Quelle: rbb
Sorbische Live-Musik

Musik/Thema der Woche - muzika/tema tyźenja

W tej rubrice pśedstajijomy Wam za jaden tyźeń wósebnu cejdejku, wósebnych wuměłcow/kow abo muzikowe temy. W našom wšednem wusćełanju spiwy k tomu grajomy.
In dieser Rubrik stellen wir für eine Woche besondere CD, besondere Künstlerinnen und Künstler oder spezielle Musikthemen vor. In unserem täglichen Programm präsentieren wir dann Musiktitel dazu.

tema tyźenja: 10.01. - 16.01.2022

Serbski muski kwintet z Budyšyna

Serbski muski kwintet Budyšyn jo był drje krotka, ale za to śim wěcej zapśimujuca epizoda w serbskich muzikowych stawiznach. Jogo zachopki du slědk až k lětoju 1990 a specielnej rědowni za muziku na Serbskem gymnaziju w Budyšynje, źož stej dwa tych spiwarjow byłej wuknika. Pśi Serbskem ludowem ansamblu stej se slědkoju z dalšnyma chorowyma elewoma zjadnośiłej do kwarteta, ten jo se pak skóro z countertenorom rozšyrił do kwinteta. Lěcrownož jo ansambel wobstojał jano až do lěta 1996, jo serbsku muziku ze swójimi wustupami a nagrawanjami pregował.
Někotare titel Serbskego muskecego kwinteta jo zestajił za muziku tyźenja naš awtor a muzikowy redaktor Sebastian Elikowski-Winkler.

Serbski muskecy kwintet/Sorb. Männerquintett

Sorbisches Männerquintett Bautzen

Das Sorbische Männerquintett Bautzen war zwar eine kurze, aber dafür umso spannendere Episode in der sorbischen/wendischen Musikgeschichte. Seine Anfänge gehen zurück auf das Jahr 1990 und die Spezialklasse für Musik am Sorbischen Gymnasium in Bautzen, wo zwei der Sänger Schüler waren. Am Sorbischen National-Ensemble fanden sie sich schließlich mit weiteren Choreleven zu einem Quartett zusammen, welches bald um einen Countertenor zum Quintett erweitert wurde. Obwohl das Ensemble nur bis 1996 existierte, hat es die sorbische/wendische Musik mit seinen Auftritten und Aufnahmen geprägt.

Muziki a informacije / Musik und Informationen

Lochki sněh

Južo 1966 su pó jano někotarych lětach stawizny Serbskego muskego kwinteta w casu nagrawanjow za cd "W zymskej dolinje" dowuzněli. Z kwinteta jo hyšći wob cas nagrawanjow wóstał kwartet a jo spiwał někotare spiwy w nowem, mjeńšem wobsajźenju. Jan Cyž jo napisał za nowu formaciju a za na nagrawanjach wobźělony Kocorowy smyckaŕski kwartet krotku kompoziciju a jo zukowe móžnosći wobeju ansamblowu tak wužywał, až dožywijomy wobej na jadnom boce ako njewótwisnej kupce. Za chylu pak zjadnośijo głose a instrumenty do jadnogo zuka. Teke muskecy kwratet jo se pó nagrawanjach sypnuł. Pśigóźbnje wšak tam a zas wustupujo, ale k trajnemu dajšnemu wuměłskemu źěłoju njejo žednje wěcej zasej pśišło. Cłonki Stephan Noack-countertenor, Andreas Hentzschel-tenor, Stefan Baumgärtel-bariton, Michał Janca-bariton a Thomas Spallek-bass su šli pó swójskich puśach.

Schon 1996 endete nach nur wenigen Jahren die Geschichte des Sorbischen Männerquintetts während der Aufnahmen zur CD "W zymskej dolinje". Das Quintett wurde noch während der Aufnahmen zu einem Quartett und sang einige der Lieder in neuer, verkürzter Besetzung ein. Jan Cyž schrieb für die neue Formation und das an den Aufnahmen beteiligte Kocor-Streichquartett ein kurzes Werk. Und er nutzt dabei die Klangmöglichkeiten beider Ensembles so aus, daß man sie einerseits als zwei unabhängige Gruppen wahrnimmt. Im nächsten Moment verschmilzt er Stimmen und Instrumente zu einem Gesamtklang.
Auch das Männerquartett zerfiel bald nach den Aufnahmen. Gelegentlich tritt es zwar noch auf, aber zu einer kontinuierlichen künstlerischen Arbeit ist es nie wieder gekommen. Die Mitgliedes beschritten eigene Wege.

Download (mp3, 1 MB)
rbb

Na piwje

Snaź kuždy to njewě, až jo Handrij Zejler teke někotare swójske chorowe spiwy na swóje teksty skomponěrował. Źo drje wó jadnore spiwy w štuckach, ale Zejleroju se na kuždy pad jaden abo drugi hit raźijo. Tak na pśikład "Na piwje". Zajmne pśi takich kompozicijach jo pśede wšym, kak basnikaŕ teksta swóju baseń muzikaliski słyšy. A to jo dobra wucba za kuždego komponista, kak dejał basnistwo w zmysle awtora komponěrowaś. Teke ten spiw pochada z prědneje cd Serbskego muskecego kwinteta. Nagrawanje jo nawjedował Horst Kunze, jaden snaź wažnjejšych zukowych mejstarjow NRD, kótaryž jo źěłał z młogimi wuměłcami.

Es ist vielleicht nicht jedem bekannt, daß Handrij Zejler auch einige eigene Chorlieder auf seine eigenen Texte komponiert hat. Es handelt sich dabei zwar um einfache Strophenlieder, aber Zejler gelingt durchaus der eine oder andere Hit. So wie etwa mit "Na piwje". Das interessante an solchen Vertonungen eigener Texte ist es vor allem, wie ein Textdichter seine Dichtung selbst in Musik hört. Und es ist eine gute Lektion für jeden Komponisten, wie man Dichtung im Sinne des Autors vertont. Auch dieses Lied stammt von der ersten CD des Sorbischen Männerquintetts. Aufnahmeleitung lag bei Horst Kunze, dem vielleicht wichtigsten Tonmeister in der DDR, der mit zahlreichen Künstlern gearbeitet hat.

Download (mp3, 1 MB)
rbb

Doma

Južo do togo, nježli jo 1994 wujšła prědna cd Serbskego muskecego kwinteta, jo ansambel nagrał někotare kompozicije za serbski rozgłos, kótarež pak njejsu se na žednych zukowych nosarjach wudali. K tomu słuša teke spiw "Doma", kompozicija Bena Njekele.
Spiw nadpadnjo pśez swój bujny aranžement, kótaryž swójeje instrumentacije dla dopomina na country muziku. Muskecy kwintet grajo how wšak skerjej rolu background chora, ale za to maš góźbu dožywiś někotarych spiwarjow ako solistow.

Schon vor Erscheinen der ersten CD des Sorbischen Männerquintetts 1994 hatte das Ensemble einige Werke für den sorbischen Rundfunk aufgenommen, die aber nie auf einem Tonträger veröffentlicht wurden. Dazu gehört auch das Lied "Doma", eine Komposition von Benno Nikolaides. Das Lied fällt durch sein üppiges Arrangement auf, welches auch wegen seiner Instrumentierung an Countrymusik erinnert. Das Männerquintett hat hier zwar eher die Rolle eines Backgroundchors, aber man hat dafür die Gelegenheit einige Sänger als Solisten zu hören.

Download (mp3, 4 MB)
rbb

Dóndźenje a póstrowjenje

Twóŕby Korle Awgusta Kocora su, mógał groniś, fundament repertoara Serbskego muskecego kwinteta. Cesto Kocor komponěrujo spiwy w štuckach, to groni, ta samska chorowa sajźba se wěcej raz wóspjetujo. W spiwje "Dóndźenje a postrowjenje" póstupujo pak Kocor ceło hynac: pśecej zasej wustupuju jadnotliwe głose solistiski. Tak móžomy słyšaś barwu jich głosow, nježli se zasej změšaju ze zukom ansambla. Nagrawanje jo na prědnej cd Serbskego muskecego kwinteta "Słyšće, kajke su to ćežke lěta!", kótaraž jo wujšła 1994. Na njej słyšymy jano serbske twóŕby. Ansambel jo pak teke pśecej zasej spiwał spiwy w drugich rěcach.

Korla Awgust Kocors Werke bilden gewissermaßen das Fundament des Repertoires des Sorbischen Männerquintetts. Oft komponiert Kocor dabei Strophenlieder, d.h. dass sich der gleiche Chorsatz mehrmals wiederholt. Im heutigen Titel geht Kocor allerdings ganz anders vor: immer wieder treten einzelne Stimmen solistisch hervor. So können wir ihre individuelle Klangfarbe hören, bevor sie sich wieder mit dem Ensembleklang mischt. Die Aufnahme stammt von der ersten CD des Sorbischen Männerquintetts "Hört, was sind das für schwere Zeiten!" von 1994. Darauf waren ausschließlich sorbische Werke zu hören. Das Ensemble sang aber immer auch Lieder in anderen Sprachen.

Download (mp3, 3 MB)
rbb

Sucha šija

To se rozmějo, až do repertoara Serbskego muskecego kwinteta słušaju teke twóŕby serbskich komponistow. Bjarnat Krawc jo napisał někotare wupominajuce wokalne twóŕby za muske głose, kótarež wuznamjenjuju se wósebnje pśez to, až njejsu jadnore spiwy w štuckach. To groni, kompozicije su kradu wótměnjate. By mógali groniś, až epizody jadna drugej slědujo. Stawnje změnjaju se zukowe barwy. To Krawc dojśpijo rowno tak z wótměnjateju sajźbu, ako teke z njewócakowanymi harmoniskimi wobrośenjami.

Zum Repertoire des Sorbischen Männerquintetts gehören natürlich auch Werke sorbischer/ wendischer Komponisten. Bjarnat Krawc hat einige anspruchsvolle Vokalwerke für Männerstimmen komponiert, die sich vor allem dadurch auszeichnen, daß sie keine einfachen Strophenlieder sind. D.h. die Werke sind sehr abwechslungsreich. Man könnte sagen, daß sich Episoden aneinanderreihen. Ständig ändern sich die Klangfarben. Das erreicht Krawc sowohl durch den abwechslungsreichen Satz, wie auch unerwartete harmonische Wendungen.

Download (mp3, 4 MB)
rbb

Medley spiwow Měrćina Weclicha I

Zachopki Serbskego muskecego kwinteta Budyšyn du slědk až k lětoju 1990. Lěcrownož jo ansambel wobstojał jano až do lěta 1996, jo serbsku muziku ze swójimi wustupami a nagrawanjami pregował. Źinsajšny "Medlej ze spiwow Měrčina Weclicha" jo skerjej njetypiski za muziku Serbskego muskego kwinteta. Ale derje pokazujo wjelebocnosć ansambla. Njewšedny aranžement jo z pjera Conny Wolf. Swój zukowy swět, inspirěrowany pśez jazz, jo pśecej zasej we wšakorakich konstelacijach zwopšawdnjała.

Obwohl das Ensemble nur bis 1996 existierte, hat es die sorbische/wendische Musik mit seinen Auftritten und Aufnahmen geprägt. Das heutige Medley aus Liedern von Měrćin Weclich ist eher untypisch für die Musik des Sorbischen Männerquintetts. Aber es zeigt die Vielseitigkeit des Ensembles. Das ausgefeilte Arrangement stammt von Conny Wolf. Ihre vom Jazz inspirierte Klangwelt hat sie immer wieder in den verschiedensten Konstellationen verwirklicht.

Download (mp3, 3 MB)
rbb

slědkglědanje/ Rückschau

In-Ear Kopfhörer steckt in einem Frauenohr (Bild: rbb/Lucia Hennerici)
rbb

- muziku słuchaś/ Musik nachhören

How móžośo słuchaś a wólodowaś "muziku tyźenja" slědnych mjasecow
"Musik der Woche" der letzten Monate anhören oder downloaden

Kontakt

Eingang des rbb-Studios Cottbus (Quelle: rbb)

Ihr E-Mail an uns

Unsere Kontaktdaten:

rbb/Studio Cottbus
Sorbisches Programm
Berliner Straße 155
03046 Cottbus
Telefon: (0355) 14 39 171
Telefax: (0355) 14 39 179
Mail: sorben@rbb-online.de