Der Große Sendesaal des Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) im Haus des Rundfunks an der Masurenallee in Berlin nach seiner Renovierung im Juni 2007 (Bild: rbb/Hanna Lippmann)
Bild: rbb Presse & Information

nowolětny koncert 2021 - Neujahrskonzert 2021

Nowe lěto smy startowali z jadnym rozgłosowym koncertom. Za to smy zestajili wuběŕk někotarych našych aktualnych produkcijow. Zazněju twóŕby serbskeju komponistowu Kurta Karnawki a Richarda Kowala.
Das neue Jahr haben wir mit einer Auswahl unserer aktuellen Musikproduktionen gestartet: Werke der sorbischen Komponisten Kurt Karnauke und Richard Kowal - aufgezeichnet im rbb Sendesaal Berlin.

 

Nagrała jo toś te twóŕby w lětoma 2019 a 2020 rusojska pianistka Nadezhda Tseluykina. Někotare nagrawanja su nastali zgromadnje z wiolinistku Susanne Zapf. Z pianistku smy byli teke w rozgronje. Koncert jo zestajił Sebastian Elikowski-Winkler. How móžośo koncert słyšaś.

Mě Kurt Karnawka jo jadnomu abo drugemu pśisłucharjeju z našogo programa znate. Gójc, basnikaŕ a komponist póchada z chóśebuskeje familije suknjarjow, kótaraž jo swóju gótnicu pśi Wótšowskem nasypje natwariła. Serbske kórjenje familije styce we wejsnej wokolinje města.

Kurt Karnawka jo skomponěrował ceły rěd twóŕbow, mjazy nimi 8 samych operow. Wětšyna jogo wuźěłow jo se pak w 2. swětowej wójnje zgubiła. Jogo muzika jo se cesto wopisowała ako "salonowa muzika", z tym su měnili rozwjaselenje. Ale rozwjaseliś, to Kurt Karnawka na kuždy pad zamóžo. Słyšymy wurězki dweju klawěrneju cyklusowu, cyklusa "Danses phantastiues/Fantastiske reje" a "Phantasiebilder/Wobraze fantazije". Kurt Karnawka jo był žywy w lětach 1866-1944 a jo prakticěrował ako gójc w Grodku a Barlinju.

Richard Kowal njejo wjele twóŕbow zawóstajił. W drugem źělu słyšymy někotare z nich. Komponist jo měł tragiski krotke žywjenje: w starstwje lěbda 19 lět jo w Barlinju pśi kupańskej njegluce zemrěł. Jo póchadał z familije muzikarjow w Grodku a rownycko jo zachopił w Barlinju kompozicije studěrowaś. Južo pśez te wobstojnosći jo zapšawym zajmna póstawa serbskich muzikowych stawiznow. Ale teke zawóstajone twóŕby powědaju za jogo dar. Słyšymy mj. dr. tśi duo za wiolinu a klawěr. Notowy material za jadnu z kompozicijow póchada ze zawóstajeństwa direktora Muzikoweje wusokeje šule Barliń a swětoznatego wiolinista Josepha Joachima.

Mjazy wobyma źěloma našogo koncerta słyšyśo krotke rozgrono z pianistku Nadezhdu Tseluykinu.

Pianistin Nadezda Tseluykina (Quelle: Nadezda Tseluykina)
Pianistin Nadezda Tseluykina

Aufgenommen wurden die Musikwerke bei sorbischen Musikproduktionen des rbb mit der russischen Pianistin Nadezhda Tseluykina - 2019 und 2020 im Sendesaal im Haus des Rundfunks Berlin. Einige Aufnahmen entstanden auch unter Mitwirkung der Violinistin Susanne Zapf. Mit der Pianistin Nadezhda Tselujkina kamen wir auch ins Gespräch. Das Neujahrskonzert wurde von Sebastian Elikowski-Winkler zusammengestellt. Hier können Sie das Konzert nachhören.

Der Komponist und Dichter Kurt Karnauke (1866-1944) war Arzt, entstammte einer Cottbuser Tuchmacherfamilie, hatte wendische Wurzeln. Er praktizierte in Spremberg und Berlin.
Karnauke komponierte viele Werke, darunter 8 Opern. Ein Großteil seiner Werke ging im 2. Weltkrieg verloren. Von ihm hören Sie Ausschnitte aus den beiden Klavierzyklen "Danses phantastiues" und "Phantasiebilder".

Von Komponist Richard Kwaol exisitieren nicht viele Werke. Er verunglückte tödlich mit erst 19 Jahren bei einem Badeunfall. Kowal stammte aus einer Musikerfamilie in Spremberg und hatte gerade erst mit seinem Kompositionsstudium in Berlin begonnen. Von ihm erklingen u.a. 3 Duos für Violine und Klavier.