wólby za zwězkowy sejm/Bundestagswahl | Bild: dpa-Zentralbild

- Wólbny tšek | Wahlcheck

Wšuźi w medijach su wuzwólowanja něnto tema. Wólby do zwězkowego sejma budu 26. septembra. A teke my ako Bramborske serbske radijo smy wólbny tšek pśigótowali.
In den Medien sind die Bundestagswahlen am 26. September ein Hauptthema. Auch wir haben Kandidatinnen und Kandidaten befragt.

Nas pśedewšym zajmujo, co te kandidaty cyniś kśě za Serby a Łužycu, gaž budu w nejwažnejšem parlamenśe našogo kraja. Kuždy direktny kandidat wólbnego wokrejsa Chóśebuz a Sprjewja-Nysa ma móžnosć se k tomu pla nas wugroniś. We toś tom wólbnem wokrejsu ga jo nejwěcej serbskich luźi w Dolnej Łužycy. How móžośo pśinoski našeje wólbneje serije słuchaś.

Wir befragen Kandidatinnen und Kandidaten, wie sie sich für die Lausitz einsetzen würden, wenn sie im wichtigsten Parlament unseres Landes wären. Jede Kandidatin und jeder Kandidat des Wahlkreises Cottbus und Spree-Neiße hat die Möglichkeit, sich in unserem Sorbischen Programm zu äußern. Der Wahlkreis hat die meisten sorbischen Wählerinnen und Wähler.

tšek wólbnych programow | Wahlprogrammcheck

Wukóńc wuzwólowanjow za Zwězkowy sejm jo za nas Serbow wjelgin wažny. Mjazy drugim póstajiju tam zasadnu liniju, kak wobchadaju z domorodnymi mjeńšynami. Dlatog smy dokradnje pśisłuchali, co su kandidaty na wólbnem forumje Domowiny a Nowego Casnika gronili. To pśirownujomy z tym, což w programach partajow stoj. Něnto sćo Wy na rěźe. Musyśo se rozsuźiś, komu cośo swój głos daś.

Der Ausgang der Bundestagswahlen ist für uns Sorben/Wenden sehr wichtig. Die Linie für den Umgang mit autochthonen Minderheiten wird vor allem dort festgelegt. Deswegen fühlen wir den Kandidaten auf den Zahn und checken die Programme der Parteien auf relevante Fragen.

 

 

Daniel Münschke, AfD

Wót tych dogromadu 11 kandidatow smy južo 10 pśedstajili. We źinsajšnem, slědnem, źělu pśedstajimy kandidata AfD Daniel Münschke. 41-lětny źěła ako póraźowaŕ pśedewześarjow. Kandiděrujo prědny raz za zwězkowy sejm a jo cłonk krajnego sejma w Bramborskej. Smy z nim telefoněrowali.

Im letzten Teil unseres Wahlchecks stellen wir den Kandidaten der AfD Daniel Münschke vor. Der 41-jährige Unternehmensberater kandidiert erstmals für den Bundestag und ist Mitglied des Landtags Brandenburg. Wir haben mit ihm telefoniert.

 

Andreas Richter, Freie Wähler

W našom wólbnem tšeku pśedstajimy južo pśedslědnego kandidata. Powědali smy tenraz z Andreasom Richterom, kandidatom lichych wuzwólowarjow/Freie Wähler. 63-lětny jo busowy šofer. Za swóju stronu se južo dlej angažěrujo. Rozgrono smy wjadli pśez telefon.

Unser vorletzter Kandidat im Wahlcheck ist Andreas Richter, der Kandidat der Freien Wähler. Der 63-Jährige Busfahrer engagiert sich schon lange in seiner Partei. Mit ihm haben wir telefoniert.Laura Schieritz, FDP

Teke za nas Serbow jo to wažne, chto sejźi w Barlinju – w zwězkowem sejmje. Wótpósłańce tam maju wliw na to, což potrjefijo mjeńšynowu politiku w Nimskej – stakim teke politiku za Serbow. Kradu dla togo dejśo Wy derje na to słuchaś abo glědaś, co maju kandidaty za zwězkowy sejm – kandidaty wšych partajow - prědk.
Źinsa jo to kandidatka. Laura Schieritz wót FDP jo 23 lět stara. Wuštuděrowana ceptaŕka caka na referendariat a źěła w mjazycasu w centrali FDP. Južo ze 16 lětami jo do teje strony zastupiła.

Laura Schieritz, Kandidatin der FDP, ist 23 Jahre. Die studierte Pädagogin wartet auf ihr Referendariat und arbeitet zwischenzeitlich in der FDP-Zentrale. Sie trat bereits mit 16 Jahren in die Partei ein.

Michael Matschke, Die PARTEI

My glědamy abo słuchamy w tom tyźenju zasej pśi nas w programje na to, co maju kandidaty za wólbu zwězkowego sejma pśiducy tyźeń njeźelu za nas Serbow prědk. Źinsa možo nam Michael Matschke - kandidat strony Die PARTEI - něco groniś. 31-lětny wótwardowaŕ chórych jo južo kandiděrował za zgromaźinu měsćańskich wótpósłańcow Chóśebuz, ale tam za SUB.

Der 31-jährige Krankenpfleger hat bereits für die Stadtverordnetenversammlung in Cottbus kandidiert, für die SUB.


Christian Görke, LĚWICA

W ramiku našogo wólbnego tšeka jo něnto ten nejwěcej znaty politikaŕ na rěźe. Wón jo był južo ministaŕ za finance w Bramborskej a samo zastupny ministaŕski prezident. Jogo partaja jo Lěwica. Christian Görke jo źěłał pjerwjej ako ceptaŕ za stawizny a sport. We wokognuśu statkujo 59lětny ako cłonk krajnego sejma w Bramborskej. Až pśiźo do zwězkowego sejma, to jo jomu wěste, dokulaž jo na wólbnej lisćinje swójeje strony na prědnem městnje. Smy z nim telefoněrowali.

Christian Görke war bereits Finanzminister in Brandenburg und stellvertretender Ministerpräsident des Landes. Der einstige Geschichts- und Sportlehrer ist derzeit als Landtagsabgeordneter tätig. Er steht auf dem ersten Platz der Wahlliste der LINKEN.

Gisela Vierrath, DKP

Kandidatki a kandidaty za zwězkowy sejm mógu nam groniś, co by se wezeli prědk we zwězkowem sejmje. Něnto ma kandidatka DKP to grono, Gisela Vierrath. 70-lětna rentnaŕka južo dłujko za komunistisku stronu wójujo.

Die Kandidatin der Deutschen Kommunistischen Partei Gisela Vierrath, 70-jährige Rentnerin, engagiert sich schon lange in der DKP.
Maja Wallstein, SPD

W ramiku našogo wólbnego tšeka pśedstajijomy źinsa dalšnu kandidatku. Jo to Maja Wallstein, kandidatka SPD. 35-lětna kandiděrujo prědny raz za zwězkowy sejm, jo w SPD pak južo znata pśez źěło pla JUSOS, pótakem w źěłowem zjadnośeństwje młodych luźi we SPD. Wóna źěła ako manageŕka na pólu wědomnosćow. Sćo nejskerjej rowno tak narske ako my smy to byli: kak jo k tomu pśišło, až powěda Maja Wallstein serbski, zwótkul to wumějo, rownož njejo nam to dotychměst tak znate było? How jeje wótegrono:
o-zuk Maja Wallstein
Maja Wallstein jo študěrowana polonistka a wiźi bliskosć k tomu. Pó tej droze móžomy se to pitśku pśedstajiś, až jo spontanje na tu ideju pśišła, w serbskej rěcy wótegroniś. Sama njama serbske kórjenje, jo pódšmarnuła, ale pśez jeje cłowjeka dajo teke we familiji serbske póśěgi.

Die 35-Jährige kandidiert erstmals für den Bundestag, ist aber bekannt durch ihre Arbeit bei den JUSOS. Sie arbeitet als Managerin auf wissenschaftlichem Gebiet. Die studierte Polonistin hat uns spontan auch einige Worte auf Sorbische gesagt.

Lysann Kobbe - dieBasis

Pitśku wěcej ako dwa tyźenja mamy hyšći casa, pón su wuzwólowanja za zwězkowy sejm. Wěsćo južo, komu cośo swój głos daś? W ramiku našogo wólbnego tšeka pśedstajimy źinsa dalšnu kandidatku za zwězkowy sejm: Lysann Kobbe wót strony dieBasis. 41-lětna źěła w ambulantnej wótwardowańskej słužbje. Z njeju njejsmy mógali se rozgranjaś, wóna jo nam swóje wótegrona z mejlku pisała. Kolegowka wót rbb jo te wótegrona za nas powědała.

Im Rahmen unseres Wahlchecks stellen wir heute eine weitere Kandidatin für den Bundestag vor: Lysann Kobbe von der Partei dieBasis. Die 41-Jährige arbeitet bei einem ambulanten Pflegedienst. Leider konnten wir nicht mit ihr persönlich sprechen, sie hat uns ihre Antworten per Mail zugesandt. Hören Sie hier unseren Aufsager.

Ingo Weidelt, Unabhängige

Źinsa jo to Ingo Weidelt za stronu "Unabhängige". 42-lětny jo pśed styri lětami prědny raz za zwězkowy sejm kandiděrował a wiźi sebje ako kandidat, kenž co pšawa a aktiwne sobugótowanje luźi zmócniś. Powołański jo energijowy póraźowaŕ. Se wě, až jaden wótposłánc zwězkowego sejma njama to pšawo, w sejmje direktnje něco pominaś abo tam direktny wliw wugbaś.

Der 42-Jährige kandidierte vor 4 Jahren erstmals für den Bundestag. Er sieht sich als Kandidat, der Rechte und aktive Mitbestimmung der Menschen stärken möchte. Beruflich ist er Energieberater.


Heide Schinowsky, Bündnis 90/Die Grünen

Dogromady 11 kandidatam/kam wólbnego wokrejsa Chóśebuz a Sprjewja-Nysa smy samske pšašanja stajili. Źinsa ma Heide Schinowsky z Janšojc to grono. 46-lětna kandiděrujo za stronu Zwězk 90/Zelene. Jadnu legislaturnu periodu dłujko jo była wótpósłana w bramborskem krajnem sejmje a aktualnje źěła za towaristwo Deutsche Umwelthilfe.

Wir stellten insgesamt 11 KandidatInnen die selben Fragen. Diesmal hat Heide Schinowsky aus Jänschwalde das Wort. Die 46-Jährige kandidiert für die Partei Bündnis 90/Die Grünen. Für eine Legislaturperiode war sie Abgeordnete im Brandenburger Landtag. Aktuelle arbeitet sie für die Deutsche Umwelthilfe.


Dr. Markus Niggemann, CDU

Prědny kandidat našogo rěda jo dr. Markus Niggemann wót CDU. 43-lětny póchada z Düsseldorfa a jo na uniwersiśe Wiadrina w Frankfurśe nad Odru študěrował. Bydlił jo w Słubicach a wumějo derje pólski. Źěła ako pśirědowany/Beigeordneter a komornik we krejzu prědnych wjednikow města Chóśebuz. Dr. Niggemann kandiděrujo prědny raz za zwězkowy sejm.

Erster Kandidat unsere Wahlchecks ist Dr. Markus Niggemann von der CDU. Der 43-Jährige stammt aus Düsseldorf und hat an der Viadrina in Frankfurt/Oder studiert. Er wohnte einst in Slubice und spricht sehr gut Polnisch. Als Beigeordneter und Kämmerer arbeitet er in der Cottbuser Spitze. Dr. Niggemann kandidiert erstmals für den Bundestag.