahres Folk Revival, junge Instrumentalisten und SängerInnen entdecken Schätze der estnischen Volksmusik. Eine von Ihnen ist Cätlin Mägi, eine Virtusoin auf dem estnischen Dudelsack "Torupill". Zu erleben ist sie beim Schleifer Dudelsackfestival und hier mit ihrem Torupill Juusi Trio.

Download (mp3, 1 MB)
rbb

Orchester Aleksandar z Mazedoniskeje - Neli Storivme Vera I Kletva

Nic jano slěpjanarje su napněte na kóńc tyźenja. Serbski program wusćeła njeźelu live wót 750-lětnego jubileja w Slěpem. A pśi mikrofonje, live pśi slěpjańskem Serbskem kulturnem centrumje, stoj pón naš kolega Gregor Kliem. Naš program buźo nabite połny. Wusćełamy z historije slěpjańskego regiona, muzika buźo slěpjańska. Historija jo to jadne. Tam słuchamy nutś, kak su pśed 50 lětami swěśili swój jubilej w Slěpem. Ale słyšymy teke wažnych historiskich wósobow kaž serbskego dudarja Hanza Schustera. Ale se teke za to zajmujomy co se źinsa wšo serbskego w tom regionje stawa. Wjaselimy se juž na wšakorake rozgrona, z organizatorami, ze Serbskim folklornym ansamblom Slěpe a z dalšnymi luźimi, kenž kuždy źeń za to wójuju, až ma Serbšćina - Górnoserbšćina a Slěpjańšćina - pśichod. Lěc su to towaristwa kaž "Kólesko" abo Njepilic dwór, Witaj-źiśownja "Milenka" w Rownem, serbska faraŕka Jadwiga Malinkowa abo subźěłaśerje Serbskego instituta. A se wě dostanjośo wjele zaśišćow wót live festiwala, wót muziki. Teke wót wjelikego pśeśěga, togo wjeraška njeźelu. Jadnu kupku, kótaraž tam teke sobu pśeśěgujo, słyšyśo how: Orchester Aleksandar z Mazedoniskeje. Nawjedowany wót wirtuosa makedonskich dudow "gajda", Aleksandar Arabadiev.

Eine Gruppe, die im großen Festumzug am Sonntag mitwirkt, ist das Orchester Aleksandar aus Mazedonien, angeführt vom Virtuosen auf dem mazedonischen Dudelsack "gajda", Aleksandar Arabadiev.

Download (mp3, 2 MB)
rbb

Orchester Aleksandar z Mazedoniskeje - Pipe Posch

Źinsa zachopijo se lětosny 9. mjazynarodny festiwal dudow, zgromadnje ze 750. jubilejom Slěpego. Co was wšykno wótcakujo? Źinsa wjacor wót 18.30 grajo ta Spreeriver Dixielandband, njeźlic dajo ta steIRISH band wót 21.00 wjacor awstriski šmeck a irske rytme gromadu prasnuś. Witśe wót zeger 10.00 wótcakujo was pyšny mark móžnosćow, traditionelne rucnikaŕstwo, woblěty z helikopterom a domacna jěza. Wót zeger 14:00 zachopijo se pón folklorny program ze sedym krajow na dwěma jawišćoma wokoło slěpjańskeje cerkwje. Na źiśi jo myslone. A pórucyjomy wam raz póglědnuś do dudakoweje źěłarnje. Wjacor wót 19.00 pśidu pón lubowarje šlagra na swóje košty z lokalneju matadorku JeLa J, Frankom Proftom, Kling-Klang-Band a wjelikim wognjopraskotom. Njeźelu wupłaśijo se rano stawaś. Zeger 9.30 buźo serbsko-nimska namša, zgromadnje z towaristwom "Kólesko" a Serbskim folklornym ansamblom Slěpe. Wjerašk ale jo pón wjeliki swěźeńsi pśeśěg njeźelu wót zeger 11.00 z wušej 40 wobrazami. Pótom dajo hyšći raz wótměnjaty folklorny program, njeźlic wšykne pśi finalu zeger 17:00 wótpołdnja hyšći raz wšykne na jawišćo pśidu. Pótakem woglěd do Slěpego se wupłaśjo. A opener festiwala słyšyśo how juž: steIRISH Stew pśepšosyjo źinsa wjacor zeger 21.00 na crossover stajarskeje a irskeje muziki. How z titelom "Pipe Posch".

Hier hören Sie einen Titel mit der Band steIRISH STEW. Sie ist der Opener des Dudelsackfestivals heute Abend und präsentiert einen Crossover von steirischer und irischer Musik.

Download (mp3, 3 MB)
rbb

slědkglědanje/ Rückschau

In-Ear Kopfhörer steckt in einem Frauenohr (Bild: rbb/Lucia Hennerici)
rbb

- muziku słuchaś/ Musik nachhören

How móžośo słuchaś a wólodowaś "muziku tyźenja" slědnych mjasecow
"Musik der Woche" der letzten Monate anhören oder downloaden

Kontakt

Eingang des rbb-Studios Cottbus (Quelle: rbb)

Ihr E-Mail an uns

Unsere Kontaktdaten:

rbb/Studio Cottbus
Sorbisches Programm
Berliner Straße 155
03046 Cottbus
Telefon: (0355) 14 39 171
Telefax: (0355) 14 39 179
Mail: sorben@rbb-online.de