wěcej generacijow / Mehrere Generationen

Lebensstationen - Žywjeńske stacije

Žywjenje kuždego z nas wobstoj z jadnotliwych stacijow, kapitelow, kótarež preguju žywjeńsku drogu a nas ako indiwiduum. My se naroźijomy, źomy do šule, źěłamy, zalubujomy se, załožyjomy familiju, smy pón starjejše a stare starjejše.
Unser Leben besteht aus einzelnen Stationen, Kapiteln, die unseren Lebensweg und uns als Individuum prägen.

Žywjenje kuždego z nas wobstoj z jadnotliwych stacijow, kapitelow, kótarež preguju žywjeńsku drogu a nas ako indiwiduum. My se naroźijomy, smy dupjone, źomy do šule, źěłamy, zalubujomy se, załožyjomy familiju, smy pón starjejše a stare starjejše.
Lěcrownož wětšyna z nas pśez toś te stacije źo, zacujomy a dožywijomy je pak wšakorako. Taki jo luź, a žywjenje wjelebocne a zajmne. Awtor Sebastian Elikowski-Winkler jo zestajił mały rěd z mjenim "Žyjweńske stacije".

W prědnem źělu rěda źo wó dupjenje, źiśecy cas a šulu. Dajomy se wulicowaś, kak su luźe toś te etapy dožywili a kak su wóni pregowali jich wjazym. A spóznajomy teke ned rozdźěle k źinsajšnemu žywjenjeju młodych luźi ze źiśimi. Jich socialne zawěsćenje jo ceło druge ako su to měli naše starjejše a stare starjejše.

W drugem źělu pójźo wó pśechad wót młoźinskego casa k starstwoju dorosćonych, konfirmaciju, swajźbu a załoženje familije. Dajomy se wulicowaś, kak su luźe toś te etapy dožywili a kak su wóni pregowali jich wjazym.

W tśeśem źělu rěda wusćełanjow wó žywjeńskich stacijach słyšyśo spomnjeśa a myslicki dorosćoneje generacije wó pówołanju, wuměńkaŕskem casu a wó smjerśi. Take spominanje zawěsće teke nas gnujo k pśemyslowanjeju.

Wšyknym nanejwutšobnjej se wuźěkujomy, až su byli zwólniwe wulicowaś. Su to byli mj. dr.: Annemarie Měškankowa, Irena Halbašojc, Anna Fortowa, Colett Šampatisowa, Waltraud Stoltowa, Delia Münchowa, Katrin Urbańscyna, Bertold Pan, Fryco Wojto, Alfred Kjacmnarik, Erwin Hanuš a Juro Gera.

Etappen des Lebens

Wir werden geboren, getauft, eingeschult, lernen, arbeiten, verlieben uns, gründen eine Familie, sind Eltern und Großeltern. Obwohl die Mehrheit der Menschen durch diese Stationen geht, empfinden und erleben wir sie doch unterschiedlich. So ist der Mensch, so ist das Leben - vielseitig und interessant.

Im ersten Teil unserer Serie von Autor Sebastian Elikowski-Winkler über die Lebensstationen, in dem es um Taufe, Kindheit und Schulzeit geht, erzählen Menschen darüber, wie diese Etappen ihres Leben sie prägten. Und erkennen gleich die Unterschiede zum heutigen Leben junger Leute mit Kindern. Ihre soziale Absicherung ist eine völlig andere als die unserer Eltern und Großeltern.

Im zweiten Teil geht es um den Übergang vom Jugend- zum Erwachsenenalter, Konfirmation, Heirat und Familiengründung waren die Etappen auf diesem Weg. Wir lassen uns erzählen, wie Menschen diese Etappen erlebt haben und wie diese sie geprägt haben.

Im dritten und letzten Teil der Serie hören Sie Erinnerungen und Gedanken der erwachsenen Generation zu den Themen Beruf, Ruhestand und Tod. Erinnerungen, die uns sicher nachdenklich stimmen.