Quelle: rbb
Sorbische Live-Musik

Musik/Thema der Woche - muzika/tema tyźenja

W tej rubrice pśedstajijomy Wam za jaden tyźeń wósebnu cejdejku, wósebnych wuměłcow/kow, literaturu abo muzikowe temy. W našom wšednem wusćełanju spiwy k tomu grajomy.
In dieser Rubrik stellen wir besondere CDs, Künstlerinnen und Künstler, Literatur oder spezielle Musikthemen vor. In unserem täglichen Programm präsentieren wir dann Musiktitel dazu.

19.09. - 25.09.2022
Žnjowne swěźenje a zachopjeńk nazymy

Žnjowne swěźenje słušaju we Łužycy do casa nejwažnjejšych nałogow. Wjerašk jo se wě kokot, kótaryž ma teke w našom aktuelnem rozpšawjenju swójo słušne městno. A to jo teke ten lětny cas, w kótaremž skóńcnje zagrajomy zasej někotare z nejwěcej woblubowanych šlagrow. Interpretěrowane mj. dr. pśez wjelicnu spiwaŕku Isolde Natuš. Nježli se list w nazymje spisanijo, bitujo nam pśiroda wjlerake graśe natury, kótarež wuglědajoš a słyšyš jano w tom lětnem casu. Jadno z njewěcej markantnych znamjenjow se bližecego kóńca lěta su zawěsće pisane jerjebiny. Znajomy jerjebinu na nimski teke ako Vogelbeere a Eberesche. W spiwje českego spiwarja Josef Zima graju wóni wósebnu rolu. Jaden z nejwěcej woblubowanych symbolow mazymy su kastanije, kótarež južo něnto pó kopicach nadejźoš. A wó tych małych pósołach nazymy wulicujo balada pólskeje spiwaŕki Edyty Górniak.

Super Kokot 2022

Erntefeste und Herbstanfang

Die Erntezeit gehört in der Lausitz zu der Zeit mit den wichtigsten Bräuchen. Höhepunkt ist natürlich der Kokot, das Hahnrupfen, das auch in unserer aktuellen Berichterstattung seinen Raum findet. Und es die Zeit des Jahres, in der wir endlich wieder einige der beliebtesten Schlager spielen. Interpretiert u.a. von der großartigen Isolde Natusch. Bevor sich im Herbst die Blätter verfärben bietet uns die Natur ein vielfältiges Naturschauspiel welches nur in dieser Jahreszeit zu sehen und zu hören ist. Eines der markantesten Zeichen des nahenden Endes des Sommers sind sicherlich die farbenfrohen Vogelbeeren. Wir kennen sie auch als Eberesche. Im Lied des tschechischen Sängers Josef Zima spielen sie eine besondere Rolle. Eines der beliebtesten Symbole des Herbsten sind die Kastanien die schon reichlich zu finden sind. Und von diesen kleinen Herbstboten handelt die Ballade der polnischen Sängerin Edyta Górniak.

Muziki a informacije / Musik und Informationen

Maria Elikowska-Winkler

Isolde Natusch - Žaby wózyś

Žnjowne swěźenje słušaju we Łužycy do casa nejwažnjejšych nałogow. Wjerašk jo se wě kokot, kótaryž ma teke w našom aktuelnem rozpšawjenju swójo słušne městno. A to jo teke ten lětny cas, w kótaremž skóńcnje zagrajomy zasej někotare z nejwěcej woblubowanych šlagrow. Interpretěrowane mj. dr. pśez wjelicnu spiwaŕku Isolde Natuš. Horst Kašube jo za nju skomponěrował wěcej spiwow, k tym jo Werner Měškank napisał teksty: njepśetrjefjony duo. Tak ako Werner Měškank zamóžo basnjecy zapópadnuś atmosferu wejsańskego žywjenja, tak wutrjefijo Horst Kašube ze swójini spiwami muzikaliski ten pšawy zuk.

Die Erntezeit gehört in der Lausitz zu der Zeit mit den wichtigsten Bräuchen. Höhepunkt ist natürlich der Kokot, der auch in unserer aktuellen Berichterstattung seinen Raum findet. Und es die Zeit des Jahres, in der wir endlich wieder einige der beliebtesten Schlager spielen. Interpretiert u.a. von der großartigen Isolde Natusch. Horst Kaschube hat für sie mehrere Lieder komponiert, die Werner Meschkank getextet hat: ein unschlagbares Duo. So wie es Werner Meschkank gelingt, dichtend die Atmosphäre des Dorflebens einzufangen, so trifft Horst Kaschube mit seinen Liedern musikalisch den richtigen Ton.

Download (mp3, 2 MB)
Colourbox

Jozef Zima - Korálky z jeřabin

Nježli se list w nazymje spisanijo, bitujo nam pśiroda wjlerake graśe natury, kótarež wuglědajoš a słyšyš jano w tom lětnem casu. Jadno z njewěcej markantnych znamjenjow se bližecego kóńca lěta su zawěsće pisane jerjebiny. Znajomy jerjebinu na nimski teke ako Vogelbeere a Eberesche. Zajmne jo, až ten bom słuša k měkopackatym rostlinam. Woglědajoš-li sebje płody jerjebiny dokradnje, wupytnjoš, až wuglědaju kaž jabłucka. Dla togo njejo nimske pomjenjenje Vogelbeere pšawe. "Parlicki z jerjebinow" jo titel našeje źinsajšneje muziki tyźenja. Zacowanu baladu wó kóńcu lěśa spiwa Josef Zima. Druidy - duchna elita w Keltiskej - su wěrili, až jerjebina šćita jich domy. Togodla jo na kuždem dwórje rosła jerjebina. W Irskej stoj hyšći pśecej jerjebina na kuždem kjarchobje.

Bevor sich im Herbst die Blätter verfärben bietet uns die Natur ein vielfältiges Naturschauspiel welches nur in dieser Jahreszeit zu sehen und zu hören ist. Eines der markantesten Zeichen des nahenden Endes des Sommers sind sicherlich die farbenfrohen Vogelbeeren. Wir kennen sie auch als Eberesche. Interessanterweise gehört der Baum zu den Kernobstgewächsen. Schaut man genau hin sieht man, dass die Früchte wie kleine Äpfel aussehen. Insofern ist die Bezeichnung Vogelbeere als nicht korrekt. "Perlen aus Vogelbeeren" ist der Titel unserer heutigen Musik der Woche. Eine verträumte Ballade vom Ende des Sommers, gesungen von Josef Zima. Druiden glaubten, dass die Eberesche ihre Häuser schützt. Deswegen wuchs in jedem Hof Eberesche. In Irland steht noch immer traditionell eine Eberesche in jedem Kirchenhof.

 

Colourbox

Isolde Natusch - Naš kokot Wylem

Kokot jo jadna z tych slědnych góźbow w běgu lěta za wejsańsku zgromadnosć, źož wšykne generacije se zmakaju a gromadu swěśe. A wšykne su zapśěgnjone, lěc pśi muzicěrowanju, pśigótowanju a woblekanju drastwy abo wugótowanju swěźenja. Njejo to z tym jano wjasoły swěźeń za cełu familiju ale wón skšuśijo zwězanosć cełeje jsy. Toś njamóžomy wuznam togo nałoga wusoko dosć gódnośiś. W našom muzikowem archiwje namakajo se ceły rěd spiwow wó kokośe. Źinsa słyšyśo jaden spiw połny humora wó toś tom lětnem casu: Isolde Natusch spiwa wó kokośe Wylemje!

Der Kokot gehört zu den lebendigsten Bräuchen in der Niederlausitz. Wenn sein Ursprung auch eher ernsthaft ist - man glaubte der Hahn könnte die Ernte zu beeinflussen - muss man heute vor allem die soziale Bedeutung anerkennen. Der Kokot ist eine der letzten traditionellen Zusammenkünfte in den Dörfern. Insofern kann man seine Bedeutung nicht hoch genug einschätzen. Aber natürlich ist es auch ein heiteres Familienfest. Und in unserem Archiv findet sich das eine oder andere humorvolle Lied für diese Zeit des Jahres. Isolde Natusch singt vom Hahn Wilhelm.

Download (mp3, 2 MB)
Maria Elikowska-Winkler

Gunnar Bernd, Doris Andreas - Na łapanje kokota

Źinsa kóńcy se lěśe a slědny źeń togo śopłego lětnego casa dajo nam hyšći raz móžnosć se slědk mysliś na minjone tyźenje. Jo to było w kuždem nastupanju južo późiwabne, njewšedne lěśe, wó kótaremž buźomy zawěsće hyšći lěta dłujko se wulicowaś. Prěgowane pśez wójnu w Ukrainje a teke pśez wjeliku suš. Glědajucy na to móžo se zdaś casy byś skóro absurdne, až žywjenje we tom wšednem dalej źo. Kokot jo se teke lětosa we našych jsach swěśił. A snaź rowno wó to źo: žywjenje swěśiś a se wjaseliś, až jo se taki serbski nałog zdźaržał až do źinsajšnego. Rozžognujomy se z lětosneju kokotoweju sezonu z jadnym duetom, stej to Doris Andreas a Gunnar Bernd.

Heute endet der Sommer und der letzte Tag der warmen Jahreszeit gibt uns noch einmal Gelegenheit an die vergangenen Wochen zurückzudenken. Es war ein in jedem Hinblick bemerkenswerter Sommer, über den wir sicherlich auch noch in einigen Jahren sprechen werden. Geprägt von Krieg in der Ukraine ebenso wie von der großen Trockenheit. Angesichts dessen mag es manchmal fast absurd erscheinen, dass das Leben im Kleinen weitergeht. Der Kokot wurde auch in diesem Jahr gefeiert. Und vielleicht geht es genau darum: das Leben zu feiern und sich zu freuen, daß sich solch altes sorbisches/wendisches Brauchtum bis heute erhalten hat. Wir verabschieden die diesjährige Kokot-Saison mit einem Duett von Doris Andreas und Gunnar Bernd.

Download (mp3, 3 MB)
Colourbox

Edyta Górniak - Kasztany

Něnto wón jo pśišeł: prědny nazymski źeń. Hyšći se wopowamy w spominanjach na slědne lěśe a njamóžomy sebje pśedstajiś, až skóro buźo z bomow padaś pisany list a my buźomy trjebaś śopły šal. Jaden z nejwěcej woblubowanych symbolow nazymy su kastanije, kótarež južo něnto pó kopicach nadejźoš. A wó tych małych pósołach nazymy wulicujo pśiduca balada pólskeje spiwaŕki Edyty Górniak.

Nun ist er da: der erste Herbsttag: heute ist kalendarischer Herbstanfang. Noch schwelgen wir in den Erinnerungen vom letzten Sommer und können uns nicht vorstellen, dass es bald bunte Blätter regnet und wir einen warmen Schal brauchen. Eines der beliebtesten Symbole des Herbstes sind Kastanien, die schon reichlich zu finden sind. Und von diesen kleinen Herbstboten handelt die heutige Ballade der polnischen Sängerin Edyta Górniak.

Colourbox

Okean Elzi - Osin

Ukrainska rockowa band Okean Elzi (Elsas Ocean) ma w swójej domowni kultusowy status. Wěcej ako 30 lět wóna južo eksistěrujo a słuša k nejwažnjejšym kupkam w kraju. Pśecej zasej su se muzikarje pozicioněrowali ku towarišnostnym a politiskim pšašanjam.
Spiw "Nazyma" jo kupka drje južo pśed někotarymi lětami publicěrowała, ale tekst zda se kaž za źinsajšny cas spisany. W njom se groni:
Wětš dujo pśed woknom
Wulewa swóju dušu blidoju.
Wěrnosć njedajo śi spaś...
Nazyma jo śopła kaž nalěto,
Wusypujo se pśecej hyšći až k woknoju.
Dajo nam naźeju.

Die ukrainische Rockband Okean Elzi hat in ihrer Heimat Kultstatuts. Seit fast 30 Jahren gibt es sie und sie zählt zu den wichtigesten Gruppen des Landes. Immer wieder positionierten sich die Musiker zu gesellschaftlichen und politischen Fragen. Das Lied "Herbst" wurde zwar schon vor einige Jahren veröffentlicht, aber der Text scheint wie gemacht für diese Zeiten. Darin heisst es u.a.:
Der Wind weht vor dem Fenster
Gießt seine Seele an den Tisch.
Die Wahrheit lässt dich nicht schlafen...
Der Herbst ist so warm wie der Frühling,
Schüttet immer noch bis auf die Höhe unseres Fensters.
Gibt uns Hoffnung.

 

slědkglědanje/ Rückschau

In-Ear Kopfhörer steckt in einem Frauenohr (Bild: rbb/Lucia Hennerici)
rbb

- muziku słuchaś/ Musik nachhören

How móžośo słuchaś a wólodowaś "muziku tyźenja" slědnych mjasecow
"Musik der Woche" der letzten Monate anhören oder downloaden

Kontakt

Eingang des rbb-Studios Cottbus (Quelle: rbb)

Ihr E-Mail an uns

Unsere Kontaktdaten:

rbb/Studio Cottbus
Sorbisches Programm
Berliner Straße 155
03046 Cottbus
Telefon: (0355) 14 39 171
Telefax: (0355) 14 39 179
Mail: sorben@rbb-online.de