EUROPEADA 2024: Informacije/Informationen

Europeada 2024: Pśinoski a rozpšawa/Beiträge und Berichte

RSS-Feed
 • Europeada 2024: Impressionen 

  Europeada 2024: Sorbische Fans tanzen Annemarie Polka
  Domowina/Jörg Stephan

  - Europeada 2024: impresije

 • Europeada 2024: Zusammenfassung, Rückblicke 

  Jasmin Schomber-Krause

  - Europeada 2024: zespominanje

  pśinosk wót 7. julija 2024:
  Lětosna Europeada – źinsa jo wóna južo zasej mimo. Za serbskej mustwje njejo dosegało za dobyśe, ale jano za 11. a 7. městno. Weto jo to było za Serbow wjelgin wuspěšna Europeada. Gaž njejo tenraz za pokal dostał, pón wjaselimy se, až smy mejstaŕ wutšobow. Gaž cośo hyšći wěcej z togo póceraś: 20. julija buźo naš pśiducy telewizijny magacin "Łužyca". Wóno rozpšawijo wót Europeady.

 • Europeada beendet 

  MARTIN ZIEMER

  - Europeada jo se zakóńcyła

  powěsć wót 7. julija 2024:
  Europeada, europejske mejstaŕstwo narodnych mjeńšynow w balokopanju, w pódpołnocnej Nimskej a pódpołdnjowej Dańskej jo se zakóńcyła. Dobyśaŕskej mustwje stej pla muskich Friul z Italskeje a pla žeńskich Pódpołdnjowy Tirol. Finalnej graśa stej byłej cora. Dogromady jo była 5. Europeada wjelgin wuspěšna, su wugódnośili zarědowarje, kenž su byli dańska mjeńšyna w Nimska, nimska mjeńšyna w Dańskej, Sinti a Roma a ludowa kupka Frizow w Nimskej. Wobźěliło jo se 24 muskecych mustwow, 9 žeńskecych mustwow, pśisamem 900 grajaŕkow a grajaŕjow, a grali su na 14 wšakorakich sportnišćach w granicnem regionje.

 • Laszlo MIHALY

  - Wuslědki graśow wót cora / Ergebnisse der gestrigen Spiele

  powěsć wót 5. julija 2024:
  Pó zakóńcenju kupkoweje faze jo šło cora na Europeaźe do finalneje rundy. Serbske mustwo muskich jo cora bóžko z 0:1 pśeśiwo Aromunam z Rumunskeje zejgrało. Serbske žeńske su cora grali dwójce raz njerozsudnje. Pótakem: Za łužyskich Serbow su wóstali jano placěrowańske graśa wó městna 9 a 11. W nejlěpšem paźe mógu muske dojśpiś 11. městno a žeńske 9.
  Južo jo jasne, až změjo Europeada prědny raz nowego dobyśarja pla muskich. Mustwo z pódpołdnjowego Tirola, kótarež jo až doněnta styri raze titel dobyło, jo běrtylfinale pśeśiwo Korutańskim Słowjeńcam zejgrało a jo wen.
  Serbske mustwo muskich, kótarež jo cora zejgrało, grajo źinsa wó 11. městno pśeśiwo Gradźišćańskim Chorwatam. Serbske žeńske su źinsa zasej dwójce raz na rěźe, akle pón wěźe, kótare městno su na Europeaźe dojśpili. Pla žeńskich nastupiju witśe dopołdnja pódpołnocne Frizowki w finalu pśeśiwo pódpołdnjowym Tirolaŕkam.
  Europeada Livestream

 • Domowina/Jörg Stephan

  - Tak su serbske kopaŕki grali / Heutige Spiele der sorbischen Fußballerinnen

  powěsć wót 4. julija 2024:
  Na Europeaźe su serbske žeńske grali źinsa dwójc njerozsudnje. Pśeśiwo žeńskim z Nordschleswiga 0:0 a pśeśiwo Retoromanaŕkam 1:1. Wrota jo stśěliła Lavinia Frenclec, kótaraž jo śtśěliła wšykne 4 wrota serbskich žeńskich w běgu turněra. Witśe graju dalej wó 5. městno a to zeger 14:00 a zeger 15:00. Źins wótpołdnja zeger 15:30 buźo graśe Serbske Mustwo (muske) vs. ARMÂNAMEA w stadionje Niebüll. Wšykno jo wiźeś w livestreamje na webboku Domowiny.

 • Starker sorbischer Fanblock bei der Europeada 

  serbske fany na Europeaźe/Sorbische Fans bei der Europeada
  Domowina/Jörg Stephan

  - Fanowe gibanje na Europeaźe

  pśinosk wót 4. julija 2024:
  Serbske fany maju se lětosa na kuždy pad wuzwignuś. Dogromady jo se wokoło 500 luźi ze wšyknych stron Łužyce na puś pódali, aby našej mustwje wót kšomy grajnišća pódpěrowali. A kak su to gótowali: z megafonom, z wjelikimi a małymi bubonami a tšubałkami, su šwicali, klaskali a spiwali. Wóni su wjelika pódpěra za našej serbskej mustwje.

 • Livebericht von der Europeada: Heute ist Kulturfest 

  Europeada 2024: Sorbische Fans tanzen Annemarie Polka
  Domowina/Jörg Stephan

  - Europeada live: źins jo kulturny swěźeń

  rozpšawa wót 3. julija 2024:
  My comy słyšaś, co se źinsa pśi Europeaźe tšoj: My šaltujomy live do Dańskeje, w Knivsberg stoj naš reportaŕ Gregor Kliem. Prědne pšašanja ale: Kak se našomu mustwoju źo? Su corajšne zejgraśe juž někak póžyli?

 • Sorbische Fußballer verlieren gegen Mannschaft FC DFK Oberschlesien 

  Serbske Mustwo - FC DFK Oberschlesien
  Domowina/Jörg Stephan

  - Ten źiw wót Flensburga

  rozpšawa wót 3. julija 2024:
  Cowanja Serbskego mustwa na titel su cora se rozbili. Něnto słyšymy hyšći raz dokradnjejšu rozpšawu wót graśa. Z jadnym 3:1 su musali se daś naše serbske koparje bity wót Nimcow ze Šlazyńskeje. Jadnučke wjasele: Serbski fan-blok njejo był žednje wětšy pśi jadnej Europeaźe zwenka Łužyce. Gregor Kliem rozpšawijo.

 • Europeada und Perspektiven nationaler Minderheiten 

  EUROPEADA

  - Europeada a perspektiwa narodnych mjeńšynow

  rozpšawa wót 2. julija 2024:
  Glědamy raz na drugi aspekt Europeady: Na to, kak pla drugich mjeńšynow na to wuběźowanje glědaju a lěc ma to hynźi samski wuznam ako wu nas. 33 mustwow z 13 krajow. 74 graśow, 14 městnow - Europeada njejo jano sportowy event, ju organizěrowaś jo južo mamut nadawk. Móžno jano pśez zgromadne źěło tych styrich mjeńšynow w Šleswig-Holsteinskej. Gregor Kliem jo se to bliźej woglědał.

 • Zweiter Spieltag erfolgreich für sorbische Mannschaften 

  Europeada 2024: Serbske Mustwo Frauen (Sorben) gewinnen gegen Les Ladines (Ladinerinnen aus Italien)
  Domowina/Jörg Stephan

  - Wuspěšny drugi grajny źeń

  rozpšawa wót 2. julija 2024:
  Dwa dobyśa za serbskej mustwje pśi Europeaźe cora na drugem grajnem dnju a tej su se naše balokopaŕki a balokoparje zasłužyli. 2:1 su žeńske grali pśeśiwo ladiniskim, 4:1 pón te muske pśeśiwo Čecham a Słowakam z Rumunskeje. Gregor Kliem graśa zespominajo.

 • Schwerer Start der sorbischen Frauenmannschaft 

  MARTIN ZIEMER

  - Śěžki start za serbske žeńske

  rozpšawa wót 1. julija 2024:
  Wuspěch serbskego muskecego mustwa smy cora juž mógali rozpšawiś. Za žeńske wótpołdnja njejo tak glucnje wujšło. Źinsa pak dostanu drugu šansu. Ale pśeśiwo Ladinaŕkam z Italskeje njebuźo lažćej ako pśeśiwo Dańskim cora. 1 na 6 jo był skóńcny staw cora w Flensburgu. Pśi tom jo se wšo tak derje zachopiło. Naš reporter Gregor Kliem jo był pódla.

 • Europeada live: Sorbische Männermannschaft gegen Roma aus Rumänien 

  Domowina/Jörg Stefan

  - Europeada live: Serbske mustwo pśeśiwo Romam z Rumunskeje

  rozpšawa wót 30. junija 2024:
  Europeada jo se na tšawnicy zachopiła. Źinsa grajo muskece serbske mustwo pśeśiwo Romam z Rumunskeje a wót zeger dweju su naše žeńske na rěźe pśeśiwo Danam w Nimskej. Naš redaktor Gregor Kliem jo za nas w stadionje w Tönning w bliskosći Flensburga. Jogo něnto live pśišaltujomy...

 • Zur Eröffnung der diesjährigen Europeada 

  EUROPEADA/Lars Salomonsen

  - K wótwórjenju lětosneje Europeady

  pśinosk wót 30. junija 2024:
  Europeada jo se cora wótwóriła. Tam jo była atmosfera wjelicna. Gregor Kliem jo za nas tam a něnto ze zaśišćami.

 • Jörg Stephan

  - Oficielne rozžognowanje serbskego mustwa

  powěsć wót 26. junija:
  Sobotu jo oficialne wótwórjenje lětosneje Europeady. Pětk wjacor se mustwo - žeńske, muske, trenarje a pódpěrarje pódaju na drogu do Flensburga. Oficielne rozžognowanje jo pětk, 28.06. zeger 21:00 w Dešnje na sportnišću - kuždy/-a jo wutšobnje pśepšosony/-a.

 • Europeada und die Niederlausitz - Gespräch mit Marcus Końcaŕ von der Domowina 

  Paula Simmula

  - Europeada a Dolna Łužyca (rozgrono z M. Końcarjom)

  pśinosk wót 24. junija 2024:
  Ten kóńc tyźenja se Europeada, to kopańcowe mejstaŕstwo europskich mjenšynow, wótwórijo. Źo stoj Dolna Łužyca we pśigótowanjach wulicujo Marcus Kóńcaŕ, kenž ten pětk wót boka Domowiny sobu jěźo do Flensburga.

 • Domowina

  - Testowe graśe serbskego muskecego mustwa / Testpiel der sorbischen Männermannschaft

  powěsć wót 20. junija:
  Serbske muskece mustwo jo stwórtk absolwěrowało swójo slědne testowe graśe pśed Europeadu. W Chrósćicach jo pśeśiwo tamnemu mustwoju SJ Chrósćicy ze 6:0 dobyło. Trenaŕ Frank Ričl jo musał krotkodobnje dweju planowaneju grajaŕjowu za europske mejstarstwo narodnych mjeńšynow narownaś zranjeceju dla. Tobias Voigt z Chóśebuza jo stwórtk prědny raz grał a Nico Kocor jo był zranjony a jo něnto zasej strowy. W nowem tyźenju pětk 28. pušćiju se grajarje, trenarje a wobstaraŕje mustwa na Europeadu do pódpołnocneje Nimskeje. Do togo buźo w Dešnje pětk wjacor wjeliki rozžognowański swěźeń.

 • Jörg Stephan

  - Serbska kopańca tema w kulturnej sociologiji

  powěsć wót 17. junija:
  Sociolog dr. Kristian Naglo wobźělijo swójskich pólnych slěźenjow dla se na lětosnej Europeaźe, na tom mejstaŕstwje europskich narodnych mjeńšynow w balokopanju. Mjazy drugim co se zaběraś z pšašanim, na kaki part se aktiwity we wólnem casu wustatkuju na rěc mjeńšynow a na identitu. Jo to projekt Serbskego instituta. Zachopiś co z analyzu socialnego swěta lokalnego towaristwa SJ Chrósćicy, ako teke cełego serbskego wubranego mustwa muskich a žeńskich na 5. Europeaźe. Kristian Naglo jo wuwucował a slěźił mjazy drugim na uniwersitach w Gießenje, Marburgu, na nimskej wušej šuli za sport w Kölnje a na katolskej wušej šuli w Mainzu.

 • Domowina

  - Balokopaŕki w treningowem lěgwje / Trainingslager für Europeada

  powěsć wót 3. junija:
  Wót pětka pśigótujo se serbske žeńskece mustwo w terningowem lěgwje w Chóśebuzu na Europeadu. Cora su w Slěpem grali pśeśiwo žeńskecemu mustwoju Energije Chóśebuz, mustwo grajo w krajnej lize w pódpołdnjowej Bramborskej a jo tuchylu w tabeli na prědnem městnje. Serbske mustwo jo z 3:0 dobyło. K tomu jo nam organizatorka Tereza Wićazec cora groniła: "Z wuslědkom smy spokojom, su wšake wuproběrowali. Źinsajšne graśe jo było teke w tom zmysle wažne, až se mustwo namaka, až se mustwowa dynamika dalej skšuśijo a až su padnuli tśi wrota, to powěda teke za mustwo." Dalej tak! Žycymy žeńskim nadalej wjele wuspěcha a wjasela pśi pśigótowanju na Europeadu, na eropske mejstaŕstwo narodnych mjeńyšnow w balokoapanju!

 • Testspiel und Nominierung der sorbischen Männer-Fußballauswahl zur Europeada 

  Jörg Stephan

  - Testowe graśe a nominěrowanje serbskich koparjow za Europeadu

  pśinosk wót 26. maja 2024:
  Stwórtk su w Janšojcach Serby kopańcu grali. Jo něnt teke wěsty, chto w mustwje grajo a to k Europeaźe, ku kopańcowemu turněroju europskich narodnych mjeńšynow kóńc junija we Flensburgu. Serbske muskece mustwo jo w Janšojcach swójo prědne testowe graśe absolwěrowało.

 • Testspiel der sorbischen Fußballauswahl in Jänschwalde 

  - Testowe graśe koparjow w Janšojcach

  powěsć wót 24. maja:
  Cora su mógali w Janšojcach serbskich balokoparjow pógónjowaś: Serbske mustwo muskich jo na tamnem sportnišću absolwěrowało swójo prědne testowe graśe za lětosnu Europeadu. Wóni su se pšawe wupominanje pytali, grali su pśeśiwo krajnemu ligistoju SV Zeleno-Běły Lubin. Móžomy ned groniś: toś ten pśeśiwnik jo był hyšći numer pśewjeliki za serbsku wubranku: 1:3 su cora zejgrali. Wobtužone pak njejsu byli, jo ga to było akle prědne zgromadne graśe nowego serbskego mustwa. Jadnab 120 pśiglědowarjow jo dožywiło napněte graśe, Pó graśu jo był trenaŕ Frank Ričel weto kradu spokojom ze swójim mustwom. Wjacor su pón teke hyšći nominěrowali kader za Europeadu. Wěcej k tomu słyšyśo njeźelu w našom programje wót zeger 12.30.
  Wšykne informacije serbskego mustwa a link na livestream Euopeady na webstronje www.europeada.domowina.de.

 • Nominierung der sorbischen Frauenmannschaft für die Europeada 2024 

  - Nominěrowanje žeńskecego mustwa za Europeadu

  pśinosk wót 23. maja 2024:
  Medijowy zajm slědny kóńc tyźenja jo słušał w Dolnej Łužycy pśisudoju mustwa Energija Chóśebuz. Dla togo njejo było we fokusu luźi how pśigótowanje narodnego mustwa žeńskich za Europeadu, za europske balokopańske mejstaŕstwo narodnych mjeńšynow. Serbske žeńske su slědnu sobotu absolwěrowali wjelgin wuspěšnje swójo prědne testowe graśe.

 • Testspiel der sorbischen Fußballerinnen in Ralbitz 

  - Testowe graśe kopaŕkow w Ralbicach

  powěsć wót 19. maja:
  16 grajaŕkow z Górneje, srjejźneje a Dolneje Łužyce słuša do kadra za lětosnu Europeadu. Nominěrowanje su zagronite serbskego mustwa a trenaŕ Pětr Bejmak znate cynili na nowinaŕskej konferency cora w Ralbicach. Pśedsedaŕ Domowiny Dawid Statnik jo młodym žeńskim powołańske wopisma pśepódał. Do togo jo mustwo absolwěrowało w stadionje Sokoła Ralbicy/Hórki prědne testowe graśe. Pśeśiwnik jo było mustwo z Hlinowca/Thonberg. Grali su w modusu 3 raze 30 minutow. Serbske mustwo žeńskich jo dobyło 3:2, stśělaŕce wrotow stej byłej dwa raza Johana Wjeselic a raz Thea Kuncec.
  Wšykne informacije serbskego mustwa a link na livestream Euopeady budu w blišem casu na webstronje www.europeada.domowina.de.

 • Testspiele der sorbischen Fußballerinnen und Fußballer 

  - Testowe graśa kopaŕkow a koparjow

  powěsć wót 15. maja:
  Z dwěma balokoparskima mustwoma, muskecym a žeńskecym, wobźěliju se Serby na lětosnej Europeaźe, togo mejstaŕstwa narodnych mjeńšynow we balokopanju. Turněr wótmějo se w Nimskej a Dańskej wót 29. junija až do 7. julija. Dogromady 35 teamow se wobźělijo. Chtož hyšci tak pšawje njewě, lěc móžo se z našymi sportlarjami na drogu pódaś, ma móžnosć se testowe graśe woglědaś. Žeńske graju južo ten tyźeń sobotu (18.05.2024) w Ralbicach (Ralbitz/OL) w Górnej Łužycy a muske 23. maja, pótakem pśiducy tyźeń stwórtk, w Janšojcach (Jänschwalde). Termin by dejali se wšykne fany balokopanja na kuždy part do swójeje pratyje zapisaś. Wšykne informacije serbskego mustwa a link na livestream Euopeady budu w blišem casu na webstronje www.europeada.domowina.de.

 • Vorbereitungen der sorbischen Fußballer auf die Minderheiten-Fußball-EM Europeada 2024 

  Training Sorbische Mannschaft Männer für Europeada 2024
  Jörg Stephan

  - Pśigóty na Europeadu (Clemens Škoda, referent Domowiny)

  pśinosk wót 29. apryla:
  5. europske mejstaŕstwo narodnych mjeńšynow w balokopanju wótmějo se kónc junija w dańsko-nimskem granicnem regionje. Serbske kopaŕki a koparje intenziwnje treněruju, pśiducy trening buźo pśiducy tyźeń w Njebjelčicach. Wó aktualnem stawje pśigótow rozpšawijo kulturny referent Domowiny, Clemens Škóda.

 • Wendische Fuballmannschaft in den sozialen Medien 

  Jahreshauptversammlung der wendischen Fußballer "Serbske koparje"
  Marion Stensel

  - Serbske koparje w socialnych medijach

  pśinosk wót 25. apryla:
  Hyšći dwa mjaseca, pón startujo Europeada, europske mejstaŕstwo europskich awtochtonych narodnych mjeńšynow. Serby budu pódla, naše serbske koparje se juž pilnje na to pśigótuju, ale něnto za to wabje teke w socialnych medijach. Wěcej wě pśedsedaŕ towaristwa "Serbske koparje", Horst Adam.

 • Gemeinsames Training der sorbischen Fußballer 

  Spieler der sorbischen Auswahl machen eine Welle mit ihren Fans (Quelle: europeada)
  Europeada

  - Zgromadny trening serbskich koparjow

  informacija wót 8. apryla:
  Pětk, 5. apryla, jo był zgromadny trening serbskich balokoparjow w Slěpem. Trenaŕja Frank Ričel z Górneje Łužyce a Sven Balak z Janšojc w Dolnej Łužycy stej na njen pśepšosyłej grajaŕjow z cełeje Łužyce. 20 balokoparjow jo pśijěło, połojca z Dolneje Łužyce. Mjazy nimi jo był teke jaden nowy grajaŕ, Lukas Lehmann z Turnowa, kenž grajo howac w prědnem picańskem mustwje. Pla treninga jo šło wó to, z grajarjow tych nejlěpšych namakaś, kenž graju w serbskem mustwje na Europeaźe kóńc junija, zachopjeńk julija. Pśiducy zgromadny trening buźo 8. maja w Njebjelšicach w Górnej Łužyce. Planuju teke jadno graśe za pśigótowanje na europske mejstarstwo. To samske płaśi teke za zgromadne žeńskece mustwo.

 • Jahresversammlung der wendischen Fußballer 

  Jahreshauptversammlung der wendischen Fußballer "Serbske koparje"
  Marion Stensel

  - Lětna zgromaźina serbskich koparjow

  pśinosk wót 18. měrca:
  Kóńc junija/zachopjeńk julija buźo w granicnem regionje Dańskeje a Nimskeje europske mejstarstwo w balokopanju Europeada. Teke tenraz wobźěliju se Serby z mustwom, kótarež se zestajijo z grajarjami Górneje a Dolneje Łužyce a Slěpego. Pětk wjacor jo była lětna głowna zgromaźina dolnołužyskego mustwa "serbske koparje" w dešańskem gósćeńcu "Serbski dwór".

 • Spielplan für Europeada 2024 steht 

  PK zur EUROPEADA 2024 - Fußball EM autochthoner nationaler Minderheiten
  FUEN/Rasmus Meyer

  - Chto pśeśiwo komu a źo?

  rozpšawa wót 14. februara 2024:
  Grajny plan za lětosnu EUROPEADU jo wózjawjony. Prědne graśe za serbske žeńske buźo pótakem 30. junija w Flensburgu. Muske graju źeń pózdźej, 1. julija, w pódpołnocnofriziskem měsće Niebüll. Finalne graśa wótměju se zdźěla na dańskem a dimskem boku granice. Pšawy finale buźo za žeńskich a muskich sobotu 6. julija w Flensburgu. W sedym dnjach budu pśewjasć 89 graśow na 14 městnach, wšykno buźo wiźeś pśez live stream, groni projektowy wjednik Ruwen Möller. Europeada wótmějo se wót 28. junija do 7. julija.

 • Trainung der sorbischen Fußballer*innen für die Europeada 

  Spieler der sorbischen Auswahl machen eine Welle mit ihren Fans (Quelle: europeada)
  Europeada

  - Trening serbskich kopaŕkow a koparjow

  rozpšawa wót 8. januara 2024 (Horst Adam):
  Serbske balokopaŕki a koparje z Dolneje a Górneje Łužyce su kóńc tyźenja wužywali, aby se intenziwnje pśigótowali na Europeadu lětosa w Dańskej a Šleswigu. W Chóśebuzu su wugótowali wót pětka do njeźele treningowe lěgwo. Na njom jo se wobźěliło 25 aktiwnych grajaŕjow, z nich 11 z Dolneje Łužyce. Treněrowali su w sportowej hali a na sportnišću z kumštneju tšawu na Poznańskej droze. Nawjedowałej stej trening Frank Ričel z Górneje Łužyce a Sven Balak z Janšojc. Sobotu wjacor su byli wšykne w błośańskej termje w Bórkowach. Teke wót pětka do njeźele jo serbske mustwo žeńskich treněrowało, a to w sakskem měsće Werdau. Dogromady 19 źowćow a žeńskich jo se wobźěliło, wót nich jo było 8 z Dolneje Łužyce a dwě ze slěpjańskich stronow.

 • Bald Nominierung der sorbischen Fußballer*innen für die Europeada 

  EUROPEADA 2024: Fußball-EM der autochthonen nationalen Minderheiten
  FUEN

  - Domowinski wuběrk Serbskego mustwa

  rozpšawa wót 20. decembra 2023 (Domowina):
  Serbskej mustwje za pśiducy balokopaŕski turněr Europeada w Dańskej se skóro nominěrujotej. W januarje zmakaju se grajaŕki a grajarje, ako kśě w žeńskecem a muskecem teamje sobu graś, prědny raz na treningowe lěgwo. Wó to jo šło cora na zmakanju domowinskego wuběrka Serbskego mustwa. Muske budu treněrowaś w Chóśebuzu, žeńske we Werdau w Sakskej. Nawjedowaŕka žeńskich, Franciska Hellnerowa na naźeju. W prědnej runźe njegraju hyšći pśeśiwo takim mócnym kupkam kaž z Tirola abo z Koroški. Dalej su mógli wósebnje pśez nowe grajaŕki z Dolneje a Srjejźneje Łužyce swój team womłoźiś.