Sorbische Musik-Urbänder (Quelle: rbb)
Sorbische Musik-Urbänder | Bild: rbb

Sorbische Themen in der Musik - serbske temy w muzice

W našej nowej seriji tematiskich muzikowych wusćełanjow "Mjazy pśiswójenim a eksotizmom: serbske temy w muzice" pśedstaja awtor swóje slěźenja wó twóŕbach njeserbskich komponistow na serbske temy a ludowe melodije.
In unserer neuen Sendereihe "Zwischen Aneignung und Exotismus: Sorbische Themen in der Musik" stellt unser Autor seine Forschungen zu Werken nichtsorbischer Komponisten über sorbische/ wendische Themen und Volksmelodien vor.

W prědnem źělu wulicujo Sebastian Elikowski-Winkler wó opulentnej 40-minutowej "Serbskej rapsodiji" Kurta Strieglera, jadneje dla cłonkojstwa w NSDAP w muzice wobzwadneje wósobiny. Jean Kurt Forest zasej jo słušał k nejwuspěšnjejšym a nejwěcej pregujucym wósobinam muzikowego žywjenja w NDR, znaty jo był mj. dr. pśez masowe spiwy. Wót njogo zazněju we wusćełanju źěle ze "Suity na serbske ludowe spiwy" za sopran, bariton a orchester. Toś te historiske nagrawanja chowaju se w Nimskem rozgłosowem archiwje.

Serbska bergaŕska muzikowa kultura jo nastała srjejź 19. stolěśa w kulturje wětšyny (majority), kótaraž jo była pregowana pśez nimske, italske a francojske wliwy. Serbska wuměłska muzika jo wužywała wudobyśa a formy zjawjenja muzikoweje kultury, kótaraž jo se pśez stolěśa w kloštarjach a na dwórach wuwijała. Wóna jo wužywała jeje notowy system, jeje instrumenty, jeje muzikowe žanry a formy. Až su pśedstajanje originalnje serbskich twóŕbow how a tam zawupytnuli, to wěmy z casnikowych pśinoskow a drugich žrědłow. Ale kake mjazsobne wobwliwowanje jo měła serbska wuměłska muzika zapšawym do drugego směra? Pytamy-lic za tym, nadejźomy na kuždy pad twóŕby nimskich komponistow, kótarež se póśěguju na serbsku ludowu muziku abo literaturu. Wó wósobiny w slězynje někotarych takich twóŕbow pójźo w prědnem źělu našeje noweje serije tematiskich muzikowych wusćełanjow..

In der ersten Folge erzählt Sebastian Elikowski-Winkler von der opulenten 40-minütigen "Sorbischen Rhapsodie" von Kurt Striegler, einer wegen ihrer NSDAP-Mitgliedschaft umstrittenen Musikerpersönlichkeit. Jean Kurt Forest wiederum gehörte zu den erfolgreichsten und prägendsten Persönlichkeiten des musikalischen Lebens in der DDR. Bekannt wurde er u.a. für seine Massenlieder. Von ihm sind in der Sendung Auszüge aus der "Suite über sorbische Volkslieder" für Sopran, Bariton und Orchester zu hören.
Die historischen Aufnahmen stammen aus dem Deutschen Rundfunkarchiv.

muzikowa lisćina/Musikliste

Sorbische Rhapsodie für großes Orchester Werk 101
Komponist: Kurt Striegler
Interpret: Rundfunk-Sinfonieorchester Leipzig; Kurt Striegler

Suite über sorbische Volksweisen;
1. Dudelsack, Hackbrett und Geigen und Spreewälder Blasmusik
3. Guter Rat für Burschen
5. Tanz aus Königswartha

Komponist: Jean Kurt Forest
Interpreten: Sylvia Pawlik (Sopran); Werner Missner (Bariton); Estradenorchester des Deutschlandsenders; Jean Kurt Forest (Dirigent)