Quelle: rbb
Sorbische Live-Musik

Thema der Woche - Tema tyźenja

W tej rubrice pśedstajijomy Wam za jaden tyźeń wósebnu cejdejku, wósebnych wuměłcow/kow, literaturu abo wósebne temy. W našom wšednem wusćełanju muziku abo pśinoski k tomu grajomy.
In dieser Rubrik stellen wir besondere CDs, Künstlerinnen und Künstler, Literatur oder spezielle Themen vor. In unserem täglichen Programm präsentieren wir dann Musiktitel bzw. Wortbeiträge dazu.

Swětowy źeń wuměłstwa

15.04. - 21.04.2024
Wót 2017 wuwołujo UNESCO na dnju 15. apryla kužde lěto Swětowy źeń wuměłstwa. Ten akciski źeń dej pśinosowaś k tomu, aby nastało wědobnje za wjelerakosć wuměłskego stila. Wuzwignjo se pśi tom teke pśinosk wuměłcowkow a wuměłcow za demokratiske wuwiśe. Dla togo napomina UNESCO k tomu, aby na Swětowem dnju wuměłstwa woglědali na kulturne zarědowanja a wustajeńce a se wobźělili na drugich aktiwitach kołowokoło wuměłstwa. My se tomu dnju pśiwobrośijomy z našeju muziku tyźenja.

UNESCO Weltkunsttag / World Art Day

Seit 2017 ruft die UNESCO am 15. April eines jeden Jahres den Weltkunsttag aus. Dieser Aktionstag soll dazu beitragen, ein breites Bewusstsein für die Vielfalt künstlerischen Ausdrucks zu schaffen. Betont wird dabei auch der Beitrag von Künstlerinnen und Künstlern für die demokratische Entwicklung. Deshalb ruft die UNESCO dazu auf am Weltkunsttag Kulturveranstaltungen und Ausstellungen zu besuchen und weiteren Aktivitäten rund um die Kunst teilzunehmen. Wir widmen diesem Tag unsere aktuelle Musik der Woche.

 

Muziku a literaturu słuchaś / Musik und Literatur nachhören

Museo_Ideale_Leonardo_da_Vinci

Svetlana Kopylova - Светлана Копылова - Leonardo da Vinci - Леонардо Да Винчи

15. apryl jo pśi tom wědobnje wuzwólony datum, jo ga to narodny źeń Leonardo da Vinci. Rusojska grajaŕka a basnikaŕka spiwow Svetlana Kopylova wobspiwujo wuměłca a jogo sławny wobraz "Slědne Bóže blido" we źinsajšnem spiwje.

Der 15. April ist dabei ein bewusst gewähltes Datum, denn es ist der Geburtstag von Leonardo da Vinci. Die russische Schauspielerin und Liederdichterin Svetlana Kopylova besingt den Künstler und sein berühmtes Wandbild "Das letzte Abendmahl" im heutigen Lied.

 

 

rbb

Pavel Bobek - Vincent

Popowych spiwow wó wuměłstwje njejo zawěsće wjele, a hitow buźo mjaz nimi nejskerjej hyšći mjenjej. 1971 jo Don McLean napisał swój swětowy wuspěch "Vincent", hommage na mólarja Vincenta van Gogh. Kuždy znajo prědne smužki kusa: Starry Starry Night.
Česki spiwaŕ Pavel Bobek jo wózjawił swójsku wersiju w swójej maminej rěcy někotare lěta pózdźej. W tom casu južo jo był z adapcijami mjazynarodnych hitow južo šyroko znaty.

Popsongs über Kunst gibt es sicherlich nicht viele, und Hite dürfte es darunter noch weniger geben. 1971 schrieb Don McLean seinen Welterfolg "Vincent", eine Hommage an den Maler Vincent van Gogh. Jeder kennt die Anfangszeilen des Stückes: Starry Starry Night.
Der tschechische Sänger Pavel Bobek veröffentlichte eine eigene Version in seiner Muttersprache wenige Jahre später. Zu diesem Zeitpunkt hatte er sich bereits einen Namen mit Adaptionen internationaler Hits gemacht.

 

Colourbox

Marek Grechuta - Tajemniczy uśmiech - Gioconda

Pólski pěsnjaŕ Marek Grechuta póśěgujo se we swójej muzice pśecej zasej raz - wěcej abo mjenjej direktnje - na wuměłstwo. Jaden z jogo muzikowych albumow ma na pś. titel "Spiwane wobraze". Słyšymy źinsa jogo spiw "Pótajmny pósmjejk - Gioconda". Pśi tom se na měsće myslimy na Mona Lizu, wónu sławnu mólbu Leonarda da Vinci ze 16. stolěśa. Na italski gronje jej "La Gioconda", to wóznamjenijo "Ta wjasoła". Marek Grechuta wobspiwujo we swójom spiwje na pśewšo kšasnu poetisku wašnju toś ten bźezcasny pósmjejk Mona Lize.
W teksće groni se tak někak:
W kuždem staršem měsće namakajoš take domy,
Kótarež stoje stolěśa njegibne.
Dłymoko znurjony śicho glěda do wokna njeznaty,
A zawupytnjo, až něcht teke k njomu glěda.
Žeńska z wónych lět, šykowana woblacona,
Lažko se smjejkoco, njewěsta, chto wón jo.
Zawołajoš naraz głosnje jeje mě
Gioconda, ale we woknje prozń, śma a śiš.
Gioconda, to wóna se myknjo
Pó kśicnych chodbach, wobydlenjach
Tam, źož su wjelby, bazylika...
To jeje pósmjejk jo sławny.
Źinsa znaju plakaty z połnjejšym pósmjejkom
Wabje za pastu, cigarety a kafej...
Gioconda, jeje pósmjejk na woblicu
Pózlažka wěsći nam swět źiwow techniki,
Wó kótarychž jo cłowjek stolěśa cował,
Jano až njeby to był grozny swět.
Źoš pśez te wrota stolěśa stare
Glědaš na dwóry, rozpadowate balkony,
Wiźiš, kak se how minjo skrěkulony cas
A něgajšna rědnosć zachada.
A gaž toś ten swět rozpadnjo do nicogo,
Ten cas murjow, dokulaž jo był zastary,
Dopomnjejoš se na tužne, blěde woblico,
A pón lěpjej rozmějoš pósmějk .

Der polnische Liederdichter Marek Grechuta bezieht sich in seiner Musik immer wieder einmal – mehr oder minder direkt – auf die Kunst. Eines seiner Alben heißt "Gesungene Bilder". Wir hören heute sein Lied "Geheimnisvolles Lächeln – Gioconda". Dabei denkt man sofort an die Mona Lisa, jenes berühmte Gemälde von Leonardo da Vinci aus dem 16. Jahrhundert. Auf italienisch heißt es "La Gioconda/Die Heitere". Marek Grechuta besingt in seinem Lied auf wunderbar poetische Weise dieses berühmte zeitlose Lächeln der Mona Lisa.

 

Armin Stapel

Skhozha - CХОЖА - Skulptura - Скульптура

Ukrainska spiwaŕka Skhoza groni wó swójom spiwje "Skulptura": "Luźe a žywjenje we njom formujo nas kaž skulptury. Kužde dožywjenje, kužda ból, kuždažkuli łdza a kužda gluka zawóstajaju slědy, kótarež wucyniju cłowjeka."

Die ukrainische Sängerin Skhoza sagt über ihr Lied "Skulptur": "Das Leben und die Menschen darin formen uns wie Skulpturen. Jedes Erlebnis, jeder Schmerz, jede Träne und jedes Glück hinterlassen Spuren, die einen Menschen ausmachen".

 

Mauritshuis Den Haag

Barbara Šindelářová & Dóma - Rembrandtovo zátiší

Česka spiwaŕka Barbara Šindelářová póśěgujo se ze źinsajšnym spiwom na nižozemskego mólarja Rembrandta van Rijn, dokradnjej gronjone na jogo sławne śichowobraze. Z tym wopytajo wubuźiś pla pśisłucharja wěstu atmosferu: Zacuśa, kótarež we nas wubuźiju wobraze Rembrandta, deje nam pomagaś, aby lěpjej wopśimjeli tekst spiwa a jogo atmosferu.

Die tschechische Sängerin Barbara Šindelářová bezieht sich im heutigen Lied auf den niederländischen Maler Rembrandt van Rijn, genauer gesagt auf seine weltberühmten Stillleben. Damit versucht sie beim Zuhörer eine bestimmte Stimmung zu erwecken: die Empfindungen die Rembrandts Bilder in uns erwecken sollen uns helfen den Text und die Stimmung darin besser zu begreifen.

 

 

rbb24

Ludomir Różycki - Akwarelle_6 Songs Op. 16 (c. 6)

We našej muzice tyźenja jo ten raz stojało we srjejźišću wuměłstwo: kuždy źeń smy wam zagrali jaden spiw, we kótaremž jo šło na jadnu abo drugu wašnju wó wuměłstwo, wobraze abo wó mólarjow. Góźba k tomu jo był Mjazynarodny źeń wuměłstwa, kótaryž UNESCO wuwołujo kužde lěto 15. apryla. Na tom dnju by dejali luźe woglědaś do někakeje wustajeńce abo se na drugi part zaběraś z wuměłstwom.
W slědnem spiwje togo tyźenja pójźo wó techniku mólowanja, akwarel. Akwarel, tak jo pólski basnikaŕ Tadeusz Miciński pomjenił swóju baseń, we kótarejž naspomina na wjereraku wašnju barwy. Tak pśi cytanju teksta nastawa intensiwny kolorit. Pólski komponist Ludomir Różycki jo baseń skomponěrował, a wóna se pśewóźujo z klawěrom. Pśi tom, pśi kuždej nowej mysli w basni, pśeměnijo zukowu barwu klawěra, wetom až měni na pś. register, to groni, skócy wót wusokich k niskim zukam. Tak wubuźujo klawěr we tom krotkem spiwje teke zaśišć wjelerakich barwow.

In unserer Musik der Woche stand dieses Mal die Kunst im Mittelpunkt: jeden Tag haben wir ein Lied gespielt, in dem es in der einen oder anderen Weise um Kunst, Bilder oder Maler ging. Anlass war der Internationale Tag der Kunst, den die UNESCO jedes Jahr am 15. April ausruft. An diesem Tag sollen die Menschen idealerweise in eine Ausstellung gehen oder sich in anderer Weise mit Kunst beschäftigen.
Im letzten Lied für diese Woche geht es um eine Maltechnik, das Aquarell. Aquarelle, so hat der polnische Dichter Tadeusz Miciński eines seiner Gedichte benannt, in dem er auf vielfältige Weisen Farben erwähnt. So entsteht beim Lesen des Textes ein intensives Kolorit. Der polnische Komponist Ludomir Różycki vertonte das Gedicht, begleitet von einem Klavier. Dabei wechselt er mit jedem neuen Gedanken im Gedicht die Klangfarbe des Klaviers, in dem er z.B. das Register wechselt, d.h. von hohen zu niedrigen Klängen springt. So erweckt in dem kurzen Lied auch das Klavier vielfältige Farbeindrücke.

 

slědkglědanje/ Rückschau

In-Ear Kopfhörer steckt in einem Frauenohr (Bild: rbb/Lucia Hennerici)
rbb

- muziku słuchaś/ Musik nachhören

How móžośo słuchaś a wólodowaś "muziku tyźenja" slědnych mjasecow
"Musik der Woche" der letzten Monate anhören oder downloaden

Kontakt

Colourbox

Ihr Mail an uns - Waša mejlka na nas

kontakt:
rbb/Studio Cottbus
Sorbisches Programm
Berliner Straße 155
03046 Cottbus
Telefon: (0355) 14 39 171
Whatsapp: 0151 11808865
Telefax: (0355) 14 39 179
Mail: sorben@rbb-online.de