Morgenstimmung bei Alt-Zauche © rbb/Dennis Wagner
W Błotach/Im Spreewald | Bild: rbb

- "Pla starkeje a starkego w Błotach"

Ferijowy tip: Tšochu casa hyšći jo, nježlic źo zasej do šule. Wjele źiśi jo měło rědny cas a jo teke južo wjele rědnego dožywili. Zajmne póbitowanje we prozninach jo był na pśikład projektowy tyźeń, źož jo nastało słuchograśe za źiśi. Słuchajśo sami!

Zajmne póbitowanje we prozninach jo był serbski projektowy tyźeń, na kótaryž jo pśepšosyła zagronita za serbske młoźinske źěło pśi Domowinje Franciska Albertowa. Lětosa su źiśi wuwili wjelike graśe na špundowanju, pó principje delkowego graśa. Wóni sami su byli grajne figury a su měli wjeliku kóstku. Na jadnotliwych pólach jo dało wšake nadawki a wóni su na pśikład spiwali a rejowali. Telik zajma jo dało za taki projekt, až jo organizatorka krotkocasnje jaden dalšny rědny tyźeń w casu ferijow zarědowała. A taki wósebny tyźeń za wuknice a wukniki jo se južo w slědnych lětach pśewjadł, na pśikład pśed lětom we nazymskich prozninach. Wuslědk togo projekta how słyšymy. Jo to słuchograśe z titelom "Wu starkeje a starkego we Błotach". Jo to produkcija Domowiny župy Dolna Łužyca, słuchograśe ze źiśimi za źiśi, kótarež jo něnto měł swóju radijowu premjeru. Wustupiju: pówědaŕ, starka a starki, góleśi Simon a Liza, wužowa kralowka, lutki, błudniki a wódny muž. Ideja za toś to słuchograśe jo pśišła wót Dörthe Hentscheloweje a Franciski Albertoweje. Za nagraśe jo był zagronity Gerald Šejn.

Sorbische Projektwoche für Kinder

Viele Freizeitaktivitäten gibt es für Kinder in den Ferien. Ein besonderes Angebot sind sorbische Projektwochen - organisiert von Franziska Albert, Verantwortliche der Domowina für sorbische Jugendarbeit. In einer dieser Ferien-Projektwochen entstand auch ein Hörspiel für Kinder: "Bei Oma und Opa im Spreewald". Die Idee für das Hörspiel - produziert vom Domowina-Regionalverband Niederlausitz - kam von Dörthe Hentschel und Franziska Albert. Für die Aufnahmen war Gerald Schön Verantwortlich.