Sorbischer Ideenwettbewerb "Sorbisch verbindet"
Sorbischer Ideenwettbewerb "Sorbisch verbindet" | Bild: Stiftung für das sorbische Volk

19.11.2023 - Njeźelske powěsći / Sorbische Sonntags-Nachrichten

Projekty, kenž serbsku rěc doprědka spóraś kśě, te stej Załožba za serbski lud a jury we wuběźowanju "Rěc zwězujo" pětk wjacor w Budyšynje mytowałej. Nejlěpjej su se projekty z Dolneje Łužyce pósuźowali. Mjazy drugim co gmejna Dešno burski dwór do "rěcnego gnězda" pśetwariś a z tym serbskorěcny rum za zarědowanja twóriś. Domowinska župa Dolna Łužyca planujo koncept za rěcnu image-kampanju pó pśikłaźe sakskeje kampanje "Sorbisch? Na klar!"
Idejowe wuběźowanje "Rěc zwězujo" jo se lětosa k drugemu razoju pśewjadło. Jo to spěchowański srědk Załožby za serbski lud, pśidatnje k projektowemu spěchowanju. 50 idejow jo se lětosa zapódało, 17 wót nich su se pětk wjacor mytowali. Wěcej k dolnoserbskim projektam słyšyśo witśe w našom programje.
+++
W Górnej Łužycy dej ze Zwězkowym slěźeńskim centrumom za klima neutralne twarjenje a eficientne wobchadanje z resursami "LAB - Living Art of Building" dalšny wjeliki slěźeński centrum nastaś. Głowne sedło ma w Budyšynje byś. Ako su někotare wótpósłańce Zwězkowego sejma zdźělili, jo pětk etatowy wuběrk parlamenta za to pśedewześe něźi 69 milionow euro na pśiduce styri lěta pśizwólił. MDR rozpšawijo, až wokrejsa Zgórjelc a Budyšyn cotej až do 450 milionow euro ze swójich srědkow za strukturnu změnu pśidaś. Pó informacijach budyšyńskego wokrejsnego amta zachopiju centrum južo znowa natwariś.
+++
Chto cyta nejlěpjej w serbskej rěcy? K tśeśemu razoju su wukniki brjazyńskeje zakładneje šule "Mato Kosyk" pokazali, co mógu. 15 źowćow a gólcow wót tśeśeje do šesteje rědownje su se wobźělili. Prědne městna su w swójom lětniku dostali: Emma Schwiegojc, Pauline Albertojc, Enna Hussokojc a Greta Halkojc. Z kwalitu su byli pla kuždeje a kuždego spokojom, tak cłonk jury Katarzyna Fidekowa wót Rěcnego centruma WITAJ. Jeje "Płomje" redakcija w rěcnem centrumje jo teke pósćiła małki darik. Wuběźowanje jo mjaztym pšawa tradicija a małki wjerašk za źiśi, groni brjazyńska serbšćinaŕka Diana Buchanowa. Wóna by se wjaseliła, gaby wšykne šule swójske cytanje cynili. Buchanowa co naraźiś zgromadne wuběźowanje nejlěpšych źiśi kaž pśi Superkokośe. To buźo tema pśi pśiducej nadšulskej konferency serbšćiny w měrcu.
+++
Běła Góra ma wótněnta swójski film wó jsy. Titel jo "Běła Góra - jadno lěto w sto minutach". Pětk wjacor jo film swóju premjeru měł. Za nju jo pśichwatało wjele zajmcow do wejsnego zmakanišća "stary konsum". Zgótowała jo film priwatna firma City-TV z kameramužom Heinz Lieke. Wón jo pětk pśi premjerje gronił, až jo Běła Góra ze swójimi aktiwitami pśez cełe lěto a ze swójimi towaristwami wjeliki pśikład za druge jsy. 100 minutow dłujki film pśedstajijo wót oktobra zajźonego lěta až do oktobra togo lěta wše aktiwity a swěźenje wót banjowego swěźenja, camprowanja, zapusta, mólowanja jatšownych jajow až do kokota a k tomu wó źiśecej zagrodce, młoźinskem klubje a wósebnosćach jsy.
+++
Wjedro: Šere, zymne a mokśe – tak móžomy wjedro za źinsa zespominaś. Až do wjacora jo pla nas mócnje wobmrocone, casy se dešćujo. Maksimalne temperatury pla 13 stopnjow a k tomu słaby wětš z krotkego wjacora. A teke za zachopjeńk nowego tyźenja witśe njejsu wjelike změny wjedra wótwiźeś.