Quelle: rbb
Sorbische Live-Musik

Musik der Woche - muzika tyźenja

W tej rubrice pśedstajijomy Wam za jaden tyźeń wósebnu cejdejku, wósebnych wuměłcow/kow abo muzikowe temy. W našom wšednem wusćełanju spiwy k tomu grajomy.
In dieser Rubrik stellen wir für eine Woche besondere CD, besondere Künstlerinnen und Künstler oder spezielle Musikthemen vor. In unserem täglichen Programm präsentieren wir dann Musiktitel dazu.

muzika tyźenja/Musik der Woche: 17. - 23.05.2021

Spomnjeśe na Detlefa Kobjelu

Ku góźbje jogo 3. smjertnego dnja pósćijomy našu muziku tyźenja tenraz Detlefoju Kobjeli. Gaž by dejali jogo wopisaś, by se snaź myslili na postmodernu abo polystilistiku. To njepśechwatajo, gaž wěmy, až jo Detlef Kobjela w swójom žywjenju měł cyniś z nejwšakorakšeju muziku. Sam jo grał w jadnej band saksofon, jo se zaběrał z ludoweju muziku, jo pak teke pisał orchestrowe a jawišćowe twóŕby. Młoge jogo spiwanja słušaju do kšutego repertoire na pśikład serbskich chorow. Sebastian Elikowski-Winkler jo pak tenraz něco wósebnego pśigótował a jo wupytał někotare mjenjej znate popularne spiwy Detlefa Kobjele.
Znajomy Detlefa Kobjelu ako komponista, kótaryž jo wuběrnje kaž nicht drugi pisał za serbske lajske chory. Scełego su jogo wokalne twóŕby snaź wósebnje intensiwne, což nastupa emocionalny zaśišć. To móžo lažaś na tom, až jo se Kobjela ze serbskim ludowym spiwom zaběrał. Teke jogo rědke popularne titele se pśez toś tu kwalitu wuznamjeniju.

Der sorbische Komponist Detlef Kobjela 2010 (Quelle: Gregor Kliem)
serbski komponist Detlef Kobjela

Gedenken an Detlef Kobjela

Aus Anlass seines 3. Todestages widmen wir unsere Musik der Woche dieses Mal Detlef Kobjela. Wenn man seine Musik beschreiben müsste, denkt man vielleicht an Postmoderne und Polystilistik. Das überrascht nicht, wenn man weiß, daß Detlef Kobjela in seinem Leben mit unterschiedlichster Musik zu tun hatte. Er spielte selbst in einer Band Saxophon, beschäftigte sich mit Volksmusik, schrieb aber eben auch Orchester- und Bühnenwerke. Viele seiner Lieder gehören zum Repertoire etwa der sorbischen/wendischen Chöre. Sebastian Elikowski-Winkler hat dieses Mal aber etwas Besonderes vorbereitet und einige weniger bekannte populäre Gesangstitel herausgesucht.
Wir kennen Detlef Kobjela als Komponisten, der trefflich wie kein andere für die sorbischen/wendischen Laienchöre geschrieben hat. Überhaupt sind seine Vokalwerke vielleicht besonders intensiv, was den emotionalen Eindruck betrifft. Das mag an Kobjelas Beschäftigung mit dem sorbischen/wendischen Volkslied liegen. Auch seine wenigen populären Titel zeichnen sich aber durch diese Qualität aus.

Musik zum Nachhören und Informationen/muzika a informacije

imago images/Rainer Weisflog

pónjeźele/ Montag, 17.05.2021 - Nejrědnjejše rože

Gaž by dejali muziku Detlefa Kobjele wopisaś, by se snaź myslili na postmodernu abo polystilistiku. To njepśechwatajo, gaž wěmy, až jo Detlef Kobjela w swójom žywjenju měł cyniś z nejwšakorakšeju muziku. Sam jo grał w jadnej band saksofon, jo se zaběrał z ludoweju muziku, jo pak teke pisał orchestrowe a jawišćowe twóŕby. Źinsajšny spiw jo w zapisu twóŕbow Kobjele pomjenjony ako walcyk. Tekst jo napsiał Jurij Šěn a Günter Gocht jo titel w nagrawanju, ako ned słyšymy, aranžěrował za rejowański orchester "Astoria". Titel jo se nagrał zgromadnje z Hermanom Ramotom pśi mikrofonje 1981. To móžo byś jano jaden hit!

Wenn man Kobjelas Musik beschreiben müsste, denkt man vielleicht an Postmoderne und Polystilistik. Das überrascht nicht, wenn man weiß, daß Detlef Kobjela in seinem Leben mit unterschiedlichster Musik zu tun hatte. Er spielte selbst in einer Band Saxophon, beschäftigte sich mit Volksmusik, schrieb aber eben auch Orchester- und Bühnenwerke. Der heutige Titel wird in seinem Werksverzeichnis als Walzerlied aufgeführt. Der Text stammt von Jurij Šěn und Günther Gocht arrangierte den Titel in der folgenden Aufnahme für sein Tanzorchester "Astoria". Gemeinsam mit Hermann Ramoth am Mikrophon wurde er 1981 aufgenommen.

Download (mp3, 2 MB)
Sitia auf der griechischen Insel Kreta
imago images / Cavan Images

Dienstag/wałtora, 18.05.2021 - Njeměr přez Měrku

Pśecej zasej su serbske lyrikarje a komponisty byli zwólniwe, basniś a komponěrowaś teke popularne spiwy. To jo bźez cwiblowanja jadna z pśicynow kwality pśedewšym staršeje rejowańskeje muziki. Pla Kita Lorenca wusłyšyš pak teke pśecej wjasele na basnjenju smužkow. Jogo tekst "Njeměr pśez Měrku" jo Detlef Kobjela 1972 skomponěrował. Lěto pózdźej jo se aranžement Güntera Gochta za rejowański orchester Astoria nagrał ze spiwarjom Gerd Werner pśi mikrofonje. A wuskócyła jo z togo pitśitśka Grichiskeje...

Immer wieder haben sich sorbische/wendische Lyriker und Komponisten bereitgefunden, auch populäre Lieder zu dichten und zu komponieren. Das ist zweifelsohne einer der Gründe für die Qualität vor allem der älteren Tanzmusik. Kito Lorenc hört man aber auch immer den Spaß am dichten von Versen an. Seinen Text vertonte Detlef Kobjela 1972. Ein Jahr später wurde es als Arrangement von Günther Gocht für das Tanzorchester Astoria mit Gerd Werner am Mikrophon eingespielt. Und heraus kam ein Hauch von Griechenland...

Download (mp3, 3 MB)
Märkischer Apfelbaum. Quelle: rbb
rbb

Mittwoch/srjodu, 19.05.2021 - Při dźiwej jabłučinje

Detlef Kobjela jo měł wósebne zacuśe za to, kak dejał wobźěłaś serbske ludowe spiwy, aby wóni pla našych lajskich chorow namakali wótgłos. Ale wótgłos jo serbski ludowy spiw namakał teke we swójskem twórjenju Kobjele. A to we wašni, až njejsu jogo melodije se jano kradu derje spiwali, ale až su byli teke jadnorje rědne. Cesto namakaju se we nich teke swójorazne, njewócakowane harmoniske wobrośenja. Tak jo to teke w źinsajšnem šlagru. W spisu Kobjelowego twórjenja jo wón zapisany ako "engelski walcyk". Zajmowany pśisłuchaŕ wusłyšy how južo wónu swójoraznosć, kótaraž jo teke za pózdźejše twórjenje wuměłca charakteristiska.

Detlef Kobjela hatte ein besonderes Gefühl dafür sorbische/wendische Volkslieder so zu bearbeiten, daß sie bei unseren Chören einen Wiederklang fanden. Das sorbische/wendische Volkslied fand aber auch in Kobjelas eigenem Schaffen einen Wiederklang. Und zwar der Art, daß seine eigenen Melodien nicht nur sehr sanglich, sondern auch von schlichter Schönheit waren. Oft finden sich auch eigentümliche, unerwartete harmonsiche Wendungen in ihnen. So auch im heutigen Schlager. Kobjelas Werksverzeichnis führt ihn als "englischen Walzer" auf. Wenn man aufmerksam ist, hört man schon jene Eigenheit, die auch das spätere Schaffen des Komponisten auszeichnen. Tomasz Nawka singt mit dem Astoria Tanzorchester.

Download (mp3, 2 MB)
Antenne Brandenburg/Eva Kirchner-Rätsch

stwórtk/ Donnerstag, 20.05.2021 - Na našej hasy č. 13

Toś ten šlager Detlefa Kobjele jo dobry pśikład za to, kak možoš z humorom komponěrowaś. Tekst Kita Lorenca jo take něco kaž wótliceńske gronko, gusto nakopickowane krotke štucki. Howac ma jich jaden šlager jano dwě abo tśi. Dla togo pak, až njama spiw žeden refrain, tšojeńko se pśecej dalej pśěźo. Pśecej zasej druge a pśecej wěcej a wěcej instrumentow grajo sobu. Tak dožywijomy dramaturgiske stopnjowanje až do kóńca spiwa. Pó strukturje ma spiw z tym wjele zgromadnego ze serbskimi ludowymi spiwami z wjele štuckami. Wjelicny song!

Detlef Kobjelas Schlager ist ein gutes Beispiel dafür, wie man humorvoll komponieren kann. Kito Lorenc Text ist so etwas wie ein Abzählreim, eine dichte Aneinanderreihung kurzer Strophen. Von denen findet man normalerweise zwei bis drei in einem Schlager. Dadurch aber, daß es keinen Refrain gibt, wird die Erzählung immer weiter gesponnen. Immer andere, und immer mehr Instrumente spielen mit. So gibt es eine daramturgische Steigerung bis zum Ende des Liedes. In seiner Struktur hat das Lied so viel mit vielstrophigen sorbischen/wendischen Volksliedern gemein. Ein toller Song!

Download (mp3, 2 MB)
Tanzorchester "Astoria" 1968, Ltr. Günter Gocht (Quelle: TO "Astoria")
TO "Astoria"

pětk/ Freitag, 21.05.2021 - Mała lubosćinska gra

Gaž słuchamy na stare serbske šlagry, smy pśecej zasej pśechwatane, kak derje su skomponěrowane, aranžerowane a producěrowane. "Mała lubosćinska gra" na tekst Kita Lorenca se how wósebnje wuznamjenjujo. We woblaku jadnogo šlagra słyšymy źe harmoniski pšawje wótměnjatu kompoziciju. Wóna se nejpjerwjej zachopijo ako młoge titele doby big-band a rock´n´roll z wjele wužywanymi rědami akordow. W běgu štucki a mjazygraśa pak casy se mysliš, až słyšyš skerjej jaden spiw Franca Šuberta. Kombinacija jadnorego a kompleksnego wucynijo pówabk spiwa. Teke melodija jo na swój part swójorazna a wupominajuca. A chto by to lěpjej zaspiwał ako Siegfried Šram...

Wenn man die alten sorbischen/wendischen Schlager hört, dann ist man immer wieder überrascht, wie gut komponiert, arrangiert und produziert sie sind. "Mała lubosćinska hra" auf einen Text von Kito Lorenc sticht dabei vielleicht besonders hervor. Denn im Gewand eines Schlagers hören wir eine harmonisch ausgesprochen abwechslungsreiche Komposition. Sie beginnt zunächst wie so viele Titel der Bigband- und Rock'n'Roll-Ära mit vielfach verwendeten Akkordfolgen. Im Verlauf der Strophen und des Zwischenspiels glaubt man allerdings manchmal eher ein Lied von Franz Schubert zu hören. Diese Kombination von Einfachem und Komplexem macht den Reiz von "Mała lubosćinska gra" aus. Auch die Melodie hat manche Eigenheiten und Schwierigkeiten. Wer hätte das besser singen können als Siegfried Schramm...

Download (mp3, 3 MB)
Waldbeeren in schwarzer Schale (Bild: imago/Westend61)
imago/Westend61

njeźela/ Sonntag, 23.05.2021 - Jagodaŕka

Ten spiw jo Detlef Kobjela sam pomjenił ako polku. Wón z wjelikim luštom na česku dujaŕsku muziku dopomina. Jo to take muzikaliske wunamakanje komponista, źož by se jaden myslił: to ga jo drje jaden ludowy spiw. To pak wón njejo! Rownož stilistiski casy swójorazne daju se jogo wokalne twóŕby pśecej kradu derje spiwaś a su njepówalnje zwězane z tekstom. Rowno tak, ako by se južo pśecej spiwali. Muzikowy wucabnik a chorowy wjednik jo wěźeł, k comu se luźecy głos derje góźi. A jogo wjelelětne źěło z lajkami jo było teke pózdźejšemu operowemu komponistoju wužytne.

Das von Detlef Kobjela als Polka bezeichnete Lied spielt lustvoll mit Anspielungen an böhmische Blasmusik. Es ist eine dieser musikalischen Erfindungen des Komponisten von denen man denkt: es könnte ein Volkslied sein. Ist es nicht! Trotz mancher stilistischen Merkwürdigkeiten sind seine Vokalwerke immer ausgesprochen sanglich und unverbrüchlich mit dem Text verbunden. Gerade so, als hätte man sie schon immer so gesungen. Der Musiklehrer und Chorleiter Kobjela wusste, wofür sich die menschliche Stimme gut eignet. Und seine langjährige Arbeit mit Laien nutzte auch dem späteren Opernkomponisten.

Download (mp3, 2 MB)

slědkglědanje/ Rückschau

In-Ear Kopfhörer steckt in einem Frauenohr (Bild: rbb/Lucia Hennerici)
rbb

- muziku se nasłuchaś/ Musik nachhören

How móžośo wótsłuchaś a wólodowaś "muziku tyźenja" slědnych mjasecow
"Musik der Woche" der letzten Monate anhören oder downloaden

Kontakt

Eingang des rbb-Studios Cottbus (Quelle: rbb)

Ihr E-Mail an uns

Unsere Kontaktdaten:

rbb/Studio Cottbus
Sorbisches Programm
Berliner Straße 155
03046 Cottbus
Telefon: (0355) 14 39 171
Telefax: (0355) 14 39 179
Mail: sorben@rbb-online.de