Gesangsprobe mit dem sorbischen Komponisten Jurij Winar (Quelle: Sorb. Kulturarchiv)
Bild: Sorbisches Kulturarchiv

Der sorbische Komponist Jurij Winar - žywjeńske slědy: Jurij Winar

Ku góźbje 30. smjertnego dnja pśedstajijomy žywjeńske stacije a muziku serbskego komponista. Jurij Winar ma wjelike zasłužby za procowanje wó wuwiśe serbskego muzikowego žywjenja pó 1945.
Aus Anlass seines 30. Todestages stellen wir wichtige Lebensstationen und musikalische Werke des sorbischen Komponisten vor.

Mě Jurij Winar jo do dalokeje měry znate. A chtož rad spiwa, jo zawěsće južo jaden z jogo spiwow spiwał. Snaź jo jadnomu abo drugemu teke znate, až ma Jurij Winar wjelike zasłužby za procowanje wó wuwiśe serbskego muzikowego žywjenja pó 1945. Wušej togo njejo wětšynje nejskejrjej wó jogo žywjenju wjele znate. 11. maja pśed 30 lětami jo Jurij Winar zemrěł w Budyšynje. Ku tej góźbje jo Sebastian Elikowski-Winkler pśigótował portrej wuměłca.

Glědajucy na to, až jo komponist, chorowy wjednik a pedagog Jurij Winar wuwiśe serbskego muzikowego žywjenja pó 1945 tak rozsuźecy pregował, jo późiwabne, až jo źinsa we zjawnem wědobnju lěbda prezentny. To snaź za źěl zalažyjo na jogo wjelerakej angažěrowanosći w statnje organizěrowanem kulturnem žywjenju NDR. Weto njedejało kritiske pósuźowanje jogo statkowanja w casu mjazy 1945 a politiskem pśewrośenim jogo zasłužby zapókšywaś. Wušej togo jo jaden źěl jogo kompozitoriskego twórjenja na kuždy pad gódny, aby jen znowa zawupytnuli a stajili do historiskego konteksta wuwiśa serbskeje wuměłskeje muziki.

Angesichts der Tatsache, dass der Komponist, Chorleiter und Pädagoge Jurij Winar die Entwicklung des sorbischen Musiklebens nach 1945 so entscheidend mitgeprägt hat, ist erstaunlich, dass er heute kaum im öffentlichen Bewusstsein präsent ist. Das mag zum Teil sicherlich an seinem vielfältigen Engagement im staatlich organisierten Kulturbetrieb der DDR liegen. Gleichwohl sollten bei einer kritischen Beurteilung seines Wirkens in der Zeit zwischen 1945 und der politischen Wende nicht seine Verdienste überdeckt werden. Darüber hinaus gibt es einen Teil in seinem kompositorischen Schaffen, der es durchaus wert wäre, wiederentdeckt und in einen historischen Kontext innerhalb der Entwicklung der sorbischen/wendischen Kunstmusik gestellt zu werden.